Tập huấn Ngôn ngữ lập trình Microbit cơ bản cho giáo viên

Ngày 02 tháng 10 năm 2019, trung tâm phát triển cộng đồng MEKONG có Công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất phối hợp tổ chức tập huấn và giảng dạy ngôn ngữ lập trình Microbit cơ bản cho giáo viên;
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất đề xuất của trung tâm và phối hợp tổ chức 01 (một) lớp tập huấn Ngôn ngữ lập trình Microbit cơ bản cho giáo viên, với các nội dung cụ thể như sau:
  1. Giai đoạn 1
- Nội dung: tập huấn giảng dạy Ngôn ngữ lập trình Microbit cơ bản cho giáo viên.
- Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2019.
- Địa điểm: trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.
- Thành phần: 29 người gồm 06 Thành viên hội đồng bộ môn Tin học cấp tỉnh và 23 giáo viên môn Tin học tại 23 trường THCS tham gia dự án Youthspark (theo danh sách đính kèm). Giáo viên tham dự tập huấn mang theo laptop cài sẵn ngôn ngữ lập trình Scratch 3.0 và Microbit.
2. Giai đoạn 2
- Nội dung: giảng dạy ngoại khóa Ngôn ngữ lập trình Microbit cơ bản cho học sinh.
- Thời gian: sau khi tham dự tập huấn, giáo viên triển khai dạy học ngoại khóa cho học sinh tại trường (thời lượng 8 tiết).
- Địa điểm: thực hiện tại đơn vị.
- Đối tượng triển khai: học sinh đang theo học lớp 6, 7 và 8 của trường.
* Kinh phí
- Trung tâm phát triển cộng đồng MEKONG cử báo cáo viên; Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí hội trường, nước uống báo cáo viên và học viên tham dự tập huấn.
- Giáo viên tham dự tập huấn được thanh toán công tác phí và các chi phí khác theo quy định hiện hành (tạm ứng và quyết toán tại đơn vị công tác);
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung Công văn này. Mọi chi tiết liên hệ Ông Nguyễn Thanh Hùng - số điện thoại: 0974.21265./.


UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH
V/v tham dự tập huấn Ngôn ngữ lập trình Microbit cơ bản cho giáo viên
(Kèm theo Công văn số 1928/SGDĐT-GDTrH- GDTX ngày  29  tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

   1. Thành viên Hội đồng bộ môn Tin học (06 người)
TT
Họ và Tên
Chức vụ
Đơn vị công tác
1
Ông Nguyễn Thanh Hùng
Chuyên viên
Sở Giáo dục và Đào tạo
2
Ông Phan Thành Tâm
Tổ trưởng
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
3
Ông Chung Long Hồ
Giáo viên
THPT Nguyễn Quang Diêu
4
Ông Trang Anh Tuấn
Tổ trưởng
THPT Tân Châu
5
Ông Nguyễn Phước Thiện
Tổ trưởng
THCS Mỹ Đức – CP
6
Ông Nguyễn Hữu Phúc
Tổ trưởng
THCS Bình Khánh – LX

2. Các trường THCS  tham gia Dự án YOUTHSPARK

Stt
Trường THCS
Ghi chú
1.       
Phổ thông DTNT THCS Tri Tôn - TT
Mỗi trường cử 01 giáo viên Tin học
2.       
Phổ thông DTNT THCS Tịnh Biên - TB

3.       
THCS Hòa Bình Thạnh - CT

4.       
THCS Quản Cơ Thành - CT

5.       
THCS TT An Phú - AP

6.       
THCS Quốc Thái - AP

7.       
THCS Nguyễn Đình Chiểu - CĐ

8.       
THCS Nguyễn Trãi - CĐ

9.       
THCS Vĩnh Thạnh Trung 2 - CP

10.  
THCS Thạnh Mỹ Tây - CP

11.  
THCS TT Chợ Mới - CM

12.  
THCS TT Mỹ Luông - CM

13.  
THCS Vĩnh Phú - TS

14.  
THCS Bình Thành - TS

15.  
THCS TT Ba Chúc - TT

16.  
THCS TT Tri Tôn - TT

17.  
THCS Hùng Vương - LX

18.  
THCS Chu Văn An - TC

19.  
THCS Long Sơn - TC

20.  
THCS TT Chợ Vàm - PT

21.  
THCS Tân Hòa - PT

22.  
THCS Lê Hồng Phong - TB

23.  
THCS Lương Thế Vinh - TB


Tổng cộng có 29 người.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.