Kho video bài giảng học và ôn tập tại nhà từ lớp 6 đến lớp 12 đầy đủ các môn (hơn 2000 bài giảng)

***** Lớp 6 *****

Môn Ngữ văn
Môn Lịch sử
Môn Địa lý
Môn GDCD
Môn Tiếng Anh

Môn Toán
Môn Vật lý
Môn Sinh học
Môn Tin học

Môn Âm nhạc
Môn Công nghệ
Môn Thể dục
Môn Mỹ Thuật

***** Lớp 7 *****

Môn Ngữ văn
Môn Lịch sử
Môn Địa lý
Môn GDCD
Môn Tiếng Anh

Môn Toán
Môn Vật lý
Môn Sinh học
Môn Tin học

Môn Âm nhạc
Môn Công nghệ
Môn Thể dục
Môn Mỹ Thuật

***** Lớp 8 *****

Môn Ngữ văn
Môn Lịch sử
Môn Địa lý
Môn GDCD
Môn Tiếng Anh

Môn Toán
Môn Vật lý
Môn Hóa học
Môn Sinh học
Môn Tin học

Môn Âm nhạc
Môn Công nghệ
Môn Thể dục
Môn Mỹ Thuật

***** Lớp 9 *****

Môn Ngữ văn
Môn Lịch sử
Môn Địa lý
Môn GDCD
Môn Tiếng Anh

Môn Toán
Môn Vật lý
Môn Hóa học
Môn Sinh học
Môn Tin học

Môn Công nghệ
Môn Thể dục

***** Lớp 10 *****

Môn Ngữ văn
Môn Lịch sử
Môn Địa lý
Môn GDCD
Môn Tiếng Anh

Môn Toán
Môn Vật lý
Môn Hóa học
Môn Sinh học
Môn Tin học

Môn Công nghệ
Môn Thể dục - Quốc phòng

***** Lớp 11 *****

Môn Ngữ văn
Môn Lịch sử
Môn Địa lý
Môn GDCD
Môn Tiếng Anh

Môn Toán
Môn Vật lý
Môn Hóa học
Môn Sinh học
Môn Tin học

Môn Công nghệ
Môn Thể dục - Quốc phòng

***** Lớp 12 *****

Môn Ngữ văn
Môn Lịch sử
Môn Địa lý
Môn GDCD
Môn Tiếng Anh

Môn Toán
Môn Vật lý
Môn Hóa học
Môn Sinh học
Môn Tin học

Môn Công nghệ
Môn Thể dục - Quốc phòng

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.