Phân phối chương trình môn tin học - mô hình trường học mới - cấp THCS


Phân phối chương trình môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 6)

Phân phối chương trình môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 7)

Phân phối chương trình môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 8)

Phân phối chương trình môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 9)

Sách Giáo khoa môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 6)

Sách Giáo khoa môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 7)

Sách Giáo khoa môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 8)

Sách Giáo khoa môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 9)

Tài liệu tập huấn - Sách Giáo khoa môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 6)

Tài liệu tập huấn - Sách Giáo khoa môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 7)

Tài liệu tập huấn - Sách Giáo khoa môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 8)

Tài liệu tập huấn - Sách Giáo khoa môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 9)

Sách Giáo viên môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 6)

Sách Giáo viên môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 7)

Sách Giáo viên môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 8)

Sách Giáo viên môn tin học  mô hình trường học mới (Lớp 9)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.