Thông báo số 1 - Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang Lần thứ 23 - năm 2023

 


UBND TỈNH AN GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  664/TB-SGDĐT

      An Giang, ngày  01 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang

 Lần thứ 23 - năm 2023

                                                                             

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 02-KHPH/TĐTN-STTTT-SGDĐT-VNPT ngày 23 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XXIII năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ chức Hội thi, cụ thể như sau:

1. Nội dung, thể lệ

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 02-KHPH/TĐTN-STTTT-SGDĐT-VNPT ngày 23 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XXIII năm 2023 (đính kèm Kế hoạch).

2. Địa điểm tổ chức: Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, số 5B, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên.

3. Ngày thi: 02 ngày, từ ngày 22-23/4/2023. Khai mạc lúc 07 giờ 00 ngày 22/4/2023.

4. Một số nội dung lưu ý

- Thí sinh có mặt tại Hội đồng thi lúc 06 giờ 45 ngày 22/4/2023.

- Hội đồng thi Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XXIII năm 2023 tổ chức khai mạc, bế mạc và coi chấm thi tại trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu đề nghị Ban tổ chức, thành viên Hội đồng coi chấm thi và thí sinh tham gia thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian diễn ra hội thi.

  - Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) trước ngày 30/3/2023 gồm: danh sách đăng ký, thẻ dự thi, phiếu đăng ký dự thi phần mềm sáng tạo thực hiện theo mẫu (đính kèm).

- Thẻ dự thi: các đơn vị lập thẻ dự thi, giữ tại đơn vị (không nộp về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục), Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ gửi danh sách số báo danh, phòng thi để các đơn vị ghi vào thẻ, ký tên, đóng dấu và phát cho thí sinh. Thí sinh mang theo thẻ dự thi và xuất trình cho hội đồng coi thi.

Trên đây là Thông báo số 01 về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ 23 - năm 2023./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT, trường THPT;

- Tỉnh Đoàn, Sở TTTT, VNPT;

- Ban Giám đốc Sở;  

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu : VT, GDTrH-GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Khanh

Tải các tập tin đính kèm tại đây


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.