Thống nhất Ngôn ngữ lập trình thi Học sinh giỏi - Tin học trẻ và Tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2024-2025

 


I. Thi Tin học trẻ

1. Cấp tiểu học

- Vòng huyện, thị xã, thành phố: Scratch, Python (tự chọn)

- Vòng tỉnh: Scratch, Python (tự chọn)

2. Cấp THCS

- Vòng huyện, thị xã, thành phố: 2 bài Scratch (bắt buộc) và 2 bài lập trình tự chọn (Pascal, C++, Python)

- Vòng tỉnh: 2 bài Scratch (bắt buộc) và 2 bài lập trình tự chọn (Pascal, C++, Python)

3. Cấp THPT: 

Pascal, C++, Python (tự chọn)

II. Thi học sinh giỏi

1. Cấp THCS

- Vòng huyện, thị xã, thành phố: 2 bài Scratch (bắt buộc) và 2 bài lập trình tự chọn (Pascal, C++, Python)

- Vòng tỉnh: 2 bài Scratch (bắt buộc) và 2 bài lập trình tự chọn (Pascal, C++, Python)

2. Cấp THPT

- Vòng 1: C++, Python (tự chọn)

- Vòng 2: C++, Python (tự chọn)

III. Thi tuyển sinh vào lớp 10

- Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025: tự chọn Pascal, C++ (dữ liệu vào nhập từ bàn phím)
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026: 2 bài Scratch (bắt buộc) và 3 bài lập trình tự chọn (Pascal, C++, Python) (dữ liệu vào nhập từ bàn phím và tập tin)

Lưu ý:

- Scratch 3.0;

- Free Pascal;

- C++ phiên bản (sử dụng thư viện chuẩn);

- Python chạy trên nền Thonny

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.