Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non, phổ thông công lập


Căn cứ công văn số 1252/VPUBND-KGVX ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể như sau:
1. Triển khai công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và Kế hoạch số 89/KH-BGDĐT ngày 06/3/2018 về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hặng I năm 2018 đến viên chức trong đơn vị được biết.
2. Nếu cá nhân có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I, lập hồ sơ theo quy định và đơn vị tổng hợp gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Thời gian gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 06/4/2018 để tổng hợp và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu quá thời gian nếu trên, đơn vị không gửi hồ sơ đăng ký thi thăng hạng xem như không có nhu cầu, mọi thắc mắc về sau không được giải quyết.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm tức thực hiện theo tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn thêm./.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.