Header Ads

Kế hoạch tập huấn trực tiếp mô đun 4 cho giáo viên, cán bộ quản lý

 


KẾ HOẠCH

Tập huấn trực tiếp mô đun 4 cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - năm 2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2021;

Căn cứ Công văn số 3046/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai bồi dưỡng mô đun 4 cho GVPT, CBQL CSGDPT thực hiện CTGDPT 2018 - năm 2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tập huấn trực tiếp mô đun 4 cho giáo viên và cán bộ quản lý (CBQL) đại trà cấp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 - năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1. Mục đích

-                      Đối với giáo viên đại trà: hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

-                      Đối với CBQL đại trà: tăng cường vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản trị cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị và công nghệ (TB-CN).

2. Yêu cầu 

-                      Đối với giáo viên đại trà cấp THPT: phải xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

-                      Đối với CBQL đại trà cấp THCS, THPT: phải xây dựng kế hoạch quản lý tài sản, CSVC, TB-CN trong dạy học, giáo dục học sinh theo CTGDPT 2018.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

                                                                              2

1. Đối tượng tham gia tập huấn

Tất cả giáo viên đại trà cấp THPT, CBQL đại trà cấp THCS/THPT tại các trường THCS, THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường Trẻ em khuyết tật và cơ sở giáo dục thường xuyên (CSGDTX), trường phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Thời gian, hình thức tập huấn 

-                      Thời gian tập huấn: 01 (một) buổi. CBQL cốt cán, giáo viên cốt cán đảm bảo hoàn thành việc tập huấn trực tiếp trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2021.

-                      Hình thức tập huấn: trực tuyến trên phầm mềm Google Meet, Microsoft Teams.

3. Lịch tập huấn, báo cáo viên

(theo phụ lục 1 đính kèm)

4. Nội dung tập huấn

-                      Đối với giáo viên đại trà cấp THPT: giải đáp thắc mắc liên quan đến mô đun 4, thắc mắc về chuyên môn, hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ học tập.

-                      Đối với CBQL đại trà cấp THCS, THPT: giải đáp thắc mắc và hướng dẫn hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 nhằm đạt các mức theo quy định. III. KINH PHÍ

 Sở GDĐT chi kinh phí tổ chức tập huấn bao gồm: tiền bồi dưỡng cho báo cáo viên theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí hoạt động Hội đồng bộ môn năm 2021 của Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên (GDTrHGDTX) được phê duyệt. 

         IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.                  Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên: dự trù kinh phí, phối hợp với phòng GDĐT xây dựng chương trình, nội dung và triển khai tập huấn đảm bảo các nội dung của Kế hoạch.

2.                  Phòng Kế hoạch-Tài chính: phối hợp với Phòng GDTrH-GDTX cân đối dự toán kinh phí, đảm bảo các mục chi và định mức theo quy định hiện hành nhằm thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch đề ra.  

                                                                            

3.               Phòng GDĐT: chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác để triển khai tập huấn trực tuyến.

4.            Chế độ báo cáo: phòng GDĐT, trường THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường Trẻ em khuyết tật, CSGDTX, trường phổ thông ngoài công lập giám sát việc tổ chức tập huấn và báo cáo kết quả hoàn thành mô đun 3 và mô đun 4 của giáo viên, CBQL đại trà chậm nhất ngày 15 tháng 12 năm 2021 gửi về Phòng GDTrH-GDTX qua email phonggdtrh@angiang.edu.vn

(theo phụ lục 2 gửi kèm)

Trên đây là Kế hoạch tập huấn trực tiếp mô đun 4 cho giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông đại trà thực hiện CTGDPT 2018 - năm 2021. 

