Môn Tiếng Anh lớp 5 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 12: DON'T RIDE YOUR BIKE TOO FAST - LESSON 1 | 20H30 NGÀY 19.03.2020 - YouTube

          2           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 12: DON'T RIDE YOUR BIKE TOO FAST - LESSON 2 | 20H30 NGÀY 23.03.2020 - YouTube

          3           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 12: DON'T RIDE YOUR BIKE TOO FAST - LESSON 3 | 20H30 NGÀY 26.03.2020 - YouTube

          4           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? - LESSON 1 | 20H30 NGÀY 30.3.2020 - YouTube

          5           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?- LESSON 2 | 20H30 NGÀY 02.04.2020 - YouTube

          6           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?- LESSON 3 | 20H30 NGÀY 06.04.2020 - YouTube

          7           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY? - LESSON 1 | 20H30 NGÀY 09.04.2020 - YouTube

          8           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY? L2 | 20H30 NGÀY 13.04.2020 - YouTube

          9           

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY? LESSON 3 | 20H30 NGÀY 16.04.2020 - YouTube

        10         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE - L1| 20H30 NGÀY 20.04.2020 - YouTube

        11         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5| UNIT 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE - L2 | 20H30 NGÀY 23.04.2020 - YouTube

        12         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE - L3| 20H30 NGÀY 27.04.2020 - YouTube

        13         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 16: WHERE'S THE POST OFFICE? - LESSON 1| 20H30 NGÀY 04.05.2020| HANOITV - YouTube

        14         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 16: WHERE'S THE POST OFFICE? - L2 | 20H30 NGÀY 07.05.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 18: WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW? - L1| 20H30 NGÀY 09.05.2020 - YouTube

        16         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 16: WHERE'S THE POST OFFICE? - L3 | 20H30 NGÀY 14.05.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT? L1 | 20H30 NGÀY 21.05.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT? L2 | 20H30 NGÀY 28.05.2020 | HANOITV - YouTube

        19         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT? - L3 | 20H30 NGÀY 04.06.2020 | HANOITV - YouTube

        20         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 18: WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW? - L2| 20H30 NGÀY 11.06.2020 - YouTube

        21         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 18: WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW? - L3| 20H30 NGÀY 13.06.2020 - YouTube

        22         

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 | UNIT 19: WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT? | 20H30 NGÀY 16.06.2020 - YouTube

        23         

(đang cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.