Header Ads

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác Pháp chế

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018 - 2019
________________

Thực hiện Công văn số 4073/BGDĐT-PC ngày 04/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác Pháp chế;
Sở GDĐT xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Nâng cao nhận thức về pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức người lao động và học sinh, từng bước giảm thiểu những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giáo dục, giảm tình hình đơn thư vượt cấp trong ngành.
Kịp thời nắm bắt tình hình thi hành pháp luật trong ngành, bảo vệ lợi ích hợp pháp của đơn vị, cá nhân trong nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của nhà trường và ổn định an ninh trật tự ở địa phương.
II. YÊU CẦU
Công tác pháp chế trong cơ quan, đơn vị phải tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời. Có sự lãnh đạo của Đảng và sự phối hợp với các bộ phận, Đoàn thể trong đơn  vị.
Nội dung phổ biến tuyền truyền pháp luật phải phong phú, phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức.
III. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Hoàn thiện về tổ chức của đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các đơn vị trường học. Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị.
2. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các quyết định quản lý, điều hành (văn bản) trong ngành để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.
3. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường và các cơ sở, cơ quan quản lý giáo dục.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
a) Các phòng GDĐT phân công chuyên viên phụ trách công tác pháp chế; các đơn vị trường học cử 01 viên chức kiêm nhiệm công tác pháp chế và PBGDPL.
b) Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp ngành giáo dục.
2. Các nội dung hoạt động cụ thể
a) Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Đối với Sở, phòng GDĐT
- Chủ động tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND), văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân (UBND) liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương.
- Cử cán bộ, công chức tham gia dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục; có ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền soạn thảo, ban hành.
Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở
Tổ chức cho công chức, viên chức tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị có trách nhiệm soạn thảo gửi đến.
b) Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Đối với Sở, phòng GDĐT
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương từ năm 2014-2018; tự kiểm tra, xử lý văn bản hành chính do đơn vị ban hành để phù hợp với các quy phạm pháp luật.
- Báo cáo Sở Tư pháp về kết quả kiểm tra, rà soát, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung (nếu có phát hiện), hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục theo đúng thời gian quy định. Báo cáo Bộ BGDĐT kết quả rà soát các văn bản có liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của Bộ ban hành.
Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở
- Thường xuyên tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung (nếu có phát hiện) về Sở GDĐT.
c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Thực hiện “Ngày pháp luật” theo hướng dẫn tại Văn bản số 904/UBND-NC về việc tổ chức thực hiện ngày pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
- Lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, Quyết định số 228/QĐ-BGDĐT ngày 18/01/2018 của Bộ GDĐT ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của ngành giáo dục.  
- Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; chú trọng tập huấn bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo bằng hình thức phù hợp với giáo viên dạy các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh.
- Tuyên truyền phổ biến Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn Đạo đức, môn Giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đưa nội dung giáo dục Luật Phòng chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy pháp luật ở trường học, thực hiện tuyên truyền, sinh hoạt chủ điểm tại các cơ quan quản lý giáo dục về phòng chống tham nhũng, nghiêm túc thực hiện tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
- Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL. Tổ chức xây dựng thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục.
d) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định tại Điều 16 và Điều 17, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
- Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương gửi Sở GDĐT tổng hợp báo cáo về Sở Tư pháp.
đ) Công tác cải cách thủ tục hành chính của cơ quan quản lý giáo dục
- Tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính: Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức.
- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo kế hoạch hoặc theo sự chỉ đạo của UBND cấp huyện.
e) Công tác thi đua, khen thưởng
Quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2018-2019 và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác pháp chế tại đơn vị, gửi kế hoạch về Sở GDĐT trong tuần đầu tháng 10/2018.
2. Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở báo cáo việc thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2018-2019, báo cáo công tác giáo dục, phổ biến pháp luật năm học cùng với báo cáo sơ kết, tổng kết năm học (gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT vào ngày 06/12 của học kỳ I và 06/5 của học kỳ II hàng năm).
Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở GDĐT  (Văn phòng Sở) để phối hợp giải quyết./.
Tải tập tin gốc tại đây
loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.