Elearning - Lớp 12 BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 12

Đầy đủ các môn học sắp xếp từ trên xuống, liên tục cập nhật. 

(click vào tên bài để xem nội dung)

Toán

Tích Phân - Tiết 1 [VTV Hà nội]

Tích Phân - Tiết 2 [VTV Hà nội]

Tích Phân - Tiết 3 [VTV Hà nội]

Ứng dụng tích phân- Tiết 1 [VTV Hà nội]

Ứng dụng tích phân - Tiết 2 [VTV Hà nội]

Ôn chương Nguyên hàm tích phân - P1 [VTV Hà nội]

Ôn chương Nguyên hàm tích phân - P2 [VTV Hà nội]

Ôn chương Nguyên hàm tích phân - P3 [VTV Hà nội]

Ôn PP toạ độ trong KG-P1 [VTV Hà nội]

Ôn PP toạ độ trong KG-P2 [VTV Hà nội]

Ôn PP toạ độ trong KG-P3 [VTV Hà nội]

PTMP - Tiết 1- [VTV Hà nội]

PTMP - Tiết 2 [VTV Hà nội]

PTMP - Tiết 3 [VTV Hà nội]

Phương trình đường thẳng P1 [TVT Hà nội]

Phương trình đường thẳng P2 [TVT Hà nội]

Phương trình đường thẳng P3 [TVT Hà nội]

Số phức P1 [VTV Hà Nội]

Số phức P2 [VTV Hà Nội]

Số phức P3 [VTV Hà Nội]

Ôn Số phức P1 [VTV Hà Nội]

Ôn Số phức P2 [VTV Hà Nội]

Véc tơ trong KG -QHVG- P1 [VTV Hà nội]

Véc tơ trong KG -QHVG-P2 [VTV Hà nội]

Véc tơ trong KG -Thể tích Khối đa diện-P3 [VTV Hà nội]

Véc tơ trong KG -Thể tích Khối đa diện-P4 [VTV Hà nội]

Khảo sát hàm số - Tiết 1 [VTV Hà Nội]

Khảo sát hàm số - Tiết 2 [VTV Hà Nội]

Khảo sát hàm số - Tiết 3 [VTV Hà Nội]

Khảo sát hàm số - Tiết 4 [VTV Hà Nội]

Khảo sát hàm số - Tiết 5 [VTV Hà Nội]

HS Mũ-Luỹ thừa-logarit-T1 [VTV Hà Nội]

HS Mũ-Luỹ thừa-logarit-T2 [VTV Hà Nội]

HS Mũ-Luỹ thừa-logarit-T3 [VTV Hà Nội]

HS Mũ-Luỹ thừa-logarit-T4 [VTV Hà Nội]

Mặt tròn xoay - Tiết 1 [VTV Hà nội]

Mặt tròn xoay - Tiết 2 [VTV Hà nội]

Mặt tròn xoay - Tiết 2 [VTV Hà nội]

Ôn đề 1 - P1 {VTV Hà nội]

Ôn đề 2 - P1 {VTV Hà nội]

Chủ đề 1 Tính đơn điệu hàm số (Sở GDĐT Hải Dương)

Chủ đề 2 Cực trị hàm số Phần 1 (Sở GDĐT Hải Dương)

Chủ đề 2 Cực trị hàm số Phần 2 (Sở GDĐT Hải Dương)

Chủ đề 2 Cực trị hàm số Phần 3 (Sở GDĐT Hải Dương)

Chủ đề 2 Cực trị hàm số Phần 4 (Sở GDĐT Hải Dương)

Đường tiệm cận - Phần 1 (Sở GDĐT Hải Dương)

Đường tiệm cận - Phần 2 (Sở GDĐT Hải Dương)

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Phần 1 (Sở GDĐT Hải Dương)

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Phần 2 (Sở GDĐT Hải Dương)

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Phần 3 (Sở GDĐT Hải Dương)

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Phần 4 (Sở GDĐT Hải Dương)

Số phức - phần 1 (Sở GDĐT Hải Dương)

Số phức - phần 2 (Sở GDĐT Hải Dương)

Ôn tập Chủ đề Góc trong không gian (Sở GDĐT Hải Dương)

Ôn tập Chủ đề Khoảng cách trong không gian (Sở GDĐT Hải Dương)

Thể tích khối đa diện - Phần 2 (Sở GDĐT Hải Dương)

