Học lập trình C/C++ TỪ A - Z


Bạn sẽ học được gì

  •         Sử dụng thư viện STL thành thạo cũng như kĩ thuật lập trình hàm.
  •         Kiến thức lập trình để xây dựng phần mềm từ ý tưởng đến thành phẩm.
  •         Thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc..
  •         Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết bài toán phức tạp.
  •         Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi (design, implement, test, and debug).
  •         Tự học thêm C++ hoặc học một ngôn ngữ khác khi đã có được căn bản vững

Giới thiệu khóa học
Ngôn ngữ C++ được phát triển từ ngôn ngữ C. C++ không phải là ngôn ngữ hướng đối tượng hoàn toàn mà là ngôn ngữ “đa hướng”. Vì C++ hỗ trợ cả lập trình hướng hành động và lập trình hướng đối tượng. Nó là một trong những ngôn ngữ phổ biến để viết các ứng dụng máy tính – và ngôn ngữ thông dụng nhất để lập trình games.  Bạn đang có nhu cầu học C/CC++, bạn đang tự học C/C++ nhưng gặp quá nhiều khóa khăn ? 
Khóa học Học C/C++ TỪ A - Z giúp trang bị cho học viên các kỹ năng lập trình được minh hoạ cụ thể bằng ngôn ngữ lập trình C/C++ từ cơ bản đến nâng cao. Khóa học bao gồm các kỹ thuật lập trình trên các kiểu dữ liệu cơ bản, các phát biểu lựa chọn, câu lệnh điều khiển, vòng lặp, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc. Bên cạnh đó khóa học cũng trang bị cho học viên kiến thức xử lý tập tin, cách viết chương trình theo kiểu lập trình hàm...
Qua khóa học Học lập trình C/C++ TỪ A - Z tại Unica.vn, học viên có thể tự nâng cao kỹ năng lập trình của mình, dễ dàng tiếp cận các ngôn ngữ cấp cao và công nghệ mới. Đây là khóa học tạo tiền đề tốt cho việc tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng, một phương pháp lập trình cần phải có của một lập trình viên.

