Kế hoạch Hoạt động Hội đồng bộ môn cấp THCS, THPT năm học 2021-2022
Thực hiện Hướng dẫn số 2508/HD-SGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022, Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch hoạt động Hội đồng bộ môn (HĐBM) cấp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) (gọi chung là HĐBM trung học) năm học 2021-2022, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Hoạt động HĐBM gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2021-2022 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên (GDTX); tập trung tham mưu, tư vấn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) trong điều kiệp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp; tư vấn hỗ trợ các giáo viên đang giảng dạy chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6; tham gia thẩm định sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 của chương trình GDPT 2018; tham mưu thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động học; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh.

2. HĐBM hoạt động theo phân cấp về hoạt động tư vấn, tác nghiệp chuyên môn; phát huy vai trò chủ động của từng thành viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ dạy học và giáo dục (xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức thực hiện, đánh giá và rút kinh nghiệm, điều chỉnh hoạt động, sơ kết, tổng kết) sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành và các nhà trường.

3. Nội dung hoạt động của HĐBM (cấp tỉnh) được phòng GDĐT (đối với THCS) và từng tổ bộ môn (đối với THPT) cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình công tác theo từng tháng, đồng thời có những định hướng giúp tổ chuyên môn của các trường THCS, THPT thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả và chất lượng chuyên môn cao.

II. NỘI DUNG - NHIỆM VỤ

1. Tư vấn việc dạy học trực tuyến, ứng phó tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, HĐBM đi đầu trong việc xây dựng một số tiết dạy trực tuyến có chất lượng đáp ứng theo yêu cầu tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên .

2. Tổ chức triển khai nhanh chóng lớp tập huấn thiết kế kế hoạch bài dạy trực tuyến đáp ứng yêu cầu trước mắt, kịp thời cho giáo viên ; tư vấn chuyển kế hoạch bài dạy trực tiếp sang kế hoạch bài dạy trực tuyến để tổ chức các tiết dạy trực tuyến phù hợp theo từng môn học, đem lại hiệu quả cao cho công tác tổ chức dạy học.

3. Tập hợp biên soạn tư liệu, học liệu, các bài giảng trực tuyến, bài giảng dạng e-learning, đáp ứng tất cả các bài học từ lớp 6 đến lớp 12 theo chương trình, chuyển các tư liệu này về Sở để đăng tải trên cổng thông tin, giúp cho học sinh, cha mẹ học sinh hướng dẫn việc học tập ở nhà khi học sinh không tham gia được buổi học trực tuyến hoặc muốn học lại bài học.

4. Tư vấn việc tổ chức xây dựng các loại kế hoạch: kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, của giáo viên, kế hoạch bài dạy của giáo viên theo tinh thần Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH và Công văn số 2612/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT và Công văn số 2374/SGDĐT-GDTrH-GDTX của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2021-2022, tư vấn đổi mới các hoạt động giáo dục, dạy học theo chủ đề, dạy học tích hợp và lồng ghép, dạy học vận dụng kiến thức thực tiễn vào cácmôn học.

5. Tư vấn hỗ trợ chuyên môn giáo viên giảng dạy lớp 6 về thực hiện chương trình, tổ chức các hoạt động giáo dục, công tác soạn giảng, công tác kiểm tra đánh giá; thực hiện sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm sau 01 năm thực hiện, chú ý các nội dung giảng dạy gặp khó khăn, các vấn đề cần tháo gỡ.

6. Xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học đối với lớp 6 năm học 2021-2022, hướng đến hoàn thiện hệ thống ngân hàng câu hỏi theo chương trình GDPT 2018 toàn cấp học.

7. Tiếp tục tham gia công tác hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng theo chương trình GDPT 2018; tham gia triển khai các lớp tập huấn khác khi có yêu cầu, tư vấn, hỗ trợ trong việc tổ chức các kỳ thi của ngành GDĐT.

8. Tiếp tục tư vấn hỗ trợ công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023; công tác dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

9. Thường xuyên phối hợp tư vấn, hỗ trợ nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của các cơ sở GDTX, các trường phổ thông tư thục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; tham gia tư vấn xây dựng các chuyên đề chuyên môn chuyên sâu để triển khai phục vụ cho công tác giáo dục mũi nhọn.

10. Tham gia biên soạn, giảng dạy thử nghiệm, thẩm định nội dung giáo dục địa phương cho các lớp tiếp theo, ưu tiên lớp 7 và lớp 10 theo đúng tiến độ; tham gia góp ý sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018 khi có yêu cầu.

11. Tham gia tư vấn và linh hoạt tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nội dung giáo dục địa phương, các môn học có nhiều phân môn.

III. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

Hình thức hoạt động linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của Chính phủ, gồm các hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, cụ thể sau:

- Tiếp tục duy trì hình thức dự giờ, tư vấn, tham gia sinh hoạt hỗ trợ tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên các trường THCS, THPT.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tại các trường THCS, THPT; các cơ sở GDTX.

- Tổ chức hội thảo, tập huấn và sinh hoạt chuyên đề.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên

- Tham mưu hướng dẫn hoạt động HĐBM cấp THPT, định hướng hoạt động HĐBM cấp THCS để phòng GDĐT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Thời gian hoạt động của HĐBM trung học là 10 tháng/năm học (04 tháng/học kỳ I, 06 tháng/học kỳ II).

- Tham mưu thanh toán kinh phí hoạt động, chế độ cho ban lãnh đạo, tổ trưởng, tổ phó và các thành viên HĐBM cấp tỉnh theo quy định hiện hành.

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ bộ môn xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát; tổ chức sơ, tổng kết và rút kinh nghiệm; đề xuất tuyên dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích, báo cáo kết quả hoạt động đúng quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Trực tiếp hoặc tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thành lập HĐBM cấp THCS, tùy tình hình thực tế của địa phương mà phòng GDĐT quy định số lượng thành viên HĐBM của huyện. Thời gian hoạt động của HĐBM cấp huyện đối với THCS là 10 tháng/năm học (04 tháng/học kỳ I, 06 tháng/học kỳ II).

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát; tổ chức sơ, tổng kết và rút kinh nghiệm; tổ chức tuyên dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích, báo cáo kết quả hoạt động về Sở (Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên) sau khi kết thúc hoạt động mỗi học kỳ trong năm học.

- Thanh toán kinh phí hoạt động và chế độ bồi dưỡng cho ban lãnh đạo, tổ trưởng, tổ phó và thành viên HĐBM cấp huyện theo quy định hiện hành.

3. Các cơ sở giáo dục trung học và GDTX

a) Triển khai thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch này, tạo điều kiện tốt để cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia sinh hoạt HĐBM khi có yêu cầu, triệu tập; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng họp, phối hợp với các thành viên HĐBM trong công tác chuẩn bị (nếu có bố trí địa điểm tại đơn vị); quan tâm, tạo điều kiện để tổ trưởng chuyên môn và giáo viên triển khai thực hiện có hiệu quả hướng dẫn của Sở/phòng GDĐT về các nội dung định hướng hoạt động của HĐBM; thanh toán công tác phí cho cán bộ quản lý, giáo viên tham dự HĐBM theo quy định; ưu tiên không bố trí thời khóa biểu vào các ngày bộ môn, cụ thể như sau:

+ Thứ Hai: Giáo dục thể chất, Hóa học và Địa lý;

+ Thứ Ba: Toán, Lịch sử, Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

+ Thứ Tư: Ngữ văn, Sinh học-Công nghệ (KTNN), Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp;

+ Thứ Năm: Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục công dân, Âm nhạc;

+ Thứ Sáu: Vật lý-Công nghệ (KTCN), tiếng Dân tộc thiểu số, Mỹ thuật.

b) Giáo viên THCS thuộc các trường phổ thông có nhiều cấp học, Trường Trẻ em Khuyết tật, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp huyện tham gia sinh hoạt HĐBM theo kế hoạch của phòng GDĐT trên địa bàn.

4. Tổ trưởng và thành viên HĐBM

- Xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động từng môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với nội dung trọng tâm của Kế hoạch này; tham mưu Sở (đối với cấp tỉnh)/phòng GDĐT (đối với cấp huyện) ban hành văn bản triển khai thực hiện tốt trong các phiên họp theo định kỳ hàng tháng, tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Tham mưu kịp thời với các cấp ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nếu có những định hướng mới về hoạt động chuyên môn (thành viên HĐBM không chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn đối với các trường, không tự ý thay đổi lịch họp khi chưa được sự thống nhất bằng văn bản của Sở/phòng GDĐT).

- Căn cứ nội dung - nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này, tổ trưởng và thành viên HĐBM của từng môn học và hoạt động giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động sao cho phù hợp, hiệu quả; định kỳ (chậm nhất vào ngày 15 hàng tháng) tổ trưởng HĐBM dự kiến nội dung hoạt động của tháng sau và gửi về Sở (đối với cấp tỉnh)/phòng GDĐT (đối với cấp huyện) để bộ phận chuyên môn tổng hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng tới.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2021-2022. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này./.

Văn bản chi tiết: Click để xem

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.