Header Ads

CV Số 2669 /SGDĐT-GDTrH.GDTX ngày 20/09/2021: thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó dịch COVID-19 năm học 2021-2022Thực hiện Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch COVID-19 năm học 2021-2022. Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, Sở GDĐT đề nghị trưởng phòng GDĐT, hiệu trưởng trường trung học phổ thông, hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học và thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi chung là thủ trưởng các đơn vị) lưu ý một số nội dung sau:

1. Đối với lớp 6, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT: khi tổ chức dạy học cần bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và hướng dẫn thực hiện chương trình trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại Phụ lục I của Công văn số 4040/BGDĐTGDTrH(tải công văn và phụ lục đính kèm theo đường link sau https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7517); trong đó:

- Đối với những nội dung phù hợp và thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuyến: nhà trường tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình.

- Đối với những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm: nhà trường tổ chức lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy học hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

2. Đối với lớp 7 đến lớp 12, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, khi tổ chức dạy học cần lưu ý:

a) Thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo Phụ lục II và Phụ lục III của Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH.

b)Đối với các các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ thông, nhà trường tham khảo Phụ lục II và Phụ lục III của Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

3. Chỉ đạo tổ chuyên môn rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên để hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm chủ động, linh hoạt ứng phó với dịch COVID-19 nhằm hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định.

Lưu ý: không kiểm tra, đánh giá định kì đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự hoàn thiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

4.Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH thay thế Công văn số 3280/BGDĐTGDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên) để được hướng dẫn.

Văn bản chi tiết: Click để xem

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.