Header Ads

Giáo án bài dạy online môn Tin học lớp 6, 10, 11, 12


 KHỐI 6

Chủ đề A

Chủ đề B

Chủ đề C 

Chủ đề D

Chủ đề E

Chủ đề F

Ôn tập HKII

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

KHỐI 10

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12

Bài 13

Bài 14

Bài 15

Bài 16

Bài 17

Bài 18

Bài 19

Bài 19 (2)

Bài 20

Bài 21

Bài 22

KHỐI 11

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 9(2)

Bài 9(3)

Bài 9(4)

Bài 10

Bài 11

Bài 12

Bài 13

Bài 14

Bài 15

Bài 16

Bài 17

Bài 17 (2)

Bài 17(3)

Bài 18

Bài 18(2)

KHỐI 12

Bài 1

Bài 1(2)

Bài 1(3)

Bài 2

Bài 3

Bài 3(2)

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 10(2)

Bài 11

Bài 12

Bài 13

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.