Hệ tọa độ trong không gian - P1 (Hệ tọa độ không gian Tiết 1) (Sở GDĐT Hải Dương)

Hệ tọa độ trong không gian - P1 (Hệ tọa độ không gian Tiết 2) (Sở GDĐT Hải Dương)

Phương trình đường thẳng - Phần 1 (Sở GDĐT Hải Dương)

Phương trình đường thẳng - Phần 2 (Sở GDĐT Hải Dương)

Phương trình mặt phẳng - Phần 1 (Sở GDĐT Hải Dương)

Phương trình mặt phẳng - Phần 2 (Sở GDĐT Hải Dương)

Tính đơn điệu của hàm đa thức [VTV 7]

TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ [VTV 7]

Tính đơn điệu của Hàm số bậc nhất trên bậc nhất [VTV 7]

Giải nhanh trắc nghiệm đồng biến, nghịch biến của hàm hợp [VTV 7]

Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số-[VTV 7]

Cực trị của hàm số_P1 [VTV 7]

Cực trị của hàm bậc bốn có GTTĐ [VTV 7]

Cực trị của hàm số chứa dấu trị tuyệt đối [VTV 7]

Cực trị của hàm số - Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện-số 1 [VTV 7]

Tiệm cận đứng của hàm số [VTV 7]

Tiệm cận của hàm số [VTV 7]

Tiệm cận ngang của hàm số [VTV 7]

Tiệm cận của hàm số Mũ, loga [VTV 7]

Hàm số bậc nhất trên bậc nhất [VTV 7]

Hàm số trùng phương [VTV 7]

Hàm số bậc ba [VTV 7]

Phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc [VTV 7]

Tiếp tuyến của hàm hợp siêu hay [VTV 7]

Sự tương giao của hàm số bậc nhất trên bậc nhất với đường thẳng [VTV 7]

Sự tương giao của hàm số bậc nhất trên bậc nhất với đường thẳng [VTV 7]

Sự tương giao của hàm trùng phương với đường thẳng [VTV 7]

Sự tương giao của hàm số bậc ba với đường thẳng [VTV 7]

Hàm số mũ - Hàm số logarit- phần 1 [VTV 7]

Phương trình mũ bài bản [VTV 7]

Phương pháp hàm số giải PT mũ [VTV 7]

Bài tập tổng hợp phương trình mũ, logarit [VTV 7]

Phương pháp hàm số giải phương trình logarit [VTV 7]

Phương trình, bất phương trình logarit cơ bản [VTV 7]

Bài toán lãi kép [VTV 7]

Nguyên hàm cơ bản đễ nhớ đễ hiểu [VTV 7]

Nguyên hàm cơ bản [VTV 7]

Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm [VTV 7]

Đổi biến tính tích phân như thế nào [VTV 7]

Đổi biến tính tích phân [VTV 7]

Nguyên hàm, tích phân từng phần & Ứng dụng vật lý của tích phân [VTV 7]

Tích phân hàm ẩn hay và khó- cho hàm hợp [VTV 7]

Tích phân hàm ẩn hay và khó-cho đạo hàm [VTV 7]

Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng [VTV 7]

Ứng dụng của tích phân: Tính thể tích khối tròn xoay [VTV 7]

Tích phân xác định - Phân chia thể tích khối đa diện- [VTV 7]

TÍCH PHÂN CỦA HÀM ẨN-[VTV 7]

Pt bậc hai số phức [VTV 7]

MÔ-ĐUN CỦA SỐ PHỨC-[VTV 7]

Hai số phức bằng nhau (Giải phương trình ẩn phức) [VTV 7]

Tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức [VTV 7]

Giải nhanh trắc nghiệm Min, max số phức - phần 1 [VTV 7]

Giải nhanh trắc nghiệm Min, max số phức - phần 2 [VTV 7]

Phương trình bậc nhất ẩn phức [VTV 7]

Thể tích khối chóp [VTV 7]

Mặt trụ, mặt nón [VTV 7]

Mặt tròn xoay [VTV 7]

Khối tròn xoay-phần 2 [VTV 7]

Mặt cầu ngoại tiếp chóp, lăng trụ [VTV 7]

Phương trình mặt cầu [VTV 7]

Giải nhanh trắc nghiệm Phương trình mặt cầu [VTV 7]

Phương trình mặt phẳng [VTV 7]

Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn [VTV 7]

Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu [VTV 7]

Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu [VTV 7]

Hình chiếu vuông góc của 1 điểm lên 1 mặt phẳng [VTV 7]

Hình chiếu vuông góc của 1 điểm lên 1 mặt phẳng [VTV 7]

Hình chiếu vuông góc của một đường thẳng lên 1 mặt phẳng [VTV 7]

Phương trình đường thẳng trong không gian oxyz 1 [VTV 7]

Phương trình đường thẳng trong không gian oxyz 2 [VTV 7]

Tìm điểm thuộc đường thẳng trong không gian [VTV 7]

Tìm điểm thuộc đường thẳng trong không gian [VTV 7]

Hình chiếu vuông góc của 1 điểm lên 1 đường thẳng [VTV 7]

Công thức khoảng cách cơ bản [VTV 7]

Bài toán min, max trong không gian Oxyz cực hay [VTV 7]

Bài toán min, max trong không gian Oxyz cực hay [VTV 7]

Tam giác trong không gian [VTV 7]

Giải nhanh đề trắc nghiệm toán bằng máy tính [VTV 7]

GÓC TRONG KHÔNG GIAN- [VTV 7]

Ôn Nguyên hàm - dạng cơ bản { Sở Điện biên]

Ôn Nguyên hàm - dạng đổi biến { Sở Điện biên]

Ôn Nguyên hàm - dạng từng phần { Sở Điện biên]

Tích phân - dạng cơ bản [Sở Điện biên]

Tích phân đổi - dạng biến số [Sở Điện biên]

Tích phân - dạng từng phần [Sở Điện biên]

Ứng dụng tích phân {Sở Điện biên]

Hệ toạ độ trong không gian [VTV Điện biên]

Ôn PT mặt cầu [Sở Điện biên]

Ôn PTMP [VTV Điện Biên]

HS đơn điệu_P1

HS đơn điệu_P2

Hàm số mũ, hàm số Logarit, Hs luỹ thừa

PT Mũ _PT Logarit

Thể tích khối đa diện

Định hướng ôn tập và làm bài thi phần 1

Hàm số đơn điệu

Cực trị của hàm số, GTLN-GTNN của hàm số

Tiệm cận

Đồ thị hàm sô, tương giao

Biến đổi luỹ thừa, Logarit. Hs mũ, Hs logarit

PT-BPT mũ Logarit

Thể tích khối đa diện

Khối tròn xoay

Hệ toạ độ Oxyz

PT mặt cầu

PT mặt phẳng

PT đường thẳng trong KG

Nguyên hàm

Tích phân

Số phức

Cấp số cộng, cấp số nhân, gocs trong KG.

Hoán vij, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất

Khoảng cách trong KG

Ôn KSHS-P1 [VTV Đồng Nai]

Ôn KSHS-P2 [VTV Đồng Nai]

Ôn HHKG - Chân đường vuông góc [VTV Đồng Nai]

Ôn hàm sô Mũ - Hs Logarit [VTV Đồng nai]

Ôn Mặt tròn xoay [VTV Đồng nai]

Ôn Hệ toạ độ Oxyz - PT mặt cầu[VTV Đồng nai]

Nguyên hàm

Hệ toạ độ trong KG

Số phức

Tiết 3

Tiết 4

Vật lý

Tiết 4 

Tiết 8

Hóa học

Ôn tập chương 1

Ôn tập chương 1 (TT)

Chủ đề Cacbohidrat

Chủ đề Cacbohidrat (TT)

 

Sinh học

 

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 10

Tin học

Tiết 5

Công nghệ

 

Anh văn

 

Ngữ văn

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4


Tiết 5

Tiết 6

 

Lịch sử

TIẾT 5 6-BÀI 4- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

TIẾT 5 6-BÀI 4- CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

Địa lý

bài 6-chủ đề 2-đất nước nhiều đồi núi-nội dung 1

bài 7-chủ đề 2-đất nước nhiều đồi núi-nội dung b-khu vực đồng bằng

bài 13-chủ đề 2-đất nước nhiều đồi núi-nội dung thực hành

 

Giáo dục công dân

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

 

Giáo dục quốc phòng

Tiết 1

Tiết 2

 

Thể dục

 Bài thể dục khối 12


Chủ đề: Đá cầu-quay dây bền khối 12


Bài thể dục khối 12


NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

KHỐI 12 - THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN - Tháng 9

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.