Môn Toán lớp 5 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN TOÁN - LỚP 5 | HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG | 20H30 NGÀY 20.03.2020 - YouTube

          2           

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 5 | DIỆN TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT | 20H30 NGÀY 24.03.2020 - YouTube

          3           

MÔN TOÁN - LỚP 5 | DIỆN TÍCH XUNG QUANH, DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN | 20H30 NGÀY 27.03.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN TOÁN - LỚP 5 | THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH | 20H30 NGÀY 31.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          5           

MÔN TOÁN - LỚP 5 | XĂNG-TI-MÉT-KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT-KHỐI | 20H30 NGÀY 03.04.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN TOÁN - LỚP 5 | MÉT KHỐI | 20H30 NGÀY 07.04.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN TOÁN - LỚP 5 | THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT | 20H30 NGÀY 10.04.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN TOÁN - LỚP 5 | THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG | 20H30 NGÀY 14.04.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN TOÁN - LỚP 5 | BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN | 20H30 NGÀY 17.04.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 5 | CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN | 20H30 NGÀY 21.04.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 5 | TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN | 20H30 NGÀY 24.04.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | LUYỆN TẬP | 20H30 NGÀY 28.04.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ | 20H30 NGÀY 05.05.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ | 20H30 NGÀY 08.05.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | LUYỆN TẬP CHUNG | 20H30 NGÀY 12.05.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | VẬN TỐC | 20H30 NGÀY 15.05.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | QUÃNG ĐƯỜNG | 20H30 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | THỜI GIAN | 20H30 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

        19         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | LUYỆN TẬP: VẬN TỐC - QUÃNG ĐƯỜNG - THỜI GIAN | 20H30 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV - YouTube

        20         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN | 20H30 NGÀY 29.05.2020 | HANOITV - YouTube

        21         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN | 20H30 NGÀY 08.06.2020 | HANOITV - YouTube

        22         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | ÔN TẬP PHÉP CHIA VỚI SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN | 20H30 NGÀY 10.06.2020 - YouTube

        23         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | ÔN TẬP PHÉP CỘNG VỚI SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN | 20H30 NGÀY 12.06.2020 - YouTube

        24         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | LUYỆN TẬP VỀ THỜI GIAN, VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG | 20H30 NGÀY 24.06.2020 | HANOITV - YouTube

        25         

MÔN TOÁN - LỚP 5 | ÔN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH, TÍNH THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH | 20H30 NGÀY 26.06.2020 - YouTube

        26         

(đang cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.