Header Ads

Đáp án trắc nghiệm mô đun 4 cấp tiểu học - Tất cả các môn

 

1. Đáp án module 4 môn Toán Tiểu học

1. Trong tài liệu này, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh được thực hiện qua mấy bước?

C. 5 bước

2. Nội dung nào sau đây không phải là một bước trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

B. Phân tích đặc điểm, điều kiện của địa phương

3. Trong tài liệu, tiến trình tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực là:

A. Trải nghiệm - Kiến thức mới - Thực hành, luyện tập - Vận dụng

4. Trong tài liệu, cấu trúc kế hoạch bài dạy định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được khuyến khích sử dụng gồm:

B. 4 bước

5. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học cần đảm bảo các nguyên tắc tối thiểu sau:

C. Nguyên tắc tinh đảng, Nguyên tác khách quan, Nguyên tắc khoa học

6. Tiêu chí nào sau đây không phải là tiêu chỉ đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học?

B. Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao
nhiệm vụ học tập.

7. Quy trình phân tích hoạt động học của học sinh khi phân tích, đánh giá kế hoạch bài dạy được thực hiện qua mấy bước

A. 4 bước

8. Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được khuyến khich sử dụng gồm các bước nào?

D. Trải nghiệm, phân tích khám phá rút ra kiến thức, thực hành luyện tập, vận dụng
kiến thức kĩ năng vào thực tiễn

9. Bước nào sau đây không trong quy trình phân tích hoạt động học của học sinh
khi phân tích, đánh giá kế hoạch bài dạy?

D. Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn

10. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học?

C. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung , kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được
của mỗi nhiệm vụ học tập

11. Hình thức nào dưới đây không sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng xây dựng kế hoạch giáo dực, dạy học hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

C. Tổ chức đánh giá học học

12. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá nội dụng tổ chức hoạt động cho học sinh?

A. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh

13. Bản kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học gồm các thành phần chính nào sau đây.

D. Phần thông tin chung; Phần kế hoạch dạy học cá nhân và giáo dục cá nhân; Phần Kế hoạch tự học và bồi dưỡng thường xuyên; Phần kế hoạch dạy học và giáo dục hàng tháng.

14. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trồng trong đoạn thông tin ".... cho phép các nhà quản lý tập trung sự chú ý của mình vào các mục tiêu dạy học phát triển năng lực phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường trong ký học, năm học”.

C. Kế hoạch dạy học và giáo dục

15. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động của học sinh?

B. Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

16. Tìm cụm tự thích hợp đề điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau: ”......là bản thiết kế các công việc mà GV sẽ thực hiện để phát triển cá nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV”.

C. Kế hoạch tự học

17. Mục tiêu của việc phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh khi xây dựng kế hoạch dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh?

B. Xác định những thuận lợi, khó khăn liên quan đến các đặc điểm điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh để đảm bảo xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học phù hợp.

18. Nguyên tắc nào sau đây không phải nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán

D. Đảm bảo quy mô của các hoạt động và chất lượng giáo dục

19. Điền vào chỗ trống:

......là sự cụ thể hóa CT GDPT môn toán phù hợp với điều kiện cụ thể về thời gian, đặc điểm của người học, nhân lực, vật lực của nhà trường là:

B. Kế hoạch dạy học môn Toán

20. Đặc trưng nào sau đây không phải đặc trưng của bài học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học

C. Tăng cường sử dụng phương pháp hỏi đáp

2. Đáp án module 4 môn Tiếng Việt Tiểu học

Câu 1: Chọn đáp án đúng

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học có mối quan hệ như thế nào với chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt là sự cụ thể hóa chương trình GDPT ở một môn học và môt cấp học 

Mục tiêu môn Tiếng Việt ở Tiểu học không liên quan tới chương trình GDPT

Yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt Tiểu học không phụ thuộc vào chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học không có quan hệ gì với chương trình GDPT

Câu 2: Chọn đáp án đúng

Trong chương trình GDPT 2018, thời lượng dành cho môn Tiếng Việt giống hoặc khác như thế nào so với chương trình GDPT 2006

Thời lượng dành cho môn Tiếng Việt ở hai chương trình không có gì khác nhau

Số tiết bằng nhau nhưng chương trình GDPT 2018 dành nhiều tiết cho lớp 1, lớp 2 hơn 

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 nhiều hơn so với chương trình GDPT 2006

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 ít hơn so với chương trình GDPT 2006

Câu 3: Đối tượng đánh giá trong môn Tiếng Việt là gì?

Các yêu cầu về kết quả và quá trình học Tiếng Việt của học sinh

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau khi học Tiếng Việt

Các kiến thức, kỹ năng Tiếng Việt được quy định trong chương trình

Sự tiến bộ của học sinh qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe 

Câu 4: Để đánh giá năng lực đặc thù của học sinh trong môn Tiếng Việt, nội dung nào dưới đây được coi là quan trọng nhất

Các hành vi, việc làm, cách ứng xử của học sinh trong thực tế

Những biểu hiện về thái độ, tình cảm của học sinh khi sử dụng lời nói

Sự tiến bộ về nhận thức của học sinh trong đánh giá về các hiện tượng đời sống

Sự tiến bộ của học sinh thông qua các hoạt động: đọc, viết, nói, nghe 

Câu 5: Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt của nhà trường?

Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch 

Là người chỉ đạo xây dựng kế hoạch

Là người hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch

Là người giám sát việc xây dựng kế hoạch

Câu 6: Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, bước " phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh" vận dụng các phương pháp giáo dục định hướng chung nào?

Dạy học trải nghiệm

Dạy học phân hóa 

Dạy học tích hợp

Dạy học tích cực

Câu 7: Tiêu chuẩn nào dưới đây không dùng để đánh giá một kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (kế hoạch năm học)?

Có đầy đủ căn cứ pháp lí và thực tiễn

Phù hợp với mục tiêu giáo dục của môn Tiếng Việt

Phù hợp với đặc thù của môn Tiếng Việt

Phù hợp với kế hoạch của từng buổi học cụ thể 

Câu 8: Khi đánh giá kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, cần chú ý những tiêu chí đặc thù nào của môn học?

Phù hợp với điều kiện của địa phương

Phù hợp với điều kiện của nhà trường

Phù hợp với đặc trưng của môn Ngữ văn ở tiểu học 

Phù hợp với đặc điểm nhu cầu của học sinh

Câu 9: Nhận định nào dưới đây là đúng

Kế hoạch bài dạy chính là một bản tóm tắt chi tiết nội dung một bài trong SGK Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy chính là bản liệt kê các công việc của giáo viên và học sinh trong giờ học Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy phải thể hiện sinh động mối liên hệ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học 

Tất cả các giáo viên phải thực hiện cùng một kế hoạch dạy học cụ thể

Câu 10: Phần mục tiêu trong kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt cần thể hiện những năng lực đặc thù nào?

Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học 

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

Câu 11: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển, phẩm chất, năng lực được thực hiện theo tiến trình nào dưới đây?

Khởi động - Khám phá - Luyện tập - Vận dụng 

Khởi động - Luyện tập - Khám phá - Vận dụng

Khởi động - Khám phá - Vận dụng - Luyện tập

Vận dụng - Khởi động - Khám phá - Luyện tập

Câu 12: Khi phân tích bài sẽ dạy để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây

Học sinh đã biết gì về liên quan tới nội dung bài học sẽ dạy

Học sinh cần học được điều gì mới ở bài học này

Học sinh sẽ sử dụng những kiến thức, kỹ năng có được từ bài học này như thế nào cho những bào học tiếp theo?

Cần sử dụng những kĩ thuật dạy học cụ thể nào để tổ chức giờ học 

Câu 13: Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên cần tìm hiểu những thông tin nào dưới đây?

Những kiến thức, kĩ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài mới

Những kiến thức, kĩ năng học sinh cần hình thành, củng cố bài học mới

Mối liên hệ giữa nội dung bài sẽ dạy với nội dung các bài liên quan

Những kiến thức, kỹ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài học mới cũng như nhu cầu hình thành củng cố khi học bài mới, mối liên hệ nội dung giữa bài sẽ dạy với các bài liên quan

Câu 14: Khi xác định mục tiêu của một bài dạy Tiếng Việt cụ thể, chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây?

Bài học giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực đặc thù nào?

Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực chung nào?

Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực phẩm chất nào?

Cần sử dụng hình thức dạy học nào khi tổ chức các hoạt động học tập của học sinh? 

Câu 15: Ý nào dưới đây thể hiện đầy đung và đủ vai trờ của bước khởi động trong một bài học Tiếng Việt

Làm cho giờ học trở nên sôi động, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh

Giúp việc kiểm tra bài cũ diễn ra nhẹ nhàng, tạo tâm thế tích cực cho học sinh

Giúp kết nối kiến thức, kĩ năng học sinh đã có với nội dung bài mới, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh. 

Là hình thức giới thiệu bài mới một cách thú vị, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh

Câu 16: Bước vận dụng trong quy trình tổ chức một bài dạy Tiếng Việt có nhiệm vụ nào dưới đây

Tạo tình huống để học sinh chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến bài học mới, có tâm thế học tập tích cực

Đặt học sinh vào tình huống tương tự tình huống đã khám phá để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành

Giúp học sinh vận dụng những điều đã học để nhận thức, giải quyết những tình huống có thực trong đời sống. 

Đưa học sinh vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới.

Câu 17: Theo các thầy, cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt vừa là một bản kế hoạch hoạt động của giáo viên, vừa là phương tiện giúp cán bộ quản lí chỉ đạo chuyên môn học cách căn bản, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt của nhà trường

Đúng. 

Sai

Câu 18: Sản phẩm của bước hoàn thiện và phê duyệt văn bản kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt là gì?

Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt. 

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (dự thảo)

Bản báo cáo phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh

Câu 19: Sản phẩm của bước phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh là gì?

Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được (dự thảo)

Bản báo cáo phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh. 

Câu 20. Theo các thầy cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

Nếu mua được một cuốn sách thiết kế tốt thì giáo viên không cần phải xây dụng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt cho riêng mình

Đúng

Sai.

3. Đáp án module 4 môn Hoạt động trải nghiệm Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời phù hợp nhất trong các câu sau:

Mối quan hệ giữa chương trình Hoạt động trải nghiệm và Chương trình trình giáo dục phổ thông 2018?

Hoạt động trải nghiệm là thành phần tự chọn không bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhằm giúp đạt mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm có sự phát triển so với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 về nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá.

Hoạt động trải nghiệm và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có các mối quan hệ: bộ phận và tổng thể, thống nhất với nhau, hỗ trợ lẫn nhau.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hỗ trợ nhau để đạt mục tiêu giáo dục chung.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Tính mở của Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm được thể hiện ở những điểm nào?

Nội dung và phương pháp trải nghiệm

Đối tượng tham gia trải nghiệm cùng học sinh

Địa điểm tổ chức trải nghiệm

Nội dung, phương pháp, địa điểm tổ chức và đối tượng cùng trải nghiệm.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời không chính xác

Ý nghĩa của Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm đối với giáo viên khi tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Là căn cứ để quản lí chuyên môn của giáo viên.

Là cơ sở để thực hiện các chủ đề trải nghiệm cho học sinh lớp mình.

Cho thấy vị trí của chủ đề trải nghiệm cụ thể trong Kế hoạch giáo dục nhà trường.

Tạo sự thống nhất cơ bản giữa các giáo viên trong tổ chuyên môn.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Để thực hiện nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi khi xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm, tổ chuyên môn cần lựa chọn nội dung giáo dục như thế nào?

Xác định mục tiêu trên cơ sở cụ thể hoá mục tiêu Chương trình và mục tiêu giáo dục địa phương.

Nội dung giáo dục cần phù hợp đặc điểm tâm, sinh lý và khả năng nhận thức của học sinh.

Lựa chọn các biện pháp tổ chức căn cứ trên điểm mạnh, điểm yếu của nhân lực, vật lực và các điều kiện khác của nhà trường, địa phương.

Tất cả các ý trên.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Vì sao Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường có tính thống nhất tương đối với Kế hoạch Giáo dục chung của nhà trường?

Vì Chương trình Hoạt động trải nghiệm có tính mở, với mỗi yêu cầu cần đạt có thể lựa chọn nội dung, hình thức và thời gian tổ chức hoạt động khác nhau.

Vì khi các điều kiện chủ quan và khách quan tác động đến có thể thay đổi kế hoạch trải nghiệm mà không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch chung và mục tiêu hoạt động của nhà trường.

Vì kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm là một bộ phận của Kế hoạch giáo dục chung của nhà trường

Tất cả các lí do trên.

