Header Ads

CV Số: 2560 /SGDĐT-GDTrH.GDTX ngày 10/09/2021: Lưu ý khi tổ chức triển khai dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

 


    UBND TỈNH AN GIANG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2560 /SGDĐT-GDTrH.GDTX                             An Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2021

V/v một số lưu ý khi tổ chức triển
khai dạy học trực tuyến trong các cơ
sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo
dục thường xuyên theo Thông
tư số 09/2021/TT-BGDĐT

                    Kính gửi:                      

                        - Trưởng phòng Giáo dục và Đàotạo;
                        - Hiệu trưởng các trường trung học phổthông;
                        - Hiệu trưởng trường phổ thống có nhiều cấp học;
                        - Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên.

Nhằm thực hiện có hiệu quả việc dạy học trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị trưởng các phòng GDĐT, hiệu trưởng trường trung học phổ thông, hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học,thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên(gọi chung là thủ trưởng các đơn vị) tích cực triển khai có hiệu quả việc tổ chức quản lý dạy học trực tuyến tuân thủ theo Thông tư số 09/2021/TTBGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.Trong quá trình triển khai thực hiện cần lưu ý một số vấn đề sau:

1.Kế hoạch dạy học trực tuyến của nhà trường cần phải được xây dựng cụ thể, chú ý đến nội quy dạy và học trực tuyến, thời khoá biểu, thời lượng tiết học, tài khoản học sinh sử dụng phải xác định được lớp học sinh đang học, hạn chế việc một học sinh sử dụng nhiều tài khoản để tham gia học trực tuyến. Thủ trưởng đơn vị là người quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến , thời gian dạy học trực tuyến, chú ý có thời gian giải lao khi tổ chức dạy học, đảm bảo phù hợp với nhận thức học tập theo độ tuổi, không gây áp lực, quá tải về nội dung kiến thức, thiết bị học tập.

2. Kế hoạch bài dạy của giáo viên cần quan tâm đến nội dung cốt lõi,có thời gian để củng cố, luyện tập cho học sinh nhằm đảm bảo tất cả học sinh nắm được đầy đủ nội dung kiến thức cốt lõi làm nền tảng để triển khai, mở rộng các kiến thức còn lại.

3. Hoạt động dạy học trực tuyến phải bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình truyền thụ và lĩnh hội tri thức.Học sinh tương tác, trao đổi thông tin theo thời gian thực với giáo viên và những học sinh khác trong cùng một không gian học tập.

4. Phần mềm dạy học trực tuyến phải có chức năng giúp giáo viên giảng bài, hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập,đồng thời cho tất cả học sinh tham dự trong cùng một không gian học tập thông qua kênh hình, kênh tiếng, kênh chữ, chuyển tài liệu dạy học trực tuyến đến học sinh.

5. Hồ sơ dạy học trực tuyếnphải được bảo quản và lưu trữ đúng quy định.

6. Trong quá trình giảng dạy,giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ thuật sử dụng các dụng cụ học tập trực tuyến,đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối các thiết bị điện, điện tử.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên) để được hướng dẫn.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Văn bản chi tiết: Click để xem 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.