Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 820/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang;
Tiếp theo Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 02/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025” của ngành giáo dục và đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị định số 80/2017/NĐ-CP, ngày 17/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử theo các quy định quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ GDĐT ban hành, đảm bảo có sự tham gia của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh) và cam kết thực hiện trong từng năm học. Bộ quy tắc ứng xử phải phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, đảm bảo thực hiện hiệu quả văn hóa ứng xử trong trường học; nêu cao trách nhiệm quản lý và vai trò nêu gương của cán bộ, nhà giáo, nhân viên trước học sinh và phụ huynh. Công khai, niêm yết Bộ quy tắc ứng xử trong trường học tại các bảng tin, bảng thông báo, trang thông tin điện tử của nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi đến các thành viên trong nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử,…
3. Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Bộ quy tắc ứng xử trong trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh,… Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm người đứng đầu nhà trường trong xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học.
4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về văn hóa ứng xử, lời nói, cử chỉ đẹp, lối sống văn minh, lịch sự, mô hình văn hóa ứng xử cho thiếu nhi, đội viên, đoàn viên; triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn - Hội - Đội để thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học và cộng đồng; tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trên hệ thống bảng tin của hệ thống các trường học. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong việc xây dựng và thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học để không làm ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong trường học tại địa phương.
5. Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử trong học đường; hằng năm báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở GDĐT (thông qua phòng Chính trị, tư tưởng). Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh và xử lý nghiêm các vụ việc xảy ra tại đơn vị có liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo, văn hóa ứng xử, xâm hại, bạo lực học đường tại đơn vị.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Tải văn bản tại đây
loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.