Môn Toán - Lớp 9 - Đài phát thanh - truyền hình TP.HCM

STT

TÊN BÀI (Click để xem)

1

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 01 - HÀM SỐ

2

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 02 – ĐỒ THỊ HÀM SỐ

3

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 03 - LUYỆN TẬP ĐỒ THỊ HÀM SỐ

4

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 04 - GÓC NỘI TIẾP

5

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 05 - GÓC GIỮA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

6

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 06 - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

7

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 07 - CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

8

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 08 - CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN 01

9

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 09 - LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

10

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 10 - TỨ GIÁC NỘI TIẾP

11

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 11 - TỨ GIÁC NỘI TIẾP 02

12

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 12 - TỨ GIÁC NỘI TIẾP - 03

13

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 13 - HỆ THỨC VI-ÉT - P01

14

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 14 - HỆ THỨC VI-ÉT - P02

15

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 15 - HỆ THỨC VI-ÉT - P03

16

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 16 - ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN CUNG TRÒN DIỆN TÍCH HÌNH QUẠT

17

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 17 - KHỐI CHÓP, KHỐI HỘP LẬP PHƯƠNG

18

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 18 - KHỐI CẦU KHỐI TRỤ KHỐI NÓN

19

 Đang cập nhật ...


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.