Môn Tiếng Việt - Lớp 1 (Đài Truyền hình Việt Nam - VTV)

 
STT

Tên bài (Click vào để xem)

           1           

Bài 1 (FULL): Bảng chữ cái và 6 dấu thanh đầy đủ | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

           2           

Bài 1: Tổng hợp bảng chữ cái tiếng Việt | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

           3           

Bài 1: Các âm và nét cơ bản trong tiếng Việt | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

           4           

Bài 1: Thanh ngang, dấu huyền, dấu sắc | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

           5           

Bài 1: Dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

           6           

Bài 2 (FULL): Chữ A,B,C,O và dấu huyền, dấu sắc | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

           7           

Bài 2: Chữ A, B và dấu huyền | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

           8           

Bài 2: Chữ C, O và dấu sắc | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

           9           

Bài 3 (FULL): Chữ Ô, Ơ, D, Đ & dấu ngã, dấu hỏi | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         10          

Bài 3: Chữ Ô, Ơ và dấu hỏi | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         11          

Bài 3: Chữ D, Đ và dấu ngã | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         12          

Bài 4 (FULL): Âm E, Ê, H, K, KH, và dấu nặng | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         13          

Bài 4: Âm E, Ê | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         14          

Bài 4: Âm H, K, KH, và dấu nặng | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         15          

Bài 5 (FULL): Âm G, GH, I, GI | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         16          

Bài 5: Âm G, GH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         17          

Bài 5: Âm I, GI | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         18          

Bài 6 (FULL): Âm L, M, N, NH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         19          

Bài 6: Âm L, M | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         20          

Bài 6: Âm N, NH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         21          

Bài 7 (FULL): Âm NG, NGH, U, Ư | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         22          

Bài 7: Âm NG, NGH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         23          

Bài 7: Âm U, Ư | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         24          

Bài 8 (FULL): Âm QU, PH, R, V | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         25          

Bài 8: Âm QU, PH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         26          

Bài 8: Âm R, V | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         27          

Bài 9 (FULL): Âm T, TH, CH, TR | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         28          

Bài 9: Âm T, TH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         29          

Bài 9: Âm CH, TR | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         30          

Bài 10 (FULL): Âm S, X, Y, IA | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         31          

Bài 10: Âm S, X | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         32          

Bài 10: Âm Y, IA | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         33          

Bài 11 (FULL): Vần UA, ƯA, AI, OI | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         34          

Bài 11: Vần ua, ưa | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         35          

Bài 11: Vần ai, oi | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         36          

Bài 12 (FULL): Vần ÔI, UI, UÔI, ƯƠI | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         37          

Bài 12: Vần ôi, ui | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         38          

Bài 12: Vần uôi, ươi | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         39          

Bài 13 (FULL): Vần AY, ÂY, EO, AO | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         40          

Bài 13: Vần ay, ây | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         41          

Bài 13: Vần eo, ao | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         42          

Bài 14 (FULL): Vần AU, ÂU, IU, ÊU | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         43          

Bài 14: Vần au, âu | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         44          

Bài 14: Vần iu, êu | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         45          

Bài 15 (FULL): Vần IÊU, YÊU, ƯU, ƯƠU | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         46          

Bài 15: Vần IÊU, YÊU | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         47          

Bài 15: Vần ƯU, ƯƠU | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         48          

Bài 16 (FULL): Vần ON, AN, EN, ÊN | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         49          

Bài 16: Vần on, an | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         50          

Bài 16: Vần en, ên | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         51          

Bài 17 (FULL): Vần IÊN, YÊN, UÔN, ƯƠN | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         52          

Bài 17: Vần iên, yên | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         53          

Bài 17: Vần uôn, ươn | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         54          

Bài 18 (FULL): Vần ONG, ĂNG, UNG, ANG | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         55          

Bài 18: Vần ong, ăng | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         56          

Bài 18: Vần ung, ang | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         57          

Bài 19 (FULL): Vần ENG, IÊNG, UÔNG, ƯƠNG | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         58          

Bài 19: Vần eng, iêng | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         59          

Bài 19: Vần uông, ương | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         60          

Bài 20 (FULL): Vần ANH, ÊNH, INH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         61          

Bài 20: Vần anh, ênh | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         62          

Bài 20: Vần INH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         63          

Bài 21 (FULL): Vần OM, AM, EM, IM | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         64          

Bài 21: Vần om, am | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         65          

Bài 21: Vần em, im | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         66          

Bài 22 (FULL): Vần IÊM, YÊM, UÔM, ƯƠM | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         67          

Bài 22: Vần uôm, ươm | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         68          

Bài 22: Vần iêm, yêm | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         69          

Bài 23 (FULL): Vần OT, AT, ET, UT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         70          

Bài 23: Vần OT, AT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         71          

Bài 23: Vần ET, UT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         72          

Bài 24 (FULL): Vần IT, IÊT, UÔT, ƯƠT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         73          

Bài 24: Vần IT, IÊT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         74          

Bài 24: Vần UÔT, ƯƠT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         75          

Bài 25 (FULL): Vần uc, ưc | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         76          

Bài 25: Vần ĂC, ÂC, UC, ƯC | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         77          

Bài 25: Vần ăc, âc | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         78          

Bài 26 (FULL): Vần ÔC, UÔC, IÊC, ƯƠC | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         79          

Bài 26: Vần ÔC, UÔC | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         80          

Bài 26: Vần IÊC, ƯƠC | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         81          

Bài 27 (FULL): Vần ACH, ÊCH, ICH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         82          

Bài 27: Vần ACH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         83          

Bài 27: Vần ÊCH, ICH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         84          

Bài 28 (FULL): Vần OP, AP, ĂP, ÂP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         85          

Bài 28: Vần OP, AP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         86          

Bài 28: Vần ĂP, ÂP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         87          

Bài 29 (FULL): Vần ÔP, ƠP, EP, ÊP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         88          

Bài 29: Vần ÔP, ƠP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         89          

Bài 29: Vần EP, ÊP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         90          

Bài 30 (FULL): Vần IP, UP, IÊP, ƯƠP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         91          

Bài 30: Vần IP, UP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         92          

Bài 30 (FULL): Vần IÊP, ƯƠP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         93          

Bài 31 (FULL): Vần OA, OE, OAI, OAY | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         94          

Bài 31: Vần OA, OE | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         95          

Bài 31: Vần OAI, OAY | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         96          

Bài 32 (FULL): Vần OAN, OĂN, OANG, OĂNG | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         97          

Bài 32: Vần OAN, OĂN | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         98          

Bài 32: Vần OANG, OĂNG | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

         99          

Bài 33 (FULL): Vần OANH, OACH, OAT, OĂT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

       100        

Bài 33: Vần OANH, OACH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

       101        

Bài 33: Vần OAT, OĂT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

       102        

Bài 34 (FULL): Vần UÊ, UY, UƠ, UYA | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

       103        

Bài 34: Vần UÊ, UY | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

       104        

Bài 34: Vần UƠ, UYA | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

       105        

Bài 35 (FULL): Vần UÂN, UYÊN, UÂT, UYÊT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

       106        

Bài 35: Vần UÂN, UYÊN | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

       107        

Bài 35: Vần UÂT, UYÊT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

       108        

Bài 36 (FULL): Vần UYNH, UYCH, UÊCH, OAC | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

       109        

Bài 36: Vần UYNH, UYCH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTube

       110        

Bài 36: Vần UÊCH, OAC | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7 - YouTubeKhông có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.