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch này./. Phụ lục 1

LỊCH BỒI DƯỠNG VÀ BÁO CÁO VIÊN

1. Đối với CBQL cấp THCS

Họ và tên báo cáo viên

Đường link tập huấn

Thời gian tập huấn

Đối tượng tham dự

Dương Quốc Phong

https://meet.google.com/eqwnojh-dtw

08 giờ 00  ngày 04/12/2021

CBQL các trường THCS huyện An Phú

Nguyễn Minh Phụng

Nguyễn Thanh Trí

https://meet.google.com/buhziee-tvg

08 giờ 00  ngày 06/12/2021

CBQL các trường THCS huyện Tri Tôn

Phan Thanh Cần

Lê Hồ Thảo Trang

https://meet.google.com/xekdvud-zzz

08 giờ 00  ngày 03/12/2021

CBQL các trường THCS

huyện Tịnh

Biên,

Nguyễn Thái Bình

Phan Thị Ngọc Thu

https://meet.google.com/shrwjog-xje

08 giờ 00  ngày 04/12/2021

CBQL các trường THCS TX Tân Châu

Nguyễn Chí Cường

Nguyễn Đức Tồn

https://meet.google.com/rbddjuw-juu

08 giờ 00  ngày 11/12/2021

CBQL các trường THCS huyện Chợ Mới

Nông Văn Nghe

Tô Bá Hấn

https://meet.google.com/xsdxvsx-qzn

08 giờ 00  ngày 02/12/2021

CBQL các trường THCS huyện Châu Phú

Lê Văn Tài


Trần Minh Sơn

https://meet.google.com/euu-uwqz-gfo

08 giờ 00

ngày 10/12/2021

CBQL các

trường THCS

huyện Châu

Thành

Nguyễn Minh Tâm

https://meet.google.com/ibjmoxh-irf

08 giờ 00  ngày 11/12/2021

CBQL các trường THCS TP Châu Đốc

Nguyễn Hồng Phúc

https://meet.google.com/opnrbkp-rnh

08 giờ 00  ngày 04/12/2021

CBQL các trường THCS huyện Phú Tân

Lâm Văn Thạch

Nguyễn Anh Tuấn

https://meet.google.com/ctjitru-ekx

08 giờ 00  ngày 10/12/2021

CBQL các trường THCS

huyện Thoại

Sơn

Vũ Văn Quảng

Ngô Thị Ngọc Cúc

https://meet.google.com/ohgzmvu-vjd

08 giờ 00  ngày 04/12/2021

CBQL các trường THCS

TP Long Xuyên

2.  Đối với CBQL cấp THPT

Họ và tên báo cáo viên

Đường link tập huấn

Thời gian tập huấn

Đối tượng tham dự

Trần Thị Thanh Thảo

https://meet.google.com/cvcdtos-htf

13 giờ 30

09/12/2021

CBQL các trường THPT thuộc Châu

Đốc, An Phú, Long Xuyên,

Thoại Sơn.

Lương Thị Kim Thy

Võ Nguyên Trung

Bùi Đông Xuân

https://meet.google.com/oqvsjha-vuz

08 giờ 00

11/12/2021

CBQL các trường THPT thuộc Phú Tân, Châu Phú,

Tân Châu

Nguyễn Hữu Có

Trịnh Thị Phương Thảo

https://meet.google.com/rctxziq-hdx

08 giờ 00

10/12/2021

CBQL các trường THPT thuộc Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Chợ

Mới

Trần Quốc Em

 

3.  Đối với GVPT THPT đại trà

Môn học

Thời gian  tập huấn

Đường link tập huấn

Thành phần tham dự

Sinh học THPT

08 giờ 00

08/12/2021

https://meet.google.com/sai-ztgj-xgg

Tất cả GV THPT, GDTX thuộc huyện Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới.

https://meet.google.com/scw-ofgc-iqc

Tất cả GV THPT, GDTX huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Tân Châu, TP Châu Đốc.

https://meet.google.com/vps-ovis-fud

Tất cả GV THPT, GDTX thuộc huyện Thoại Sơn, Thành phố Long Xuyên.

Địa lý THPT

08 giờ 00

13/12/2021

https://meet.google.com/ahs-ippt-fhv

Tất cả GV THPT, GDTX thuộc huyện

Phú Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành, Thành phố Long Xuyên.

https://meet.google.com/ekn-mgmprio

Tất cả GV THPT, GDTX thuộc huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, TX Tân Châu, TP Châu Đốc.

Vật lý THPT

07 giờ 30

10/12/2021

https://meet.google.com/qhk-wnizoux

Giáo viên dạy Vật lí các THPT, TTGDTX-TTGDNN thuộc thành phố, huyện: Long Xuyên, Thoại Sơn, Châu Thành

https://bitly.com.vn/4bcghj

Giáo viên dạy Vật lí  các THPT, TTGDTX-TTGDNN thuộc thành phố, thị xã, huyện: Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu và Tri Tôn.

13 giờ 30

10/12/2021

https://meet.google.com/dyw-ixgnmhg

Giáo viên dạy Vật lí  các THPT, TTGDTX-TTGDNN thuộc thành phố,  huyện: Châu Đốc, Châu Phú, An Phú, Tịnh Biên

Môn học

Thời gian  tập huấn

Đường link tập huấn

Thành phần tham dự

 

Tin học THPT

08 giờ 00

02/12/2021

https://meet.google.com/nor-uymvxns

Tất cả GV THPT thuộc TX Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn

 

https://meet.google.com/cnk-etkj-aoc

Tấ cả GV THPT thuộc huyện An Phú, Tân Châu, Phú Tân, Châu Phú.

