Tập hợp các văn bản ngành GDĐT cần tra cứu theo chuyên môn

I. Các văn bản chỉ đạo liên quan đến bộ môn Tin học

II. Các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT
    1. Văn bản do phòng Công nghệ thông tin và Thư viện thiết bị ban hành
    2. Văn bản do phòng Giáo dục mầm non ban hành
    3. Văn bản do phòng Giáo dục tiểu học ban hành
    4. Văn bản do phòng Chính trị - Tư tưởng ban hành
    5. Văn bản do phòng Kế hoạch tài chính ban hành
    6. Văn bản do phòng Tổ chức cán bộ ban hành
    7. Văn bản do Thanh tra Sở ban hành
    8. Văn bản do phòng Khảo thí kiểm định chất lượng Giáo dục và Giáo dục thường xuyên ban hành
    9. Văn bản do phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên phát hành
    10. Văn bản do Văn phòng Sở phát hành

III. Các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.