Môn Sinh học lớp 12 (Kênh HTV Online)

Môn Sinh học lớp 12 (Kênh HTV Online)

 

STT

Tên bài (Click để xem)

            1           

BÀI 01 - BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

            2           

BÀI 01 - HỌC THUYẾT TIẾN HÓA HIỆN ĐẠI

            3           

BÀI 03 - LOÀI SINH HỌC

            4           

BÀI 04 - ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

            5           

BÀI 06 BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

            6           

BÀI 05 MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ QUẦN THỂ

7

BÀI 07 QUẦN XÃ SINH VẬT

8

BÀI 08 - HỆ SINH THÁI VÀ TRAO ĐỔI CÁC CHẤT

9

BÀI 09 - CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI

10

BÀI 10 - ÔN TẬP: TIẾN HÓA

11

BÀI 11 - ÔN TẬP SINH THÁI

12

BÀI 12 - ÔN TẬP CHƯƠNG 1 DI TRUYỀN VÀ CƠ CHẾ

13

BÀI 13 ÔN TẬP CHƯƠNG 2 TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

14

 Đang cập nhật...

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

  

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.