Kế hoạch triển khai Hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019


Thực hiện Công văn số 3521/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật  (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019.
Sở GDĐT xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) năm học 2018-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.
3. Thực hiện giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục trung học theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
4. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học.
5. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương trong tỉnh, hướng tới việc tham gia cuộc thi cấp quốc gia.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh trung học và chuẩn bị tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh, quốc gia, Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, trường trung học phổ thông (THPT) thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa hoạt động NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của Sở GDĐT về cuộc thi KHKT cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.
2. Lập kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động NCKH cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần quan tâm tổ chức một số hoạt động sau:
a) Tổng kết, đánh giá hoạt động NCKH của học sinh, khen thưởng học sinh và giáo viên hướng dẫn có thành tích trong năm học 2017-2018; triển khai hoạt động NCKH và quy định về việc tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2018 -2019.
b) Tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên và học sinh các quy định, hướng dẫn về cuộc thi, phương pháp NCKH, tiêu chí đánh giá dự án KHKT, hồ sơ dự thi KHKT.
c) Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên có năng lực và kinh nghiệm NCKH; đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình học tập, các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.
3. Căn cứ quy định, hướng dẫn về Cuộc thi của Sở GDĐT, các đơn vị thành lập Hội đồng thẩm định khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT cấp cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tuyển chọn dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh.
4. Phân công giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH; vận dụng quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông tại điều 11 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 để giảm số tiết dạy cho giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH. Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đoạt giải trong cuộc thi KHKT có thể xem xét nâng lương trước thời hạn, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.
III. TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018-2019
1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16/12/2018.
- Địa điểm: Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.
2. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 cấp trung học cơ sở (THCS) và lớp 10, 11, 12 cấp THPT có kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm năm học 2017-2018 từ khá trở lên.
3. Lĩnh vực dự thi: Có 22 lĩnh vực (theo phụ lục I đính kèm).
4. Nội dung thi: Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học hoặc dự án kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc 22 lĩnh vực của Cuộc thi được thực hiện trong vòng 01 năm tính đến ngày 31/01/2019.
Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm 02 học sinh trong cùng một đơn vị dự thi (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.
5. Người bảo trợ/hướng dẫn
Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên trung học (đang công tác tại nhà trường có học sinh dự thi) bảo trợ, do thủ trưởng đơn vị có học sinh dự thi ra quyết định đề cử. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của dự án dự thi và phải kí phê duyệt kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án 1B). Người bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn khoa học.
Ngoài người bảo trợ, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh). Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành 2).
Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan nghiên cứu đó (Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu 1C).
6. Đơn vị dự thi
Mỗi phòng GDĐT, trường THPT là một đơn vị dự thi.
7. Đăng ký dự thi
a) Số lượng dự án đăng ký dự thi
Mỗi phòng GDĐT, trường THPT chuyên: tuyển chọn không quá 08 dự án tham dự cuộc thi. Các đơn vị còn lại, mỗi đơn vị tuyển chọn không quá 06 dự án tham dự cuộc thi;
b) Các đơn vị dự thi gửi bản đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm) có đóng dấu và chữ ký của thủ trưởng đơn vị dự thi về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên) trước ngày 15/11/2018. Sau khi nhận được bản đăng ký của các đơn vị, Sở GDĐT sẽ cấp tài khoản với số lượng tương ứng để học sinh nộp hồ sơ dự thi trực tuyến trên trang trường học kết nối.
c) Giáo viên hướng dẫn và học sinh tham gia dự thi phải có tài khoản trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn đã được điền đầy đủ thông tin chính xác và có ảnh chân dung được chụp trong thời gian không quá 06 tháng; các thông tin này sẽ được dùng để in thẻ dự thi, giấy chứng nhận cho giáo viên và học sinh tham dự cuộc thi. Học sinh tham gia dự thi (trưởng nhóm đối với dự án tập thể) có nhiệm vụ nộp hồ sơ dự án đăng ký dự thi bao gồm:
- Phiếu học sinh (Phiếu 1A);
- Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B);
- Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1);
- Đề cương nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A);
- Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);
- Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có);
- Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có);
- Phiếu dự án tiếp tục (nếu có);
- Phiếu tham gia của con người (nếu có);
- Phiếu cho phép thông tin (nếu có);
- Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có);
- Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có);
- Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có).
- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (theo mẫu Đề cương nghiên cứu kèm theo Phiếu học sinh 1A, không quá 15 trang đánh máy; khổ A4 (trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm; cách dòng đơn); kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; báo cáo không ghi tên đơn vị, tên học sinh, tên người bảo trợ, tên người hướng dẫn khoa học).
Các mẫu phiếu nói trên được gửi kèm theo Công văn này và có thể tải về tại mục “Công văn khoa học kỹ thuật” trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn.
Lưu ý: Các phiếu phải được điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu phù hợp với tiến độ nghiên cứu, nộp lên mạng (http://truonghocketnoi.edu.vn.) dưới dạng bản chụp theo định dạng PDF. Thời điểm phê duyệt dự án của người bảo trợ; thời gian thực hiện kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt; thời điểm phê duyệt của Hội đồng khoa học thuộc cơ sở khoa học hoặc của cuộc thi địa phương trước và sau khi nghiên cứu, thí nghiệm; thời điểm phê duyệt của Hội đồng thẩm định tại cuộc thi cơ sở trước khi dự thi cấp tỉnh; các phiếu khác có liên quan theo yêu cầu của dự án dự thi. Những dự án không có đầy đủ thông tin hoặc thông tin không phù hợp, thiếu dấu, chữ ký trong các phiếu của hồ sơ sẽ không được tham dự Cuộc thi.
d) Hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi trên mạng là ngày 26/11/2018 (sau thời hạn này hệ thống sẽ tự động khóa lại). Những dự án không nộp đủ hồ sơ đúng hạn trên mạng sẽ không được tham dự Cuộc thi. 
8. Công tác tổ chức cuộc thi cấp tỉnh và đăng ký dự thi cấp quốc gia (theo phụ lục đính kèm)
9. Chế độ khen thưởng
Các dự án đoạt giải trong cuộc thi cấp tỉnh sẽ được Sở GDĐT khen thưởng cho học sinh, cấp giấy chứng nhận cho học sinh và giáo viên tham gia dự án; Các dự án đoạt giải trong cuộc thi cấp quốc gia sẽ được Bộ GDĐT khen thưởng cho học sinh, cấp giấy chứng nhận cho học sinh và giáo viên tham gia dự án.
IV. KINH PHÍ
Kinh phí phục vụ hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường, cấp huyện (nếu có) trích từ nguồn ngân sách nhà nước được giao hàng năm của các đơn vị hoặc từ các nguồn thu hợp pháp khác, trên cơ sở đảm bảo cân đối kinh  phí trong đơn vị.
Kinh phí tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh chi từ ngân sách sự nghiệp năm 2018 được giao cho Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên theo dõi, sử dụng.
Trên đây là Kế hoạch về việc triển khai Hoạt động NCKHCuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019, yêu cầu các nhà trường khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần thông tin kịp thời về Sở (qua Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên, gặp ông Võ Bá Thảo chuyên viên; điện thoại 0296 3.857797 hoặc qua email: phonggdtrh@angiang.edu.vn) để kịp thời giải quyết./.

loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.