Môn Tiếng Anh lớp 4 (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

           1           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO? | 19H45 NGÀY 19.03.2020 - YouTube

           2           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO | 19H45 NGÀY 26.03.2020 | HANOITV - YouTube

           3           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? - LESSON 1 | 19H45 NGÀY 30.03.2020 - YouTube

           4           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? - LESSON 2 | 19H45 NGÀY 02.04.2020 - YouTube

           5           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? - LESSON 3 | 19H45 NGÀY 06.04.2020 - YouTube

           6           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 14: WHAT DOES HE LOOK LIKE? - LESSON 1| 19H45 NGÀY 09.04.2020 | HANOITV - YouTube

           7           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 14: WHAT DOES HE LOOK LIKE?- LESSON 2 | 19H45 NGÀY 13.04.2020 | HANOITV - YouTube

           8           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 14: WHAT DOES HE LOOK LIKE? LESSON 3 | 19H45 NGÀY 16.04.2020 | HANOITV - YouTube

           9           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 15: WHEN'S CHILDREN'S DAY? - LESSON 1 | 19H45 NGÀY 20.04.2020| HANOITV - YouTube

         10          

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 15: WHEN'S CHILDREN'S DAY? - LESSON 2 | 19H45 NGÀY 23.04.2020 | HANOITV - YouTube

         11          

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 15: WHEN'S CHILDREN'S DAY? - LESSON 3 | 19H45 NGÀY 27.04.2020 I HANOITV - YouTube

         12          

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 |UNIT 16: LET'S GO TO THE BOOKSHOP - LESSON 1 |19H45 NGÀY 04.05.2020 | HANOITV - YouTube

         13          

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 16: LET'S GO TO THE BOOKSHOP- LESSON 2| 19H45 NGÀY 07.05.2020 | HANOITV - YouTube

         14          

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 16: LET'S GO TO THE BOOKSHOP- LESSON 3| 19H45 NGÀY 14.05.2020 | HANOITV - YouTube

         15          

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 17: HOW MUCH IS THE T-SHIRT - L1 |19H45 NGÀY 21.05.2020 I HANOITV - YouTube

         16          

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 17: HOW MUCH IS THE T-SHIRT - L2 |19H45 NGÀY 28.05.2020 I HANOITV - YouTube

         17          

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 17: HOW MUCH IS THE T-SHIRT? L3 | 19H45 NGÀY 04.06.2020 | HANOITV - YouTube

         18          

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 18: WHAT'S YOUR PHONE NUMBER? - L1 | 19H45 NGÀY 09.06.2020 | HANOITV - YouTube

         19          

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 18: WHAT'S YOUR PHONE NUMBER? - L2 | 19H45 NGÀY 11.06.2020 | HANOITV - YouTube

         20          

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4 | UNIT 18: WHAT'S YOUR PHONE NUMBER? - L3 | 19H45 NGÀY 13.06.2020 | HANOITV - YouTube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.