Môn Toán - Lớp 5 - Đài phát thanh - truyền hình TP.HCM


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 01 VẬN TỐC - YouTube

          2           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 01- VẬN TỐC - YouTube

          3           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 03 - THỜI GIAN - YouTube

          4           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 02 - QUÃNG ĐƯỜNG - YouTube

          5           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 05 - ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ - YouTube

          6           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 06 - ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ TIẾP THEO - YouTube

          7           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 05 - ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ - YouTube

          8           

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 06 ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ TIẾP THEO - YouTube

          9           

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 07 ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN - YouTube

        10         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 08 ÔN TẬP VỀ THẬP PHÂN TIÊP THEO - YouTube

        11         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 09 ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ KHỐI LƯỢNG - YouTube

        12         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 10 ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH - YouTube

        13         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 11 ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH - YouTube

        14         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 12 ÔN TẬP ĐO THỜI GIAN - YouTube

        15         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 13 ÔN TẬP PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ - YouTube

        16         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 14 ÔN TẬP PHÉP NHÂN - YouTube

        17         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 15 ÔN TẬP PHÉP CHIA - YouTube

        18         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 16 LUYỆN TẬP - YouTube

        19         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 17 ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN - YouTube

        20         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 22 LUYỆN TẬP - YouTube

        21         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 21 MỘT SỐ DẠNG TOÁN ĐÃ HỌC - YouTube

        22         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 20 LUYỆN TẬP CHUNG TUẦN 33 - YouTube

        23         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 19 ÔN TẬP VỀ DIỆN TÍCH THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH - YouTube

        24         

LỚP 5 CHĂM HỌC TOÁN BÀI 18 ÔN TẬP TÍNH CHU VI TÍNH DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH - YouTube

        25         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 23 - ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ - YouTube

        26         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 24 - LUYỆN TÂP CHUNG - YouTube

        27         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 25 - LUYỆN TÂP CHUNG - YouTube

        28         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 25 - LUYỆN TÂP CHUNG - YouTube

        29         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 26 - LUYỆN TẬP CHUNG - YouTube

        30         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 27 - LUYỆN TÂP CHUNG - YouTube

        31         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TOÁN - BÀI 27 - LUYỆN TÂP CHUNG - YouTube

        32         

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.