Kho tư liệu soạn giảng môn Tin học

I. Cấp THCS
    1. Giáo án môn Tin học từ lớp 6 đến lớp 12 (đầy đủ)
     2. Phân phối chương trình môn tin học - mô hình trường học mới
    3. Tư liệu hỗ trợ dạy học ứng dụng CNTT - Môn Tin học cấp THCS
     4. Sách giáo khoa - Tin học cấp THCS (năm 2016)
        - Sách giáo khoa - Tin học lớp 6
        - Sách giáo khoa - Tin học lớp 7
        - Sách giáo khoa - Tin học lớp 8
        - Sách giáo khoa - Tin học lớp 9
        - Giáo án bài dạy online môn Tin học lớp 6 (sách mới), 10, 11, 12

Cấp THPT

    1. Giáo án môn Tin học từ lớp 6 đến lớp 12 (đầy đủ)
    2. Kho tư liệu tuyệt vời dùng soạn bài giảng STEM bằng Microssoft Powerpoint

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.