Thông báo số 3 - Tạm hoãn việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XX- năm 2020

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 810 /SGDĐT-GDTrH-GDTX
V/v tạm hoãn việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XX- năm 2020
         An Giang, ngày   27  tháng  3  năm  2020


   
    Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
-  Hiệu trưởng trường trung học phổ thông (THPT).

Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 371/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc dời thời gian tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XX - năm 2020. Theo đó, thời gian tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 18-19/4/2020.
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (Covid-19) còn diễn biến phức tạp, cần hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung nhiều người, Sở Giáo dục và Đào tạo tạm hoãn việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XX - năm 2020 đến khi có thông báo mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Tỉnh Đoàn, STTTT, VNPT;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.

PHÓ GIÁM ĐỐC


Trần Tuấn Khanh

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.