Hướng dẫn thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018 - 20191. Mức thu học phí:
                                                                                  Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng.
Vùng (địa bàn)
Nhà trẻ
Mẫu giáo bán trú
Mẫu giáo 3, 4 tuổi
Mẫu giáo 5 tuổi
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
1. Các phường thuộc thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu (thành thị)
120.000
180.000
120.000
60.000
60.000
75.000
2. Các xã thuộc  thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, thị xã Tân Châu và thị trấn thuộc các huyện (thành thị)
75.000
135.000
65.000
60.000
60.000
60.000
3. Vùng đồng bằng khác (nông thôn)
40.000
75.000
45.000
0
30.000
30.000
4. Vùng kinh tế - xã hội khó khăn (miền núi)
15.000
40.000
20.000
0
20.000
20.000


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.