Kế hoạch Tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo viên trung học. Năm học 2021-2022Căn cứ Công văn số 4084/BGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tập huấn, tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học;

Căn cứ Công văn số 2677/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cử công chức, viên chức tham dự tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo viên trung học. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tập huấn dạy học trực tuyến đối với giáo viên trung học, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

- Giáo viên hoàn thành tốt khóa tập huấn, nắm được phương pháp, kĩ thuật dạy học trực tuyến và xây dựng được kế hoạch bài dạy theo môn học, hoạt động giáo dục để tổ chức giảng dạy cho học sinh trong điều kiện dịch COVID-19.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

- Một số vấn đề chung về việc dạy học trực tuyến đối với giáo viên.

- Tổ chức dạy học trực tuyến đối với các môn học, hoạt động giáo dục.

III. MÔN TẬP HUẤN

Toán, Vật lí, Sinh học, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tin học, Công nghệ, Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Ngoại ngữ, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

IV. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN , HÌNH TH ỨC TẬP HUẤN

1. Thành phần tham gia tập huấn

- Cấp THPT: tất cả giáo viên (kể cả giáo viên dạy hệ giáo dục thường xuyên, giáo viên trường ngoài công lập).

- Cấp THCS:

+ Tất cả giáo viên các môn: Mỹ thuật, Âm nhạc, Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Tin học, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

+ Riêng môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ: mỗi trường THCS, THCSTHPT cử 03 giáo viên/môn học.

2. Thời gian tập huấn: 01 ngày/lớp, bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 13 tháng 10 năm 2021.

(Lịch tập huấn cụ thể các môn học – phụ lục 1 kèm theo)

3. Hình thức: Tập huấn trực tuyến.

V. THÀNH PHẦN BÁO CÁO VIÊN

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên, thành viên tham gia tập huấn theo Công văn số 2677/SGDĐT-GDTrHGDTX.

(Danh sách - phụ lục 2 kèm theo)

VI. KINH PHÍ

Từ nguồn kinh phí hoạt động Hội đồng bộ môn năm 2021 (triển khai hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ GDĐT trong năm học) được giao cho Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên chịu trách nhiệm về nội dung tập huấn; dự trù kinh phí và phối hợp với Văn phòng Sở hướng dẫn phầm mềm tổ chức tập huấn trực tuyến.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính thanh và quyết toán kinh phí các lớp tập huấn.

3. Trưởng phòng GDĐT, hiệu trưởng trường THCS-THPT (có cấp THCS) chỉ đạo các trường THCS, tổ chuyên môn tổ chức tập huấn lại cho tất cả giáo viên dạy các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không tham gia tập huấn.

4. Trưởng phòng GDĐT, thủ trưởng các đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả tập huấn về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên qua địa chỉ email phonggdtrh@angiang.edu.vn) trước ngày 25 tháng 10 năm 2021.

Yêu cầu trưởng phòng GDĐT, thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.

Văn bản chi tiết: Click để xem

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.