Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022

 


KẾ HOẠCH

Về việc triển khai Hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022

 

Thực hiện Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH, kỹ thuật; vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn đời sống; tạo điều kiện cho học sinh trung học giới thiệu kết quả NCKH.

2. Gắn hoạt động NCKH với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh kết quả học tập của học sinh, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

3. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động NCKH kỹ thuật của học sinh trung học.

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC 

Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh trung học và chuẩn bị tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cấp quốc gia, Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, trường trung học phổ thông (THPT) thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa hoạt động NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của Sở GDĐT về Cuộc thi cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội đồng thuận.

2. Lập kế hoạch, triển khai hoạt động NCKH phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần quan tâm tổ chức một số hoạt động sau:

a) Tổng kết, đánh giá hoạt động NCKH; khen thưởng học sinh và giáo viên hướng dẫn có thành tích trong năm học 2020-2021; triển khai hoạt động NCKH và quy định về việc tham gia Cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2021-2022.

b) Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên có năng lực và kinh nghiệm NCKH; đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình học tập để định hướng, hình thành ý tưởng dự án nghiên cứu của học sinh.

3. Căn cứ quy định, hướng dẫn về Cuộc thi của Sở GDĐT, các đơn vị thành lập Hội đồng khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tuyển chọn các dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh.

4. Phân công giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH; thực hiện chế độ quy đổi thời gian tham gia hướng dẫn và đánh giá các dự án KHKT ra số tiết dạy để tính số giờ giảng dạy theo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông tại Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Đối với giáo viên có đóng góp tích cực và có học sinh đạt giải trong Cuộc thi các cấp có thể xem xét nâng lương trước thời hạn, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

III. TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT NĂM HỌC 2021-2022

1. Đối tượng dự thi

Học sinh đang học lớp 8, 9 cấp trung học cơ sở và lớp 10, 11, 12 cấp THPT có kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm năm học 2020-2021 từ khá trở lên.

2. Lĩnh vực dự thi: có 22 lĩnh vực (theo phụ lục II đính kèm).

3. Nội dung thi

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học hoặc dự án kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc 22 lĩnh vực của Cuộc thi được thực hiện trong vòng 01 năm tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm 02 học sinh trong cùng một đơn vị dự thi (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.

4. Giáo viên hướng dẫn

Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên trung học (đang công tác tại trường có học sinh dự thi) hướng dẫn, do thủ trưởng đơn vị có học sinh dự thi ra quyết định. Một giáo viên được hướng dẫn tối đa 02 dự án trong cùng thời gianchịu trách nhiệm về mặt pháp lý của dự án dự thi và phải ký phê duyệt kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Tờ khai giáo viên hướng dẫn, phiếu 1).

Ngoài giáo viên hướng dẫn, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh). Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành, phiếu 2).

Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan nghiên cứu đó (Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu, phiếu  1C).

5. Đơn vị dự thi, số lượng dự án đăng ký dự thi

- Phòng GDĐT, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học là một đơn vị dự thi.

- Phòng GDĐT, trường THPT chuyên tuyển chọn không quá 08 dự án tham dự cuộc thi. Các đơn vị còn lại, mỗi đơn vị tuyển chọn không quá 06 dự án tham dự cuộc thi.

6. Thời hạn và hình thức nộp hồ sơ dự thi

Đơn vị dự thi nộp đầy đủ hồ sơ về Sở GDĐT qua địa chỉ email: khoahockythuatag@angiang.edu.vn trước ngày 25 tháng 11 năm 2021. Hồ sơ dự thi của mỗi đơn vị gồm: bản đăng ký dự thi của đơn vị và hồ sơ của mỗi dự án.

- Mỗi đơn vị dự thi gửi bản đăng ký dự thi có đầy đủ thông tin học sinh và giáo viên hướng dẫn tham gia dự thi, gồm: 01 file có ký tên, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và 01 file Excel (theo mẫu đính kèm).

- Hồ sơ mỗi dự án bao gồm: (theo phụ lục IV đính kèm 10 phiếu đăng ký).

+ Phiếu giáo viên hướng dẫn (Phiếu 1) - 01 file.

+ Phiếu học sinh (Phiếu 1A) - 01 file.

+ Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B) - 01 file.

+ Đề cương nghiên cứu kèm theo Phiếu 1A (Phiếu Đề cương) - 01 file;

+ Báo cáo nghiên cứu khoa học – 01 file. (Báo cáo nghiên cứu tóm tắt không quá 15 trang đánh máy; khổ A4: trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm; cách dòng đơn; kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14).

+ Các phiếu từ 2 đến 10  (nếu có), mỗi phiếu 01 file.

Quy ước cách đặt tên tập tin (file) và tên thư mục (folder) (theo phụ lục I đính kèm).

