Môn Tiếng Anh lớp 12 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 7: A.I - L1&2 | 15H15 NGÀY 09.03.2020 | HANOITV - YouTube

          2           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 7: A.I - L3&4 | 15H15 NGÀY 11.03.2020 | HANOITV - YouTube

          3           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 7: A.I - L5&6 | 14H30 NGÀY 18.03.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 8: THE WORLD OF WORK - L1&2 | 15H15 NGÀY 18.03.2020 | HANOITV - YouTube

          5           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 8: THE WORLD OF WORK - L3&4 | 16H00 NGÀY 20.3.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 8: THE WORLD OF WORK - L5 | 14H30 NGÀY 25.3.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 8: THE WORLD OF WORK - L7&8 | 15H15 NGÀY 25.3.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | REVIEW 3: UNIT 6 - 7 - 8 (L1&2) | 16H00 NGÀY 27.3.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 8: THE WORLD OF WORK - L7 | 14H30 NGÀY 01.04.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 8: THE WORLD OF WORK - L8 | 15H15 NGÀY 01.04.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | REVIEW 3: SKILLS | 16H00 NGÀY 03.04.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        12         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREER (LESSON 1) | 14H30 NGÀY 08.04.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREER (LESSON 2) | 15H15 NGÀY 08.04.2020 - YouTube

        14         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREER - LESSON 3: READING | 16H00 NGÀY 10.04.2020 - YouTube

        15         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREER - SPEAKING | 14H30 NGÀY 15.04.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREER - WRITING | 16H00 NGÀY 17.04.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREER - LESSON 7 | 14H30 NGÀY 22.04.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREER (LESSON 8) | 15H15 NGÀY 22.04.2020 - YouTube

        19         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 10: LIFELONG LEARNING - L1 | 16H00 NGÀY 23.04.2020 - YouTube

        20         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 10: LIFELONG LEARNING - LESSON 2 | 14H30 NGÀY 29.04.2020 | HANOITV - YouTube

        21         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 10: LIFELONG LEARNING - LESSON 3 | 15H15 NGÀY 29.04.2020 | HANOITV - YouTube

        22         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 10: LIFELONG LEARNING - L4: SPEAKING | 14H30 NGÀY 06.05.2020 | HANOITV - YouTube

        23         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 10: LIFELONG LEARNING - L5:LISTENING | 15H15 NGÀY 06.05.2020 | HANOITV - YouTube

        24         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | LIFELONG LEARNING - L6:WRITTING + PROJECT | 16H00 NGÀY 08.05.2020 | HANOITV - YouTube

        25         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | REVIEW 4: LANGUAGE - SKILLS | 14H30 NGÀY 13.05.2020 | HANOITV - YouTube

        26         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | PRESENT TENSES TOPIC - SCIENCE AND TECHNOLOGY | 15H15 NGÀY 13.05.2020 - YouTube

        27         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | 16H00 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

        28         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | TOPIC RELATIONSHIPS | 16H00 NGÀY 29.05.2020 | HANOITV - YouTube

        29         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | CONSOLIDATION LESSON 6 | 14H30 NGÀY 27.05.2020 | HANOITV - YouTube

        30         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | CONSOLIDATION LESSON 7 | 15H15 NGÀY 27.05.2020 | HANOITV - YouTube

        31         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | CONSOLIDATION LESSON 9 | NGÀY 03.06.2020 | HANOITV - YouTube

        32         

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.