Thông báo Tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo năm 2021
Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 2536/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021, cụ thể như sau:

I. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm

1. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 112 người, gồm:

- Giáo viên trung học phổ thông hạng III: 110 người.

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 02 người.

2. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 26 người, gồm:

- Thư viện viên hạng IV: 02 người;

- Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm: 07 người;

- Quản trị viên hệ thống hạng IV: 06 người;

- Y sĩ hạng IV: 02 người;

- Văn thư viên trung cấp: 03 người;

- Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: 02 người;

- Kế toán viên trung cấp: 04 người.

3. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm tại các đơn vị (Phụ lục đính kèm).

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung

Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010, cụ thể:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưởng, tôn giáo được đăng ký dự tuyên viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đon đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỳ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

a) Đối với nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (giáo viên giảng dạy)

- Giáo viên Trung học phổ thông hạng III (Mã số v.07.05.15):

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giao viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III, Mã số V.07.04.32: (Đối với môn Mỹ thuật và môn Lịch sử của Trường THCS và THPT Phú Tân)

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

Văn bản chi tiết: Click để xem

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.