Ebook Chat GPT1. Hành trình trải nghiệm Chat GPT

Quý Thầy Cô xem Video hướng dẫn vui lòng nhấn vào đây tải về.

2. Tổng quan ChatGPT từ A-Z

Quý Thầy Cô tải tài liệu vui lòng nhấn vào đây.

3. Ebook ChatGPT Nâng cao - làm chủ ChatGPT

Quý Thầy Cô tải tài liệu vui lòng nhấn vào đây.

4. 200 câu lệnh thần thánh ChatGPT updated

Quý Thầy Cô tải tài liệu vui lòng nhấn vào đây.

5. 101 công cụ ai đang thay đổi thế giới.


Quý Thầy Cô tải tài liệu vui lòng nhấn vào đây.

6. Nghệ thuật giao tiếp prompt ChatGPT.

Quý Thầy Cô tải tài liệu vui lòng nhấn vào đây.

7. 150 prompts

 Quý Thầy Cô tải tài liệu vui lòng nhấn vào đây

8. Sáng tạo với Canva.

Quý Thầy cô vui lòng nhấn vào đây Yoot Chat GPT Ebook

 9. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo viết SKKN và dạy học.Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.