Header Ads

 

Câu lệnh vòng lặp trong pascal (For, While, Repeat)

Tình huống:
    - Đánh răng mỗi ngày hai lần, học Tin học mỗi tuần 2 tiết, mỗi ngày tắm một lần...
    - Học cho đến khi thuộc bài, rửa tách trà cho đến khi sạch...
Trong cuộc sống, những hành động trên được gọi là lặp đi lặp lặp lại nhiều. Trong Pascal, cách mô tả công việc (hoạt động) được lặp lại nhiều lần gọi là cấu trúc lặp. Có 3 loại cấu trúc vòng lặp như sau:

1. Vòng lặp For ... do


- Đây là vòng lặp căn bản và được sử dụng nhiều nhất trong kiến thức phổ thông. Vòng lặp for ...do dùng để lặp với số lần định trước, có cấu trúc như sau:

for <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

Dạng khác (giảm dần biến đếm của vòng lặp for ... do):

for <biến đếm>:= <giá trị cuối> downto 1 do <câu lệnh>;

Ví dụ: Tính tổng các số liên tiếp từ 1 đến 100

program Tinh_tong;
var i,S:integer;
begin   
    S:=0;
    for i:=1 to 100 do S:=S+1;
    write('Tổng là:',S);
    readln;
end.

2. Vòng lặp while ... do

- Cú pháp:  while <điều kiện> do <câu lệnh>;

- Câu lệnh sẽ được lặp lại nhiều lần cho đến khi nào điều kiện còn đúng (nếu điều kiện sai thì các lệnh này sẽ không thực hiện nữa). Đối với lệnh này điều kiện sẽ được kiểm tra trước khi thực hiện lệnh nên điều kiện sai thì không có lệnh nào được thực hiện.

Ví dụ: Tính tổng các số liên tiếp từ 1 đến 100

var i: byte;
    S: longint;
begin
    S:= 0;
    i:= 1;
    while i <= 100 do
         begin
              S:= S + i;
              i:= i +1;
         end;
    write('Tong tu 1 den 100 la:',S);
    readln;
end.


3. Vòng lặp repeat ... until

- Cú pháp:
repeat
    <câu lệnh>;
until <điều kiện>;

- Câu lệnh giữa repeat và until sẽ được lặp lại nhiều lần khi điều kiện sai, nếu điều kiện đúng thì ngưng (ngược với vòng lặp while). Đối với lệnh này điều kiện sẽ được kiểm tra sau khi thực hiện các lệnh giữa repeat và until nên ít nhất các lệnh sẽ được thực hiện trước 1 lần rồi mới kiểm tra điều kiện đúng hay sai (nếu sai thì thực hiện tiếp vòng lặp, đúng thì ngưng).

Ví dụ: Tính tổng các số liên tiếp từ 1 đến 100

var i,n: integer;
    S: real;
begin   
    S:=0; i:=1;
    repeat 
    S:=S+i; i:=i+1;
    until i>100;
    writeln('Tong = ',S);
    readln;
end.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.