Thông báo thi Nghề phổ thông tháng 10 năm 2018

          
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang tại Công văn số 4122/VPUBND-VX ngày 03/12/2013 về việc cho chủ trương tổ chức thi Nghề phổ thông theo hình thức xã hội hóa; thực hiện Kế hoạch số 151/KH-SGDĐT ngày 10/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang về tổ chức thi Nghề phổ thông đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 4836/VPUBND-KGVX ngày 19/9/2018, Sở GDĐT An Giang thông báo về kỳ thi Nghề phổ thông tháng 10/2018 như sau:
          1. Đối tượng dự thi
Học sinh đang học lớp 12 năm học 2018-2019.
          2. Điều kiện dự thi: Học sinh dự thi Nghề phổ thông hội đủ điều kiện sau:
          - Đã học hết chương trình Nghề phổ thông do Sở GDĐT ban hành.
          - Điểm trung bình Nghề phổ thông đạt từ 5.0 trở lên.
          - Không nghỉ học quá 1/10 số tiết học trong chương trình Nghề phổ thông.
          3. Các môn đăng ký dự thi
          Học sinh đăng ký dự thi một trong các môn: Tin học văn phòng, Điện dân dụng trung học, Làm vườn.
          4. Thủ tục đăng ký dự thi - lệ phí thi
a) Hồ sơ thí sinh đăng ký thi Nghề phổ thông, gồm có:         
- Danh sách thí sinh dự thi theo nghề (phụ lục 1).
- Bảng tổng hợp số liệu học sinh đăng ký dự thi nghề (phụ lục 2).
- Danh sách học sinh diện miễn, giảm có xác nhận của trường học sinh đang học (phụ lục 3).
- Phiếu thí sinh, thẻ dự thi có xác nhận của Hiệu trưởng trường học sinh đang học.
- 2 ảnh (3 x 4cm) chụp không quá 06 tháng tính đến ngày thi.
- Phiếu ghi điểm và đánh giá kết quả học tập của học sinh do đơn vị dạy nghề cấp (Thực hiện đối với học sinh thuộc TT.GDTX, GDNN&GDTX, trường Trung cấp).
          b) Thời gian thu hồ sơ thi, nhập và xử lý dữ liệu tại các trường: Từ ngày ra thông báo đến ngày 05/10/2018.
          c) Lệ phí thi: 85.000 đồng/1 thí sinh.
          Học sinh thuộc diện hộ nghèo (có hồ sơ chứng minh) được miễn 100% lệ phí thi, diện hộ cận nghèo (có hồ sơ chứng minh) giảm 50% lệ phí thi; thực hiện theo Công văn số 1659/SGDĐT-KHTC ngày 21/9/2018 của Sở GDĐT An Giang về hướng dẫn chế độ, định mức thi Nghề phổ thông.
          5. Thời gian thi lý thuyết, thực hành và địa điểm các Hội đồng thi, lịch thi thực hành cụ thể
          Thời gian thi lý thuyết: ngày 27/10/2018.
Thời gian thi thực hành: từ 28/10/2018 đến 04/11/2018.
          Mỗi trường lập một Hội đồng coi chấm thi lý thuyết, thực hành. Các TT.GDTX, GDNN-GDTX, trường Trung cấp, trường THPT có số thí sinh đăng ký ít có thể phối hợp với trường THPT lân cận để thi ghép.
          6. Một số điểm cần lưu ý
          - Trong năm học 2018-2019, Sở GDĐT chỉ tổ chức duy nhất 01 đợt thi Nghề phổ thông vào tháng 10/2018, không tổ chức thi vét đợt 2. Thủ trưởng đơn vị thông báo rộng rãi đến học sinh và phụ huynh để nắm rõ.
- Khi lập hồ sơ thi, Thủ trưởng đơn vị tổ chức kiểm tra, đối chiếu kỹ về điều kiện dự thi, chi tiết hộ tịch của học sinh trên thẻ dự thi, phiếu điểm học nghề, danh sách thí sinh dự thi với hồ sơ gốc lưu trữ tại trường. Các Trường lập danh sách và bảng tổng hợp theo mẫu đính kèm. Danh sách học sinh lập theo thứ tự A, B, C ... đối với từng nghề (không lập theo từng lớp). Phiếu thí sinh xếp theo thứ tự tương ứng với danh sách. Đối với các học sinh được miễn, giảm lệ phí thi Nghề phổ thông, trường lập danh sách riêng cho từng loại.
          Các trường THPT tổng hợp số liệu, dự kiến số đợt thi thực hành và báo cáo số liệu về Sở GDĐT (thông qua Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Khảo thí-Kiểm định chất lượng giáo dục) chậm nhất ngày 08/10/2018 (gồm phụ lục 2 và phụ lục 3).
          - Các đơn vị đặt Hội đồng thi Nghề phổ thông chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ, lực lượng làm công tác coi thi, chấm thi Nghề phổ thông, chủ yếu sử dụng cán bộ giáo viên tại đơn vị.
- Các đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý thi nghề của Sở GDĐT để nhập và xử lý dữ liệu, in giấy chứng nhận thi Nghề phổ thông,…
          Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan thông báo cho học sinh biết và thực hiện tốt nội dung Văn bản này./.

Tải văn bản gốc tại đây
loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.