 

https://meet.google.com/muk-dfunxxn

Tất cả GV THPT TP Long Xuyên,

Chợ Mới, Châu Thành, Thoại Sơn

 

Hóa học THPT

07 giờ 30

13/12/2021

https://meet.google.com/xoq-yjhh-tdi

Các đơn vị THPT, TTGDTX, Trung cấp có hệ GDTX của các huyện, thị xã: Phú Tân; Chợ Mới; An Phú.

 

https://meet.google.com/tcm-yynnvpj

Các đơn vị THPT, TTGDTX, Trung cấp có hệ GDTX của các huyện, thành phố: Long Xuyên; Thoại Sơn; Tri Tôn; Tịnh Biên.

 

https://meet.google.com/iqu-hdhg-pgj

Các đơn vị THPT, TTGDTX, Trung cấp có hệ GDTX của các huyện, thành phố: Châu Thành; Châu Phú; Châu Đốc; Tân Châu

 

Lịch sử

THPT

 

 

08 giờ 00

07/12/2021

https://meet.google.com/mmi-yhddgqs

Tất cả GV THPT, GDTX thuộc TP

Long Xuyên, Thoại   Sơn, Châu

Thành, Chợ Mới, Phú Tân.

 

https://meet.google.com/rvk-zjzypzm

Tất cả GV THPT, GDTX thuộc Tri

Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, Châu Đốc, An Phú, Tân Châu.

 

Toán

THPT

 

07 giờ 30

05/12/2021

https://teams.live.com/meet/9580656 602930

Tất cả GV THPT, GDTX các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại sơn, An Phú.

 

https://bitly.com.vn/4pck59

Tất cả GV THPT, GDTX thuộc TP Châu Đốc, TX Tân Châu, huyện Châu phú.

 

 

 

https://bitly.com.vn/jn4d7g

Tất cả GV THPT, GDTX thuộc huyện Phú Tân, TP Long Xuyên.

 

https://bit.ly/3l5jymY

Tất cả GV THPT, GDTX thuộc huyện An Phú,  Chợ Mới.

 

Ngữ văn THPT

08 giờ 00

08/12/2021

https://bitly.com.vn/y46sab

Tất cả GV các trường THPT và GDTX thuộc TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu, Huyện An Phú.

 

https://bitly.com.vn/jcdc5p

Tất cả GV các trường THPT và GDTX thuộc TP. Long Xuyên, Huyện Thoại Sơn, Châu Thành.

 

https://bitly.com.vn/98txe8

 

Tất cả GV các trường THPT và GDTX thuộc Huyện Phú Tân, Chợ Mới.

 

https://by.com.vn/XVg6jS

Tất cả GV các trường THPT và GDTX thuộc Huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú.

 

NGLL

HN

08 giờ 00

08/12/2021

https://meet.google.com/kdb-rfqn-kxc

Các GV dạy môn NGLL-HN cấp THPT.

 

Công nghệ CN

10/12/2021 13 giờ 30

https://meet.google.com/fjg-qpyr-ahm

Tất cả giáo viên dạy Công nghệ Công nghiệp CN thuộc các trường THPT trong tỉnh.

 

Công nghệ NN

08 giờ 00

08/12/2021

 

https://meet.google.com/psd-gqim-hie

 

Tất cả giáo viên dạy Công nghệ Công nghiệp NN thuộc các trường THPT trong tỉnh.

 

GDCD THPT

08 giờ 00

02/12/2021

https://meet.google.com/tjm-pvjp-dav

Tất cả GV THPT thuộc TP Châu Đốc, An Phú, Phú Tân, TX Tân Châu, Tịnh Biên, Châu Phú.

 

https://meet.google.com/qob-yqhyhqm

Tất cả GV THPT thuộc TP Long

Xuyên, Chợ Mới, Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Thành.

 

GDTC THPT

08 giờ 00

06/12/2021

http://meet.google.com/mrk-mrft-vnt

Tất cả GV cấp THPT thuộc địa bàn TP. Long Xuyên, huyện Phú Tân, Châu Thành, Chợ

Mới, Thoại Sơn.

 

https://meet.google.com/ipy-arqq-urm

Tất cả GV cấp THPT thuộc địa bàn TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu, huyện An Phú, Tri Tôn,

Tịnh Biên, Châu Phú

 

 

 Văn bản chính thức: Link


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.