Tạm dừng nhận các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép dạy thêm, học thêm bên ngoài nhà trường


Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm;
Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT;
Căn cứ Công văn số 5319/VPUBND-KGVX ngày 21/10/2019 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang về việc sẽ tạm dừng nhận các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép dạy thêm, học thêm bên ngoài nhà trường với những trường hợp mới. Riêng các trường hợp đã được cấp phép dạy thêm, học thêm bên ngoài nhà trường vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi hết hiệu lực cấp phép, trong đó lưu ý thực hiện đúng các điều còn lại của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.
Các phòng GDĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền rộng rãi để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GDĐT về ngưng tiếp nhận hồ sơ xin dạy thêm ngoài nhà trường cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới của cấp trên.
Sở GDĐT thông báo đến UBND các huyện, thị, thành phố, các tổ chức và cá nhân được biết./.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.