Nội dung khóa học
 Phần 1: Giới thiệu về lập trình và các khái niệm cơ bản
Bài 1: Tổng quan về lập trình
Bài 2: Ngôn ngữ lập trình C/C++
Bài 3: Biểu thức
Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong C/C++
Bài 5: Sử dụng Biến trong C/C++
Bài 6: Sử dụng Hằng trong C/C++
Bài 7: Các phép toán trong C/C++
Bài 8: Bài tập thực hành 1
Bài 9: Bài tập thực hành 2
Bài 10: Bài tập thực hành 3
Bài 11: Bài tập thực hành 4
Bài 12: Bài tập thực hành 5
Bài 13: Bài tập tự thực hành
 Phần 2: Cấu trúc điều khiển
Bài 14: Khái niệm cấu trúc điều khiển
Bài 15: Sử dụng câu lệnh if, if…else
Bài 16: Sử dụng câu lệnh if…else lồng nhau
Bài 17: Sử dụng câu lệnh switch…case
Bài 18: Sử dụng lệnh goto
Bài 19: Bài tập thực hành 1
Bài 20: Bài tập thực hành 2
Bài 21: Bài tập thực hành 3
Bài 22: Bài tập thực hành 4
Bài 23: Bài tập thực hành 5
Bài 24: Bài tập tự thực hành
 Phần 3: Cấu trúc vòng lặp
Bài 25: Vòng lặp for, while, do…while
Bài 26: Lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy
Bài 27: Vòng lặp lồng nhau
Bài 28: Bài tập thực hành 1
Bài 29: Bài tập thực hành 2
Bài 30: Bài tập thực hành 3
Bài 31: Bài tập thực hành 4
Bài 32: Bài tập thực hành 5
Bài 33: Bài tập tự thực hành
 Phần 4: Hàm - Chương trình con
Bài 34: Xây dựng và sử dụng hàm
Bài 35: Tham số của hàm
Bài 36: Khai báo hàm
Bài 37: Câu lệnh return và exit
Bài 38: Bài tập thực hành 1
Bài 39: Bài tập thực hành 2
Bài 40: Bài tập thực hành 3
Bài 41: Bài tập thực hành 4
Bài 42: Bài tập thực hành 5
Bài 43: Bài tập tự thực hành
 Phần 5: Kỹ thuật đệ quy
Bài 44: Khái niệm kỹ thuật đệ quy
Bài 45: Phân loại đệ quy
Bài 46: Bài tập tự thực hành
 Phần 6: Mảng trong C/C++
Bài 47: Mảng một chiều
Bài 48: Bài tập thực hành 1
Bài 49: Bài tập thực hành 2
Bài 50: Bài tập thực hành 3
Bài 51: Bài tập thực hành 4
Bài 52: Bài tập thực hành 5
Bài 53: Bài tập tự thực hành
Bài 54: Mảng nhiều chiều
Bài 55: Bài tập thực hành 1
Bài 56: Bài tập thực hành 2
Bài 57: Bài tập thực hành 3
Bài 58: Bài tập thực hành 4
Bài 59: Bài tập thực hành 5
Bài 60: Bài tập tự thực hành
 Phần 7: Xử lý Chuỗi trong C/C++
Bài 61: Khái niệm và thao tác trên chuỗi
Bài 62: Một số hàm về chuỗi
Bài 63: Mảng các chuỗi
Bài 64: Bài tập thực hành 1
Bài 65: Bài tập thực hành 2
Bài 66: Bài tập thực hành 3
Bài 67: Bài tập thực hành 4
Bài 68: Bài tập thực hành 5
Bài 69: Bài tập tự thực hành
 Phần 8: Con trỏ trong lập trình C/C++
Bài 70: Khái niệm về con trỏ
Bài 71: Các thao tác trên con trỏ
Bài 72: Cấp phát bộ nhớ động
Bài 73: Con trỏ và mảng
Bài 74: Bài tập thực hành 1
Bài 75: Bài tập thực hành 2
Bài 76: Bài tập thực hành 3
Bài 77: Bài tập thực hành 4
Bài 78: Bài tập thực hành 5
Bài 79: Bài tập tự thực hành
 Phần 9: Kiểu dữ liệu cấu trúc
Bài 80: Thao tác trên kiểu dữ liệu cấu trúc
Bài 81: Mảng cấu trúc
Bài 82: Cấu trúc lồng nhau
Bài 83: Kiểu enum và union
Bài 84: Bài tập thực hành 1
Bài 85: Bài tập thực hành 2
Bài 86: Bài tập thực hành 3
Bài 87: Bài tập thực hành 4
Bài 88: Bài tập thực hành 5
Bài 89: Bài tập thực hành
  Phần 10: Xử lý tập tin
Bài 90: Khái niệm kiểu tập tin
Bài 91: Các hàm xử lý trên tập tin
Bài 92: Bài tập thực hành 1
Bài 93: Bài tập thực hành 2
Bài 94: Bài tập tự thực hành
 Phần 11: Tối ưu chương trình
Bài 95: Cải tiến giải thuật
Bài 96: Tinh chỉnh mã nguồn
 Phần 12: Các bài tập tổng hợp
Bài 97: Bài tập 1 - Bài tập tổng hợp về mảng một chiều
Bài 98: Bài tập 2 - Bài tập tổng hợp về ma trận
Bài 99: Bài tập 3 - Xây dựng chương trình quản lý điểm

Bài 100: Tổng kết khóa học

Thông tin giảng viên


Giảng viên: Dương Tích Đạt
Giảng viên Dương Tích Đạt - tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học máy tính tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM, có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM - phụ trách giảng dạy ứng dụng CNTT trong thư viện, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số.
Trường Đại học Hoa Sen - công tác tại trung tâm phát triển phần mềm LSC và tham gia giảng dạy tại Khoa Khoa học Công nghệ, Trung tâm tin học.
Trường CĐ Nghề CNTT iSPACE (Quản lý bộ môn Kỹ thuật lập trình - Khoa Kỹ thuật phần mềm)
Giảng viên Đại học Gia Định, trường TCCN Hồng Hà, trường TC Thông tin truyền thông.Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.