Thông báo tiếp nhận vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018-2019


THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận giáo viên vào trường trung học
phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018-2019
 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, hằng năm nhằm tuyển chọn và bổ sung vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu những giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thông báo việc tiếp nhận bổ sung giáo viên vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018-2019 như sau:
I. Đối tượng.
Giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT trong và ngoài tỉnh An Giang có nguyện vọng chuyển đến công tác tại trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu của tỉnh An Giang.
II. Nhu cầu tiếp nhận.
Vị trí giáo viên giảng dạy:
- Môn Ngữ văn: 01;                               - Môn GDCD: 01;
- Môn Toán:      04;                                - Môn Tin học: 01.
              III. Điều kiện tiêu chuẩn
                  1. Điều kiện, tiêu chuẩn
  1. 1. Đối với các môn có lớp chuyên của trường: Ngữ văn, Toán, Tin học.
a) Đã được tuyển dụng, có thâm niên giảng dạy trường THPT ít nhất 05 năm (kể cả năm thông báo tiếp nhận);
b) Được đánh giá, xếp loại Khá trở lên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong suốt quá trình công tác;
c) Được đánh giá xếp loại viên chức từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên 02 năm liền kề năm thông báo tiếp nhận;
d) Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong thời gian 02 năm liền kề năm thông báo tiếp nhận
đ) Đã từng được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi;
e) Ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy;
g) Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh đạt trình độ A2* trở lên;
(* Tiếng Anh theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc cho Việt Nam và cơ sở đủ điều kiện do Bộ GDĐT quy định cấp chứng chỉ)
h) Tuổi đời không quá 40 tuổi đối với nữ, không quá 45 tuổi đối với nam;
i) Không bị kỷ luật trong suốt quá trình công tác;
k) Không đang trong thời gian xem xét để xử lý kỷ luật.
1.2. Đối với giáo viên các môn không có lớp chuyên của trường: Môn GDCD
a) Đã được tuyển dụng và đang giảng dạy tại trường THPT, được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm hiện tại, đã được ký hợp đồng không thời hạn với thủ trưởng đơn vị đang công tác;
b) Được đánh giá xếp loại viên chức từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên của năm học liền kề năm thông báo tiếp nhận;
c) ) Được đánh giá, xếp loại Khá trở lên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên suốt quá trình công tác;
d) Ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy;
đ) Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh đạt trình độ A2* trở lên;
(* Tiếng Anh theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc cho Việt Nam và cơ sở đủ điều kiện do Bộ GDĐT quy định cấp chứng chỉ)
e) Không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật; không bị kỷ luật trong suốt quá trình công tác;
2. Hồ sơ đăng ký, gồm:
- Đơn xin thuyên chuyển về trường THPT chuyên TNH (theo mẫu);
- Bản sao các loại hồ sơ minh chứng điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định nêu trên.
3. Thời gian nhận hồ sơ và nơi nhận hồ sơ
- Thời gian thu nhận hồ sơ : từ  ngày thông báo đến hết ngày 10/04/2018
- Nơi nhận hồ sơ : Văn phòng trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang (số 5b, Tôn Đức Thắng,  phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang- số điện thoại 0296.3 853131)
4. Qui trình xét tiếp nhận
   Căn cứ nhu cầu giáo viên thuộc các bộ môn năm học 2018-2019 của trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng xét tiếp nhận, quy trình thực hiện như sau:
Bước 1: Xem xét hồ sơ
Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu thu nhận hồ sơ, kiểm tra và chỉ tiếp nhận những hồ sơ có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định nêu trên. Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo và niêm yết tại đơn vị cho người nộp hồ sơ biết (chậm nhất 12/4/2018)
Bước 2: Tổ chức xét chọn.
a) Đối với môn có lớp chuyên
Tất cả những người có hồ sơ được chọn phải tham gia sát hạch thông qua thực hành.
- Mỗi người sẽ thực hành dạy 01 tiết dạy tự chọn (do cá nhân đăng ký trong phạm vi quy định) và 01 tiết dạy do Hội đồng xét chọn bắt buộc. Bài dạy tự chọn và bắt buộc thuộc chương trình nâng cao khối lớp 10 hoặc 11. Mỗi tiết dạy được chấm có điểm số 100.
- Điểm xét chọn là tổng điểm của 02 tiết dạy. Người được chọn là người có tổng điểm 02 bài dạy cao nhất (trong đó không có tiết dạy chấm dưới 50 điểm).
- Nếu môn có số chỉ tiêu ít hơn số người dự sát hạch thì ngoài điều kiện trên, người trúng tuyển phải có tổng điểm thực hành cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Nếu trường hợp chỉ tiêu cuối cùng có 02 người bằng điểm thì ưu tiên người có trình độ thạc sĩ, nếu tiêu chuẩn này cũng trùng nhau thì Giám đốc Sở GDĐT sẽ quyết định người được tiếp nhận.
- Hội đồng xét sẽ xếp thời khóa biểu thực hành giảng dạy trên lớp với học sinh trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.
b) Đối với môn không có lớp chuyên:
- Nếu môn có số người nộp hồ sơ ít hơn số chỉ tiêu thì người nộp hồ sơ sẽ được chọn khi hồ sơ đảm bảo các tiêu chuẩn nêu trên.
- Nếu môn có số người nộp hồ sơ nhiều hơn số chỉ tiêu thì thực hiện sát hạch thông qua thực hành và cách chọn như các môn có lớp chuyên.
c) Thời gian sát hạch dự kiến từ 15 đến 20/04/2018
d) Thành phần sát hạch xét chọn: cán bộ phòng GD Trung học & GD Thường xuyên Sở GDĐT; giáo viên cốt cán trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu của các môn có nhu cầu tiếp nhận; giáo viên dạy giỏi, giáo viên có năng lực chuyên môn tốt; thành viên Hội đồng bộ môn (do Giám đốc Sở GDĐT quyết định)
5. Công bố kết quả
Dự kiến thời gian công bố kết quả tiếp nhận vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu chậm nhất 27/4/2018
Đối với giáo viên ngoài tỉnh sau khi có kết quả nếu được tiếp nhận vào trường THPT chuyên sẽ thực hiện hồ sơ thủ tục như  ngoài tỉnh xin thuyên chuyển đến An Giang theo quy định tại hướng dẫn số 06/HD-SGD ĐT ngày 15/03/2018 của Sở Giáo dục và  Đào tạo An Giang về việc thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận giáo viên vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018-2019, yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT triển khai thực hiện tinh thần công văn này và tạo mọi điều kiện để giáo viên có đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ; giáo viên ngoài tỉnh An Giang có nhu cầu nghiên cứu để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại 0763.857.795 ) để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Website Sở GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu VT,TCCB./.

GIÁM ĐỐC
   Trần Thị Ngọc Diễm

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.