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV cần nghiên cứu các nội dung nào khi lập kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, Nội dung giáo dục của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, chỉ đạo của Đoàn, Đội và Uỷ ban nhân dân địa phương.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Hoạt động trải nghiệm 2018, văn bản giáo dục của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

Nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, yêu cầu về nội dung giáo dục địa phương và của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn các nội dung cần thể hiện trong Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

Tên, mục tiêu, nội dung giáo dục của từng chủ đề

Loại hình trải nghiệm và hoạt động tương ứng

Văn bản chỉ đạo của cấp trên và người chịu trách nhiệm

Nội dung tích hợp của giáo dục địa phương và đoàn đội

8. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp thứ tự cho các nội dung dưới đây theo đúng quy trình lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm của nhà trường

 1. Xác định các chủ đề hoạt động trải nghiệm
 2. Kế hoạch giáo dục các chủ đề của môn học trong học kì/năm
 3. Liệt kê các mạch nội dung chính và yêu cầu cần đạt
 4. Thiết kế kế hoạch tổ chức một chủ đề hoạt động trải nghiệm

A - C - D - B

C - A – D - B

D - C - A - B

C - D - B - A

9. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các nội dung dưới đây theo thứ tự các bước Tổ chuyên môn tổ chức xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của Tổ.

 1. Tổ thảo luận và thống nhất các chủ đề sẽ thực hiện.
 2. Phân công các thành viên xây dựng Kế hoạch giáo dục của từng chủ đề
 3. Tổ chuyên môn nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các văn bản hướng dẫn về giáo dục địa phương.
 4. Tổ chuyên môn họp thống nhất Kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm của tổ và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

C - A - B - D

A - B - D - C

B - A - C - D

D - C - A - B

10. Chọn đáp án đúng nhất

Có bao nhiêu tiêu chí để đánh giá Kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

5 tiêu chí

3 mức tiêu chí

7 tiêu chí

9 tiêu chí

11. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời không đúng trong các câu sau:

Kế hoạch tổ chức một chủ đề hoạt động trải nghiệm cụ thể cho học sinh cần đảm bảo các nguyên tắc nào?

Đảm bảo tính pháp lí.

Đảm bảo tính thực tế và khả thi của chủ đề.

Đảm bảo đúng thời gian theo tiết học quy định là 35 phút.

Đảm bảo sự mềm dẻo, linh hoạt để tích hợp giáo dục địa phương một cách phù hợp.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG phải là vai trò của Kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo chủ đề cụ thể?

Giúp giáo viên và nhà quản lí có cái nhìn tổng thể về các hoạt động giáo dục, dạy học trong nhà trường.

Là căn cứ để GV chủ động, linh hoạt trong tổ chức, điều chỉnh nội dung, thời gian hoạt động khi có các tình huống không mong muốn xảy ratrong quá trình giáo dục mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra.

Kế hoạch tổ chức chủ đề hoạt động trải nghiệm là hồ sơ chuyên môn góp phần đánh giá chất lượng giáo viên.

Cho thấy sự kết nối giữa các chủ đề trải nghiệm và Khung kế hoạch tổ chức các chủ đề hoạt động trải nghiệm của năm học.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Có những Mẫu Kế hoạch sử dụng thực hiện Chương trình hoạt động trải nghiệm?

Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm theo chủ đề

Kế hoạch giáo dục trải nghiệm theo chủ đề và Sinh hoạt lớp

Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm

Kế hoạch giáo dục theo từng loại hình: Sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm theo chủ đề, Sinh hoạt lớp

14. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt dưới cờ trong Hoạt động trải nghiệm thường có mấy phần, đó là những phần nào?

Có 4 phần: Mục tiêu Sinh hoạt dưới cờ, Chuẩn bị, Hoạt động Sinh hoạt dưới cờ, Điều chỉnh kế hoạch giáo dục

Có 4 phần: Phương tiện cần chuẩn bị, Phần nghi lễ (chào cờ), Sinh hoạt theo chủ đề, Giao nhiệm vụ trực tuần

Có 4 phần: Phần nghi lễ (chào cờ), Nhận xét công tác tuần, Sinh hoạt theo chủ đề, Giao nhiệm vụ tuần sau

Có 4 phần: Phần nghi lễ (chào cờ), Nhận xét công tác tuần, Sinh hoạt theo chủ đề, Nhận xét, đánh giá

15. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch hoạt động giáo dục theo chủ đề được thực hiện theo các pha nào?

Khám phá; Thử nghiệm; Luyện tập; Đánh giá

Nhận diện – Khám khá; Tìm hiểu – Mở rộng; Đánh giá – Phát triển

Nhận diện – Khám khá; Tìm hiểu – Mở rộng; Thực hành – Vận dụng; Đánh giá – Phát triển

Khám khá - Tìm hiểu; Mở rộng - Thực hành; Vận dụng – Phát triển; Đánh giá

16. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt lớp gồm những phần hoạt động nào?

Báo cáo, tổng kết công tác tuần

Sinh hoạt theo chủ đề

Thảo luận chủ đề sinh hoạt tuần sau

Tất cả các hoạt động trên

17. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Hoàn thành các nguyên tắc bằng cách chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Danh sách câu trả lời

Sản phẩm cần đạt được.

Đánh giá

Câu trả lời

Chủ đề cần đảm bảo các Yêu cầu cần đạt mà Chương trình giáo dục môn học đã ban hành.

Chủ đề cần đảm bảo chuỗi các hoạt động trải nghiệm: Nhận diện – Khám phá; Tìm hiểu – Mở rộng; Thực hành – Vận dụng Đánh giá – Phát triển

Chuỗi hoạt động trải nghiệm cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu, Nội dung , phương thức trải nghiệm được sử dụng.

Mỗi nhiệm vụ hoạt động trải nghiệm cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung và Sản phẩm cần đạt được.

Đảm bảo sự phù hợp của phương án Đánh giá trong quá trình tổ chức trải nghiệm cho HS.

Chọn đáp án đúng nhất

18. Sắp xếp các bước của Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục theo chủ đề

 1. Xác định các hoạt động trong chủ đề
 2. Thiết kế chi tiết hoạt động trong chủ đề
 3. Xác định thời gian thực hiện
 4. Xác định chủ đề và mục tiêu của chủ đề
 5. Đánh giá chủ đề

A - C - B - E - D

D - A - C - B - E

B - E - C - A - B

C - B - A - E - B

19. Chọn đáp án đúng nhất

Để đảm bảo hiệu quả giáo dục và không chồng chéo giữa các nội dung giáo dục, nên lựa chọn thời gian thực hiện cho từng chủ đề hoạt động trải nghiệm như thế nào?

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục chung của địa phương để xác định thời gian.

Tìm điểm tương đồng giữa nội dung giáo dục theo yêu cầu cần đạt của Chương trình và Kế hoạch giáo dục địa phương, đoàn đội để chọn thời gian thực hiện.

