Văn bản do phòng Chính trị - Tư tưởng ban hành

8. Triển khai thực hiệnThông tư số  06/2019/TT-BGDĐT ngày12/4/2019 quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổthông, cơ sở giáo dục thường xuyên
7. Xây dựng Đề án chothuê căn tin, nhà xe
6. Hướng dẫn nhiệm vụ Chính trị, công tác HSSV, hoạt động ngoại khóa và công tác y tế trường học năm học 2018 - 2019
5. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2018-2019
4. Triển khai vòng thi cấp tỉnh, thành phố cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018 - Download
3. Kế hoạch triển khai ATGT trong các cơ sở giáo dục năm 2018 - Download
2. Hướng dẫn triển khai công tác trẻ em năm 2018 - Download
1. Công văn triển khai Giải thưởng Vừ A Dính năm 2018 - Download

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.