Kế hoạch tổ chức thi Nghề phổ thông cho học sinh khối 12 năm học 2019 - 2020

UBND TỈNH AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
Số: 120 /KH-SGDĐT
         An Giang, ngày  04   tháng  9   năm  2019
KẾ HOẠCH
Tổ chức thi Nghề phổ thông cho học sinh khối 12
năm học 2019 - 2020
 


Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang thông báo kế hoạch tổ chức thi Nghề phổ thông cho học sinh khối 12 năm học 2019-2020 như sau:
I. NGÀY THI
Kỳ thi Nghề phổ thông cho học sinh khối 12 năm học 2019-2020 được tổ chức bắt đầu từ ngày 26/10/2019.
1. Lý thuyết: thi ngày 26/10/2019.
2. Thực hành: thi từ ngày 27/10 đến 03/11/2019.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, MÔN THI, HÌNH THỨC THI
1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 12 năm học 2019-2020.
2. Môn thi:
- Tin học văn phòng;
- Điện dân dụng Trung học;
- Làm vườn.
3. Hình thức thi: mỗi môn thi, học sinh phải hoàn thành 2 bài thi:
- Bài thi lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 45 phút, điểm hệ số 1.
- Bài thi thực hành: thời gian làm bài thi tùy theo từng môn (thời gian làm bài từ 60 phút đến 180 phút), điểm hệ số 3.
Điểm thi Nghề phổ thông là trung bình cộng của điểm bài thi lý thuyết và điểm bài thi thực hành, sau khi đã tính theo hệ số tương ứng.
III. SỐ LIỆU – TỔ CHỨC KỲ THI 
- Số thí sinh đăng ký:      12.500                 
- Số điểm coi, chấm thi:  50                      
Mỗi trường THPT, trường THCS-THPT thành lập 01 Hội đồng coi, chấm thi (có thể ghép liên trường, tùy theo tình hình thực tế số liệu thí sinh).
2. Phân cấp tổ chức kỳ thi
a) Sở GDĐT lập kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn tổ chức thi; ra đề thi; tổ chức giám sát kiểm tra kỳ thi; duyệt kết quả kỳ thi, ký Giấy Chứng nhận Nghề phổ thông cho học sinh THPT.
Sở GDĐT vận dụng Quy chế thi THPT hiện hành để hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi Nghề phổ thông và trình tự, thủ tục tiến hành các khâu trong công tác tổ chức kỳ thi, trong đó có công tác kiểm tra giám sát kỳ thi; chỉ đạo cấp phát Giấy chứng nhận Nghề phổ thông; chỉ đạo việc lưu trữ hồ sơ thi Nghề phổ thông theo quy định lưu trữ hồ sơ các kỳ thi.
b) Các trường THPT tổ chức thu hồ sơ thi; nhập và xử lý dữ liệu; lập danh sách phòng thi; sao in đề; coi chấm lý thuyết, thực hành, xử lý kết quả; trình Sở GDĐT duyệt kết quả thi Nghề phổ thông.
IV. LỊCH TỔ CHỨC KỲ THI
Thời gian
Nội dung công việc
Ghi chú

Tháng 9/2019
Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi; Phát hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn tổ chức thi

16-21/9/2019
Thu hồ sơ thi tại trường THPT

23/9-30/9/2019
Xử lý dữ liệu - chuẩn bị tổ chức kỳ thi

Từ 01/10/2019
Ban đề thi, Ban sao in đề thi bắt đầu làm việc

18/10/2019
Phát hành thẻ dự thi

22/10/2019
Sinh hoạt Giao đề thi Nghề PT tại Sở

24/10/2019
Chuẩn bị cho công tác coi thi Lý thuyết

26/10/2019
Coi thi Lý thuyết Nghề PT theo lịch qui định

27/10 -03/11/2019
Coi thi Thực hành Nghề PT theo lịch qui định

07/11/2019
Hoàn tất chấm thi - xử lý kết quả điểm kỳ thi

18/11/2019
Tổng hợp kết quả - Trình duyệt - In Giấy chứng nhận

Tháng 12/2019
Phát hành Giấy chứng nhận Nghề Phổ thông

V. KINH PHÍ
1. Thu
- Mức thu: 85.000 đồng/1 thí sinh.
- Học sinh thuộc diện hộ nghèo được miễn; hộ cận nghèo giảm 50%.
2. Chi
- Định mức: Thực hiện theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định nội dung, mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ của ngành GDĐT tỉnh An Giang (vận dụng nội dung và mức chi theo kỳ thi  và hội thi phong trào).
- Các đơn vị cân đối từ nguồn thu, thực hiện chi một số nội dung (nhập dữ liệu, sao in đề thi, coi chấm thi, …) trong tổ chức kỳ thi và trích nộp 8% lệ phí về Sở GDĐT để thực hiện nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo kỳ thi.
- Các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, trường Trung cấp có hệ GDTX phối hợp các trường THPT lân cận tổ chức thi; chuyển toàn bộ số tiền thu đến trường THPT phối hợp để thực hiện các khoản chi.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX, trường Trung cấp có hệ GDTX căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi Nghề phổ thông thông báo cho học sinh khối 12 năm học 2019-2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn báo cáo về Sở GDĐT (các phòng chức năng liên quan) để được hướng dẫn thêm./.    

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.