Tuỳ theo mong muốn mà lựa chọn thời điểm vì Hoạt động trải nghiệm có tính mở.

Thực hiện theo yêu cầu của quản lí giáo dục cấp trên.

20. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các tiêu chí đánh giá sự thành công của kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo chủ đề thông qua quan sát học sinh:

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Tất cả các tiêu chí trên

4. Đáp án module 4 môn Đạo đức Tiểu học

1. Mục tiêu môn Đạo đức được quy định trong Chương trình giáo dục phố thông như thế nào?

A. Hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật, những thái độ và kỹ năng, hành vi tích cực.

B. Hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực.

C. Hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực

2. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức?

A. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thế hoá những yêu cầu cần đạt này.

B. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thể hoá những yêu cầu cần đạt này.

C. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông quy định.

3. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với nội dung môn Đạo đức?

A. Chương trình giáo dục phổ thông quy định nội dung khái quát và nội dung cụ thể môn Đạo đức cùng với yêu cầu cần đạt tương ứng từng nội dung cụ thể.

B. Chương trình giáo dục phổ thông chỉ đưa ra định hướng chung và nội dung khái quát đối với môn Đạo đức.

C. Chương trình giáo dục phổ thông đưa ra nội dung chi tiết môn Đạo đức.

4. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với phương pháp dạy học môn Đạo đức?

A. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh; chỉ vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.

B. Chú trọng hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh; kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.

C. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh; kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.

5. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào về người đánh giá trong đánh giá kết quả dạy học môn Đạo đức?

A. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đảnh giả và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh.

B. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá của cộng đồng.

C. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá của cộng đồng.

6. Dạy học môn Đạo đức phụ thuộc vào những yếu tố cơ bản nào?

A. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học sinh, điều kiện thực hiện của nhà trường, lớp.

B. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học sinh, đặc điểm và điều kiện thực hiện của nhà trường, lớp, đặc điểm riêng của từng địa phương.

C. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học sinh, đặc điểm riêng của từng địa phương, từng trường, từng lớp.

7. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân thể hiện được những yếu tố cơ bản nào?

A. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, đánh giá, thời gian thực hiện.

B. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, đánh giá, thời gian thực hiện.

C. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, thời gian thực hiện.

8. Trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức, giáo viên tương tác với những yêu tố nào?

A. Chương trình môn học, học sinh, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện, thực tiễn cuộc sống xung quanh.

B. Chương trình môn học, đồng nghiệp, học sinh, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện.

C. Chương trinh môn học, đồng nghiệp, học sinh, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện, thực tiễn cuộc sống xung quanh.

9. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức có những ý nghĩa gì trong việc thực hiện chương trình môn Đạo đức?

A. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học môn Đạo đức; đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện cho quản lý giáo dục kiểm tra, giảm sát, hỗ trợ giáo viên thực hiện chương trinh môn Đạo đức.

B. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học môn Đạo đức; góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh nắm bắt được việc giáo viên thực hiện chương trình môn Đạo đức.

C. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học môn Đạo đức; góp phần bảo đảm chất lượng hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện quản lý, giáo dục kiểm tra, giám sát hỗ trợ giáo viên thực hiện chương trình môn Đạo đức.

10. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

A. Tôn trọng chương trình giảo dục; bảo đảm tính vừa sức với học sinh; bảo đảm sự thống nhất giữa các giáo viên cùng khối lớp.

B. Tôn trọng chương trinh giáo dục; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm tính vừa sức với học sinh.

C.Tôn trọng chương trình giáo dục; bảo đảm tỉnh khả thi; bảo đảm tính vừa sức với học sinh; bảo đảm sự thống nhất giữa các giáo viên cùng khối lớp.

11. Giáo viên có vai trò như thể nào trong việc thực hiện kế hoạch dạy học dục môn Đạo đức?

A. Tự giác xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức phù hợp với lớp minh; điều chỉnh những chi tiết không phù hợp với học sinh lớp mình, điều kiện thực hiện trong quá trình thực hiện.

B. Đóng góp ý kiến, góp phân hoàn thiện bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức phù hợp vời lớp của minh; điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với lớp minh trong quá trình thực hiện.

C. Phối hợp với các giáo viên trong khối xây dựng bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai việc thực hiện kế hoạch dạy học mà nhà trường đã phêduyệt; điều chỉnh những chỉ tiết không phù hợp trong quá trình thực hiện.

12. Cấu trúc của kế hoạch dạy học môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

A. Hệ thống các bài học phù hợp với các chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dụng cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

B. Hệ thống các bài học phù hợp với các chủ đề nội dụng; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

C. Hệ thống các bài học phù hợp với các chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

13. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức được thực hiện theo những bước nào?

A. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch dạy học của nhà trường; triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

B. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tịch bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

C. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tích bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch và điều chỉnh chương trình.

14. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức được xây dựng theo câu trúc gồm những yêu tố nào?

A.Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức.

B. Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

C. Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

15. Việc đánh giá kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân tuân theo những tiêu chí nào?

A. Bảo đảm phù hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm tính vừa sức; bảo đảm tỉnh “mở” của kế hoạch giáo dục.

B. Bảo đảm phù hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm tỉnh “mở” của kế hoạch giáo dục.

C. Bảo đảm phù hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo đảm sự thống nhất giữa các trường tiểu học trên địa bàn; bảo đảm tính khả thi: bảo đảm tính “mở” của kế hoạch giáo dục.

16. Tính khả thi của kế hoạch dạy học nhà trường môn Đạo đức cần phải phù hợp với những yếu tổ nào?

Đáp án: Điều kiện thực hiện về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học của nhà trường: điều kiện thực tiễn địa phương, sự phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục; khả năng, trình độ của học sinh.

17. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

A. Bảo đảm phù hợp chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh; lồng ghép các hoạt động đánh giá trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.

B. Bảo đảm phù hợp chương trình môn Đạo đức; bảo đảm phát huy tính tich cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh; bảo đảm tính phân hóa; lồng ghép các hoạt động đánh giá trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.

C. Bảo đảm phù hợp chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm phát huy tỉnh tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh; bảo đâm tính phân hóa; lồng ghép các hoạt động đánh giá trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.

18. Thông thường cấu trúc của một kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

A. Mục tiêu; chuẩn bị; các hoạt động dạy học; đánh giá.

B. Mục tiêu; tài liệu và phương tiện; các hoạt động dạy học; đánh giá.

C. Mục tiêu; chuẩn bị tài liệu; các hoạt động dạy học; đánh giá.

19. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những pha chủ yếu nào?