7. Hình thức thi

7.1. Hình thức thi trực tuyến (Phương án 1)

a) Thời gian

Thời gian chấm chung cuộc ngày 17 tháng 12 năm 2021. Mỗi dự án dự thi chung cuộc sẽ được ban tổ chức cấp đường link và quy định thời gian trình bày (sẽ có thông báo chi tiết sau)

b) Quy trình chấm thi

- Chấm thi theo từng lĩnh vực

Mỗi dự án được đánh giá tối đa 65 điểm thông qua hồ sơ dự án dự thi đối với các tiêu chí: câu hỏi nghiên cứu/vấn đề nghiên cứu; thiết kế và phương pháp; thực hiện thu thập, phân tích  dữ liệu; tính sáng tạo.

Kết thúc phần chấm thi theo từng lĩnh vực, ban tổ chức sẽ tuyển chọn các dự án tham dự phần thi chung cuộc theo hình thức điểm từ cao đến thấp của từng nhóm lĩnh vực.

- Chấm chung cuộc chọn dự án dự thi cấp quốc gia

    + Những dự án đoạt giải cao theo từng lĩnh vực sẽ tham dự thi chung cuộc để tuyển chọn dự án dự thi cấp quốc gia. Trong phần thi này, thí sinh trình bày tóm tắt dự án và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt theo hình thức trực tuyến,

    + Tiêu chí chấm thi vòng chung cuộc giống như chấm thi theo từng lĩnh vực (không trình bày poster).

7.2. Hình thức thi trực tiếp (Phương án 2)

Tổ chức Cuộc thi theo hình thức trực tiếp tương tự Cuộc thi năm học 2020-2021, cụ thể:

a) Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 03 ngày, từ 16-18 tháng 12 năm 2021.

- Địa điểm: Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

b) Quy trình chấm thi

- Chấm thi theo từng lĩnh vực: dự án dự thi được chấm theo thang điểm 100. Mỗi dự án được đánh giá qua 02 phần thi độc lập:

+ Phần 1 (65 điểm): đánh giá thông qua hồ sơ dự án dự thi đối với các tiêu chí: câu hỏi nghiên cứu/vấn đề nghiên cứu; thiết kế và phương pháp; thực hiện thu thập, phân tích  dữ liệu; tính sáng tạo.

Kết thúc phần 1, ban tổ chức sẽ tuyển chọn các dự án tham dự thi phần 2 theo hình thức điểm từ cao đến thấp của từng nhóm lĩnh vực.

+ Phần 2 (35 điểm): đánh giá thông qua gian trưng bày và trả lời phỏng vấn đối với các tiêu chí trình bày.

Điểm của dự án dự thi là tổng điểm của hai phần thi (phần 1 và phần 2).

- Chấm thi chung cuộc chọn dự án dự thi cấp quốc gia.

Những dự án đoạt giải cao theo từng lĩnh vực sẽ tham dự thi chung cuộc để tuyển chọn các dự án dự thi cấp quốc gia. Trong phần thi này, thí sinh trình bày tóm tắt dự án và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt.  

Tiêu chí chấm thi vòng chung cuộc giống như chấm thi theo từng lĩnh vực. Điểm khác biệt là tiêu chí trình bày 35 điểm chỉ tập trung cho trả lời phỏng vấn, không xét trình bày poster.

8. Tiêu chí đánh giá dự án (theo phụ lục III đính kèm).

9. Chế độ khen thưởng

Các dự án đoạt giải trong Cuộc thi sẽ được Sở GDĐT khen thưởng cho học sinh, cấp giấy chứng nhận cho học sinh và giáo viên tham gia dự án; các dự án đoạt giải trong cuộc thi cấp quốc gia sẽ được Bộ GDĐT khen thưởng cho học sinh, cấp giấy chứng nhận cho học sinh và giáo viên tham gia dự án (theo quy định của Bộ GDĐT).

IV. KINH PHÍ

- Kinh phí phục vụ hoạt động NCKH (bao gồm kinh phí chi trả cho giáo viên hướng dẫn) và tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường, cấp huyện (nếu có) trích từ nguồn ngân sách nhà nước được giao hàng năm của các đơn vị hoặc từ các nguồn thu hợp pháp khác, trên cơ sở đảm bảo cân đối kinh phí trong đơn vị.

- Kinh phí tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh chi từ ngân sách sự nghiệp năm 2021 được giao cho Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên theo dõi, sử dụng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần thông tin kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên; ông Võ Bá Thảo, chuyên viên, số điện thoại 0913.160.753 hoặc qua email: phonggdtrh@angiang.edu.vn) để kịp thời giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022. Tùy theo tình hình kiểm soát dịch COVID-19, Sở GDĐT sẽ có thông báo về hình thức cuộc thi trực tiếp hoặc trực tuyến đến các đơn vị.

Yêu cầu trưởng các phòng GDĐT, thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./

Tải tải liệu đính kèm:

- Văn bản chính thức: Link

- Phụ lục 1, 2, 3: Link

- Phụ lục 4: Link

- Mẫu đăng ký thông tin: Excel

- Mẫu đăng ký thông tin: Word


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.