Chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông - môn Sinh học (VTV7)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

Các đại phân tử sinh học : ADN tồn tại ở đâu? | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

          2           

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử: Nhân đôi ADN | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

          3           

Gen và mã di truyền | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

          4           

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử: ARN | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

          5           

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử: Quan hệ giữa GEN - ARN - PROTEIN | CPKT THPTQG môn Sinh học - YouTube

          6           

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử: Phiên mã | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

          7           

Các đại phân tử sinh học - PROTEIN | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

          8           

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử: Dịch mã | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

          9           

Điều hòa hoạt động của gen | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        10         

Đột biến gen | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        11         

Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        12         

Lý thuyết về nhiễm sắc thể | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        13         

Bộ nhiễm sắc thể | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        14         

Khái quát về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        15         

Hoán vị gen | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        16         

Hoán vị gen: Cơ sở tế bào học của quy luật hoán vị gen | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        17         

Hoán vị gen: Tần số hoán vị gen ≤ 50% | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        18         

Quần thể giao phối và đặc trưng di truyền | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        19         

Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        20         

Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        21         

Di truyền học người: Bệnh tật di truyền | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        22         

Di truyền học người: Bảo vệ nguồn gen của loài người | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        23         

Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen người | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        24         

Sự di truyền học trí tuệ | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        25         

Di truyền học với hội chứng AIDS | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        26         

Di truyền học người: Bài tập phả hệ | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        27         

Di truyền học người: Bài tập về một loại bệnh (Dạng 1) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        28         

Di truyền học người: Bài tập về hai loại bệnh (Dạng 2) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        29         

Học thuyết tiến hóa | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        30         

Các nhân tố tiến hóa: Quá trình hình thành loài mới | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        31         

Quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể sinh vật | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        32         

Các mối quan hệ trong quần thể sinh vật | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        33         

Đặc trưng của quần thể sinh vật | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        34         

Trạng thái cân bằng của quần thể sinh vật | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        35         

Quần thể sinh vật: Hệ sinh thái | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        36         

Quần thể sinh vật: Chuỗi thức ăn | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        37         

Tháp sinh thái - Dòng năng lượng trong hệ sinh thái | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        38         

Khái niệm tiêu hóa | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        39         

Đặc điểm tiêu hóa của động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        40         

Hô hấp ở động vật: Khái niệm hô hấp | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        41         

Hô hấp ở động vật: Hô hấp qua bề mặt cơ thể | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        42         

Hô hấp ở động vật: Hô hấp bằng hệ thống ống khí | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        43         

Hô hấp ở động vật: Hô hấp bằng mang | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        44         

Hô hấp ở động vật: Hô hấp bằng phổi | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        45         

Di truyền học người (Phần 4) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        46         

Hô hấp ở động vật (Phần 3) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        47         

Hô hấp ở động vật: Hô hấp bằng phổi - Phần 2 | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        48         

Đột biến đa bội | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        49         

Bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        50         

Bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        51         

Quần xã sinh vật | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        52         

Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Sinh học - YouTube

        53         

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.