A. Hoạt động khởi động; hoạt động khám phá, hình thành trí thức; hoạt động luyện tập, thực hành; hoạt động ứng dụng.

B. Hoạt động khảm phá, hình thành trị thức; hoạt động luyện tập, thực hành; hoạt động ứng dụng.

C. Hoạt động khởi động: hoạt động khám phá, hình thành trì thức; hoạt động luyện tập, thực hành.

20. Tiêu chí về kế hoạch bài dạy khi phân tích bài học môn Đạo đức có những nội dung gì?

A. Sự rõ ràng của mục tiêu bài học, nội dung, nhiệm vụ học tập, sản phẩm cần đạt của từng hoạt đông; sự phù hợp của nội dung, ngữ liệu, thiết bị dạy học; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá.

B. Sự rõ ràng của mục tiều bài học, nội dụng, nhiệm vụ học tập, sản phẩm cần đạt của từng hoạt đông; sự phù hợp của nội dụng, thiết bị dạy học; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; sự phù hợp của các hoạt động đánh giá.

C. Sự rõ ràng của mục tiêu bài học và nội dung các hoạt động tương ứng: sự phù hợp của ngôn ngữ diễn đạt; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; sự phù hợp của các hoạt động đánh giá.

5. Đáp án module 4 môn Tự nhiên xã hội Tiểu học

1. Ở cấp độ nhà trường, chương trinh môn học Tự nhiên và Xã hội cần được cụ thê hóa thông qua văn bản/tài liệu nào dưới đây?

A) Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội

B) Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội

C) Sách giáo khoa môn học Tự nhiên và Xã hội

D. Kế hoạch bài dạy môn học Tự nhiên và Xã hội

2. Câu nào sau đây nêu đúng nhất về bản chất của kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội?

A) Là văn bản cụ thể hóa chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội của mỗi nhà trường trong đó nêu rõ sự phù hợp về đặc điểm học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất.

B. Là cơ sở để nâng cao mục tiêu hình thành phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt cho học sinh trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội quốc gia của mỗi nhà trường.

C. Là cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trinh giáo dục phổ thông quốc gia trong mỗi nhà trường.

D. Là văn bản cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện và đánh giá học sinh trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội quốc gia phù hợp với mục tiêu của nhà trường và thực tiễn nhà trường.

3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, giáo viên cân dựa trên căn cứ nào đâu tiên?

A. Văn bản hướng dẫn triển khai năm học.

B. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đặc trưng của môn học Tự nhiên và Xã hội

C. Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội

D. Điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường

4. Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần được triển khai như thế nào trong thực tiên?

A. Giáo viên cần tuân thủ đúng theo từng nội dung được trình bày trong kế hoạch giáo dục.

B. Giáo viên không cần thay đổi kế hoạch giáo dục này hằng năm.

C. Giáo viên có thể tùy ý thay đổi các nội dung theo quan điểm của mình

D. Giáo viên sử dụng linh hoạt, có thể điều chỉnh phủ hợp với thực tế về phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học.

5. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần theo trình tự nào?

(1) Xác định mục đích của việc xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

(2) Phân tích nhu cầu

(3) Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

(4) Hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội.

1-2-3-4

2-3-1-4

2-1-3-4

6. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội ở nhà trường cân sự tham gia, đóng góp chính của những đối tượng nào?

A. Các cán bộ thuộc các ban ngành đoàn thể địa phương, cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường.

B Cán bộ quản lý, các tổ trưởng chuyên môn.

C. Cán bộ quản lý và toàn thể giáo viên nhà trường.

D. Cán bộ quản lý, tổ chuyên môn, giáo viên.

7. Tại sao khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội lại cần chú ÿ đên đặc điểm của nhà trường và địa phương?

A. Để đảm bảo tỉnh phù hợp và hiệu quả trong thực tiễn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở nhà trường.

B. Để xem xét các nội dung giảo dục khác nhau trong Chương trình giáo dục địa phương.

C. Để thể hiện những điểm mạnh của nhà trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội.

D. Để liên kết với những nội dung khác trong quá trình thực hiện Chương trình tổng thể quốc gia.

8. Khi lựa chọn và sắp xếp nội dung trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, giáo viên cần lưu ý điều gi?

A. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề trong chương trình môn học.

B. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề được quy định trong chương trình môn học, bổ sung thêm các nội dung giáo dục truyền thống địa phương.

C. Có thể lựa chọn nội dung, thay đổi thứ tự của ó chủ đề trong chương trình môn học phủ hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.

D. Chỉ lựa chọn một số chủ đề trong 6 chủ đề được quy định trong chương trình môn học, bổ sung thêm các nội dung giáo dục truyền thống địa phương

9. Việc đánh giá kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần dựa vào những tiêu chí nào?

A. Tính trình tự; tính gắn kết; tính phủ hợp; tinh cân đối và tính hiệu quả.

B. Tính trình tự; tỉnh phù hợp; tính cân đối; tính cập nhật và tính hiệu quả.

C. Tính trình tự; tính phù hợp; tính hài hòa; tính cập nhật và tính hiệu quả.

D. Tính trình tự; tính gắn kết; tính phù hợp; tính cân đối; tinh cập nhật và tính hiêu quả

10. Quan điểm nào sau đây chưa đúng khi xây dựng và thực hiện một kế hoạch bài dạy?

A. Kế hoạch bài dạy bao gồm nhiều thành tổ của quá trình dạy học và đây là một tiến trình dự kiến để thực hiện bài học/chủ đề một cách hiệu quả

B. Kế hoạch bài dạy là sự cụ thể hỏa kế hoạch giáo dục môn học ở cấp độ từng bài học/chủ để

C. Kế hoạch bài dạy thể hiện được sự tự chủ, linh hoạt của giáo viên khi tổ chức bài học/chủ đề trong thực tiễn

D. Kế hoạch bài dạy đã được tổ chuyên môn, Ban giám hiệu thông qua nên cần tuân thủ theo đúng các bước đề ra

11. Cấu trúc của Kế hoạch bài dạy cân có những thành tố cơ bản nào?

A. Tên chủ đề/bài học; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Tiến trình hoạt động

B. Tên chủ đề/bài học; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học sinh; Tiền trình hoạt động

C. Tên chủ đề/bài học; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học sinh; Tiến trình hoạt động

d. Tên chủ để/bài học; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học sinh; Tiến trình hoạt động

12. Thành tổ nào cần được xác định đầu tiên khi xây dựng Kế hoạch bài dạy?

A. Nội dung dạy học

B. Đồ dùng dạy học

C. Mục tiêu

D. Phương pháp, hình thức tổ chức

13. Khi triển khai một Kế hoạch bài dạy trong thực tiễn lớp học, giáo viên có thê được thay đôi thành tố nào sau đây?

A. Mục tiêu bài học/chủ đề

B. Cả ba ý kiến trên

C. Kết quả đánh giá học sinh

D. Hoạt động học tập

14. Tiến trình tổ chức một chủ đề/bài học trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội thông thường nên được thực hiện theo tiến trình nào?

