Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh

Năm học 2021-2022

- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 10 năm 2021: Link

Năm học 2017-2018

- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 10 năm 2017 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 11 năm 2017 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 12 năm 2017 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 01 năm 2018 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 02 năm 2018 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 03 năm 2018 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 04 năm 2018 - Download

Năm học 2018-2019

- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh năm học 2018 - 2019 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 09 năm 2018 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 10 năm 2018 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 11 năm 2018 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 12 năm 2018 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 01 năm 2019 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 02 năm 2019 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 03 năm 2019 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 04 năm 2019 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 05 năm 2019 - Download

Năm học 2019-2020

- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh năm học 2019-2020 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 09 năm 2019 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 10 năm 2019 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 11 năm 2019 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 12 năm 2019 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 01 năm 2020 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 02 năm 2020 - Download
- Kế hoạch hoạt động - Hội đồng bộ môn cấp tỉnh tháng 02 năm 2020 (Điều chỉnh) - Download

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.