Header Ads

tháng 5 09, 2022 0

  Câu lệnh vòng lặp trong pascal (For, While, Repeat) Tình huống:      - Đánh răng mỗi ngày hai lần, học Tin học mỗi tuần 2 tiết, mỗi ngày t...

tháng 5 07, 2022 0

Kiểm tra số nguyên tố trong Pascal Đề: Nhập vào số tự nhiên N (với 1< N <= 10 mũ 9). Xuất ra màn hình N có phải số nguyên tố hay khôn...

Pascal cơ bản

tháng 5 05, 2022 0

Câu lệnh vòng lặp Đề bài: Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số a và b được nhập từ bàn phím. Ví dụ: Nhập a= 6 và  b=9  ...

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.