A. Mở đầu, hình thành kiến thức mới, nâng cao, vận dụng

B. Nhận biết, tìm hiểu kiến thức mới, huyện tập, vận dụng

C. Mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng

D. Nhận biết, tìm hiểu kiến thức mới, nâng cao, vận dụng

15. Việc xác định yêu cầu cần đạt của học sinh theo chủ đề/bài học môn Tự nhiên và Xã hội trong Kế hoạch bài dạy cân căn cứ vào thành tố nào?

A. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo dành cho giáo viên môn Tự nhiên và Xã hội.

B. Đặc điểm, điều kiện của nhà trường

C. Chương trình, kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

D. Đặc điểm, sở thích

16. Theo Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 2018, mục tiêu quan trọng nhất của Kế hoạch bài dạy theo chủ đề/bài học môn Tự nhiên và Xã hội cân hướng đến là gì?

A. Phát triển các năng lực chung, năng lực đặc thủ và phẩm chất cho học sinh.

B. Lĩnh hội được những nội dung bài học và có khả năng mở rộng tìm hiểu những nội dung khác ở địa phương

C. Tổ chức được nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

D. Lĩnh hội được nội dung bài học và có khả năng luyện tập.

18. Các nội dung phân tích hoạt động học của học sinh trong phân tích, đánh giá Kế hoạch bài dạy theo LAR gồm những thành tố nào sau đây?

A. Xây dựng kiến thức; Hợp tác; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Giải quyết vấn đề thực tế

B. Xây dựng kiến thức; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Liên hệ thực tế

C. Xây dựng kiến thức; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Giải quyết vấn đề thực tế

D. Xây dựng kiến thức; Hợp tác; Sử dụng đồ dùng học tập; Tự điều chỉnh; Liên hệ thực tế

19. Điều gì quan trọng nhất khi sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ Tự nhiên và Xã hội?

A. An toàn, thẩm mĩ, phủ hợp

B. Tiết kiệm, an toàn, thẩm mĩ

C. An toàn, thẩm mĩ, tiết kiệm, phù hợp, hiệu quả.

D. Thẩm mĩ, tiết kiệm, hiệu quả

20. Tiêu chí nào quan trọng nhất để đánh giá một giờ dạy Tự nhiên và Xã hội thành công?

A. Học sinh phát triển các năng lực, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn học.

B. Học sinh thực hiện được các bài tập giáo viên giao.

C. Học sinh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

D. Học sinh hiểu được các nội dung vận dụng

6. Đáp án module 4 môn Tin học Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình môn Tin học ở Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm các chủ đề nội dung nào?

Có 1 đáp án đúng là:

Máy tính và em; Mạng máy tính và Internet; Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số; Ứng dụng tin học; Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các ý dưới đây để tạo thành quy trình viết dự thảo kế hoạch năm học của tổ chuyên môn.

A. Thu thập, xử lý thông tin

B. Xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cho năm học mới

C. Xây dựng yêu cầu và các chỉ tiêu

D. Xác định các biện pháp thực hiện

E. Dự kiến bố trí công việc và thời gian thực hiện.

F. Thứ tự sắp xếp đúng là:

A , B , D , C , E

3. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các ý dưới đây để tạo thành Quy trình xây dựng Kế hoạch dạy học môn Tin học.

A. Gửi dự thảo kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt

B. Tổ trưởng chuyên môn lập dự thảo kế hoạch năm học

C. Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch

D. Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể

E. Công bố và thực hiện kế hoạch

F. Thứ tự sắp xếp đúng là:

B , D , C , A , E

4. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Mục tiêu môn Tin học trong trường Tiểu học bao gồm các nội dung nào sau đây?

Có 3 đáp án đúng là:

Giúp HS bắt đầu hình thành năng lực tin học.

Giúp HS bước đầu làm quen với công nghệ kĩ thuật số.

Chuẩn bị cho HS tiếp tục học môn Tin học ở cấp trung học cơ sở.

5. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Những biểu hiện cụ thể về năng lực đặc thù cần hình thành, phát triển cho HS tiểu học thông qua dạy học môn Tin học là gì?

Có 3 đáp án đúng là:

HS có được những khả năng ban đầu về tư duy và nền nếp thích ứng với việc sử dụng máy tính và thiết bị số thông minh.

Biết được một số lợi ích mà thiết bị kĩ thuật số có thể đem lại cho con người, trước hết cho cá nhân HS.

HS sử dụng được máy tính hỗ trợ vui chơi, giải trí và học tập.

6. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Trong dạy học nội dung: Phần cứng và phần mềm (tin học ở lớp 4) cần đạt những yêu cầu nào trong các yêu cầu sau?

Có 3 đáp án đúng là:

Nêu được sơ lược về vai trò của phần cứng, phần mềm và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng.

Nêu được tên một số thiết bị phần cứng và phần mềm đã biết.

Nêu được ví dụ cụ thể về một số thao tác không đúng sẽ gây ra lỗi cho phần cứng và phần mềm trong quá trình sử dụng máy tính.

7. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Khi lập kế hoạch dạy học môn Tin học ở trường Tiểu học cần đặc biệt chú ý đến những điểm nào trong số các điểm dưới đây?

Có 3 đáp án đúng là:

Sự phong phú của nguồn học liệu dạy học tin học

Điều kiện đảm bảo điều kiện giảng dạy môn tin học.

Tuân thủ các nguyên tắc chung về lập kế hoạch dạy học

8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình Tin học ở cấp Tiểu học KHÔNG có chủ đề nội dung nào dưới đây?

Có 1 đáp án đúng là:

Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

9. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Vì sao cần phải xây dựng kế hoạch dạy học môn học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Có 2 đáp án đúng là:

Chương trình mới sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa

Tính mở của chương trình

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn khẳng định ĐÚNG khi nói về “Vai trò của GV bộ môn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học môn Tin học”.

Có 1 đáp án đúng là:

GV bộ môn đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản thảo kế hoạch kế hoạch môn học do Tổ trưởng chuyên môn xây dựng trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

11. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các ý dưới đây thành quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Tin học.

1. Sắp xếp mạch nội dung dạy học cụ thể; xác định chủ đề/bài học; dự kiến thời lượng dạy học chủ đề/bài học

2. Xác định nội dung dạy học cụ thể của các nội dung chính

3. Xác định các nội dung chính và thời lượng dạy học của các nội dung chính

4. Xác định học liệu, định hướng hình thức dạy học và xây dựng khung kế hoạch dạy học cho chủ đề/bài học

5. Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch dạy học môn học

Xác định học liệu, định hướng hình thức dạy học và xây dựng khung kế hoạch dạy học cho chủ đề/bài học

Xác định các nội dung chính và thời lượng dạy học của các nội dung chính

Thứ tự sắp xếp đúng là:

A , B , E , D , E

12. Chọn các đáp án đúng

Chọn 3 đáp án

Những tiêu chí nào sau đây được sử dụng để đánh giá kế hoạch dạy học môn học trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn tin học ở trường Tiểu học?

Có 3 đáp án đúng là:

Thời lượng phân bổ cho các chủ đề nội dung trong môn học có hợp lý không?

Xác định các chủ đề nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá có tham chiếu với các yêu cầu cần đạt hay không?

Đảm bảo thực hiện đúng phân phối số tiết/tuần của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án SAI khi nói về lưu ý khi đánh giá trong môn Tin học?

Có 1 đáp án đúng là:

Đánh giá thường xuyên hay định kì không cần phải bám sát năm thành phần của năng lực tin học và các mạch nội dung DL, ICT, CS, mà chỉ cần dựa vào các biểu hiện năm phẩm chất chủ yếu và ba năng lực chung được xác định trong chương trình tổng thể.

14. Chọn đáp án đúng nhất

Thời lượng dành cho Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin trong môn Tin học 4 được gợi ý trong chương trình môn Tin học trong chương trình GDPT 2018 là bao nhiêu phần trăm?

Có 1 đáp án đúng là:

14%

15. Chọn đáp án đúng nhất

Các bước để xây dựng bài học và thiết kế hoạt động học thường là:

 1. Lựa chọn chủ đề bài học
 2. Thiết kế nội dung, xây dựng bài học; xác định nội dung các HĐ chính của bài học
 3. Xác định mục tiêu đầu ra cho bài học
 4. Mô tả mức độ yêu cầu kiểm tra, đánh giá
 5. Thiết kế tiến trình dạy học
 6. Biên soạn các câu hỏi/bài tập/phiếu học tập

Thứ tự sắp xếp đúng là:

A , B , C , D , F , E

16. Chọn đáp án đúng nhất

Việc đánh giá về kế hoạch và tài liệu dạy học được thực hiện dựa trên hồ sơ dạy học theo các tiêu chí nào dưới đây?

A. Phương pháp dạy học tích cực

B. Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh

C. Hình thức các tài liệu kèm theo

D. Thiết bị dạy học và học liệu

E. Kĩ thuật tổ chức hoạt động học

F. Khả năng chia sẻ với đồng nghiệp

G. Thứ tự sắp xếp đúng là:

A, B, D, E

17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong xây dựng Kế hoạch bài dạy cho chủ đề thường gồm các hoạt động chính nào sau đây?

Có 1 đáp án đúng là:

Xác định vấn đề chính cần giải quyết; Hình thành kiến thức mới; Luyện tập; Vận dụng/ Mở rộng.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Các hoạt động trong tiến trình dạy học thường gồm các nội dung nào dưới đây?

Có 1 đáp án đúng là:

Mục tiêu; Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS; Tổ chức hoạt động; Kiểm tra đánh giá

19. Chọn các đáp án đúng

Chọn 3 đáp án đúng

Trong dạy học nội dung: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông (tin học lớp 4) cần đạt những yêu cầu nào trong các yêu cầu sau?

Có 3 đáp án đúng là:

Biết sử dụng tài nguyên thông tin và kĩ thuật của ICT để giải quyết một số vấn đề phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ: tạo một album ảnh đẹp giới thiệu một danh lam thắng cảnh, tìm nghĩa và tra cứu cách đọc một từ tiếng Anh,…;

Diễn đạt được các bước giải quyết vấn đề theo kiểu thuật toán (quy trình gồm các bước có thứ tự để giải quyết được vấn đề).

Tìm được thông tin trong máy tính và trên Internet theo hướng dẫn; Nhận biết và nêu được nhu cầu tìm kiếm thông tin từ nguồn dữ liệu số khi giải quyết công việc.

20. Chọn các đáp án đúng

Các yêu cầu cần đạt khi giảng dạy nội dung: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet (lớp 4) là gì?

Có 3 đáp án đúng là:

Biết cách dùng máy tìm kiếm để tìm thông tin theo chủ đề (từ khoá).

Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet có sự trợ giúp của GV hoặc phụ huynh.

Xác định được chủ đề (từ khoá) của thông tin cần tìm.

21. Chọn các đáp án đúng

Các yêu cầu cần đạt khi giảng dạy nội dung: Làm quen với môi trường lập trình trực quan (lớp 4) là gì?

Có 3 đáp án đúng là:

Nêu được ví dụ cụ thể về sử dụng chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng, câu chuyện theo từng bước.

Tự thiết lập và tạo được chương trình đơn giản, ví dụ điều khiển một nhân vật chuyển động trên màn hình.

Nhận ra được chương trình máy tính qua các trò chơi.

22. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án KHÔNG đúng khi nói về các nguyên tắc cần đảm bảo khi xây dựng chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

Có 1 đáp án đúng là:

Mỗi nhiệm vụ học tập cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung.

23. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất của kế hoạch dạy học chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch dạy học thông thường hiện hành là gì?

Có 1 đáp án đúng là:

Chỉ ra được năng lực cần hình thành và phát triển của học sinh và soạn được bộ công cụ đánh giá.

24. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các nội dung sau theo trật tự phù hợp trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học một chủ đề/bài học định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

(1) Xác định mục tiêu dạy học

(2) Xác định các yêu cầu cần đạt.

(3) Xác định chuỗi các hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, phương án đánh giá

(4) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

Thứ tự sắp xếp đúng là:

(2) , (1) , (3) , (4)

25. Chọn các đáp án đúng

Chọn 2 đáp án

Căn cứ để xác định mục tiêu kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là gì?

Có 2 đáp án đúng là:

Căn cứ vào đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học

Căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.

26. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các hoạt động sau theo đúng thứ tự của qui trình phân tích hoạt động học của học sinh khi phân tích, đánh giá kế hoạch dạy học chủ đề/bài học.

(1) Mô tả hành động của HS trong mỗi hoạt động học.

(2) Phân tích nguyên nhân ưu điểm/hạn chế của hoạt động học.

(3) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động học

(4) Đánh giá kết quả/hiệu quả của hoạt động học.

Thứ tự sắp xếp đúng là:

(1) ,(4) ,(2) ,(3)

7. Đáp án module 4 môn Khoa học Tiểu học

Câu 1. Ý kiến nào sau đây là không phù hợp khi nói về yêu câu đối với xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo phù hợp với các bộ sách giáo khoa 

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo các yêu cầu trong chương trình môn Khoa học (Chương trình quốc gia)

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tiễn nhà trường

Câu 2. Đâu là căn cứ bắt buộc, quan trọng nhất để xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học nhà trường

Sách giáo viên

Sách giáo khoa

Chương trình giáo dục môn Khoa học (chương trình quốc gia) 

Sách giáo khoa và giáo viên

Câu 3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học, những đặc điểm (nhu cầu, điều kiện thực hiện chương trình của nhà trường cần được quan tâm kho xây dựng những nội dung nào sau đây?

Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình

Lựa chọn các nội dung giáo dục cụ thể

Lựa chọn mục tiêu riêng (bên cạnh những mục tiêu chung)

Lựa chọn mục tiêu riêng (bên cạnh những mục tiêu chung), nội dung giáo dục cụ thể; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình 

Câu 4. Trong các ý kiên dưới đây, ý kiến nào là nội dung không thuộc về vai trò của giáo viên trong xây dựng, phát triển Kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Phê duyệt kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ chuyên môn cũng như Kế hoạch dạy học của các giáo viên 

Thiết kế xây dựng các kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tham gia, thiết kế, xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tham gia đánh giá Kế hoạch dạy học môn Khoa học để làm cơ sở điều chỉnh, phát triển kế hoạch giáo dục môn Khoa học giai đoạn mới.

Câu 5. Nội dung nào sau đây không thuộc về vai trò của Cán bộ quản lí nhà trường trong xây dựng, phát triển Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tổ chức và tham gia vào giám sát, đánh giá Kế hoạch dạy học môn Khoa học trong quá trình triển khai

Xây dụng các kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học 

Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch dạy học mon Khoa học

Phê duyệt Kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ chuyên môn những như Kế hoạch dạy học của các giáo viên

Câu 6. Trong các đối dượng sau, những đối tượng nào có thể tham gia vào lập Kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường

Học sinh

Cha mẹ học sinh

Giáo viên

Giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh 

Câu 7. Trong các hoạt động say, các hoạt động nào sau đây là về xây dựng, phát triển Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Điều chỉnh tài liệu dạy học sẵn có cho phù hợp thực tiễn

Lựa chọn nội dung dạy học cụ thể trong chủ đề, bài học

Tổ chức, sắp xếp lại một số nội dụng cụ thể trong chương trình môn khoa học

Tất cả các hoạt động trên 

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đối với việc thiết kế Kế hoạch dạy học một bài/ chủ đề môn khoa học là phù hợp?

Một yêu cầu được nêu trong chương trình Khoa học có thể cần được thực hiện thông qua một số nhiệm vụ học tập 

Việc thực hiện hoặc đánh giá thường xuyên các mục tiêu (yêu cầu) về thành phần nặng lực Nhận thức khoa học tự nhiên sẽ chỉ được thực hiện ở hoạt động xây dựng kiến thức mới.

Cần quan tâm bồi dưỡng các phẩm chất cho học sinh, do vậy trong mục tiêu của bài cần ghi đầy đủ các phẩm chất chủ yếu

Việc đánh gia sẽ chỉ được thực hiện sau khi HS đã học xong toàn bộ kiến thức mới của bài học.

Câu 9. Khi phân tích bài học để làm cơ sở cho việc dự kiến các hoạt động dạy học trong kế hoạch dạy học môn Khoa học, cần quan tâm tới những nội dung nào sau đây?

Điều kiện cơ sở vật chất nhà trường

Phân tích về trình độ của HS liên quan tới thực hiện các yêu cầu trên

Phân tích các yêu cầu cần đạt trong chương trình môn Khoa học để xác định xem yêu cầu cần đạt của bài học có mối liên hệ như thế nào với yêu cầu cần đạt của các bài học trước đó bài bài học sau đó

Tất cả các nội dung trên 

Câu 10. Sau đây là yêu cầu cần đạt của mạch nội dung " Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy" của chương trình khoa học lớp 5.

Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy

- Sử dụng năng lượng mặt trời

- Sử dụng năng lượng gió

- Sử dụng năng lượng nước chảy

- Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy

- Thu thập, xử lí thông tin và trình bày được (bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng nêu trên

Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học ở nhà trường, ý kiến nào sau đây phù hợp?

Tùy vào thực tiễn, có thể thiết kế các bài học cho phù hợp 

Toàn bộ các yêu cầu trên phải thực hiện trong một bài học

Mỗi mục (gạch đầu dòng) về yêu cầu cần đạt nói trên cần thiết kế một bài học riêng

Mỗi loại năng lượng cần thiết kế một bài học riêng

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là không phù hợp?

Mỗi mục về yêu cần cần đạt trong chương trình có thể cần được thực hiện thông qua một số hoạt động dạy học

Trong kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường khác nhau, thời lượng phân bổ cùng một mạch nội dung

Việc thực hiện các mạch nội dung trong chương trình Khoa học là hoàn toàn độc lập với nhau. 

Trong kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường khác nhau, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học ứng với cùng một yêu cầu có thể là khác nhau.

Câu 12. Trong các hoạt động sau, việc đánh giá Kế hoạch dạy học môn Khoa học có thể thực hiện thông qua các hoạt động nào?

Lấy ý kiến phản hổi từ HS, cha mẹ HS

Giáo viên tự đánh giá, rút kinh nghiệm về các kế hoạch bài dạy sau mỗi lần dạy

Dự giờ, quan sát việc dạy và học; xem xét, phân tích công việc của giáo viên, việc học tập của HS

Tất cả các hoạt động trên.

Câu 13. Sau đây là một số hoạt động trong các hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường. Hãy sắp xếp các hoạt động này theo trình tự thời gian thực hiện từ trước đến sau

A. Các kế hoạch dạy học của giáo viên được phê duyệt bởi tổ trưởng và Ban giám hiệu nhà trường

B. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường

C. Từng giáo viên cụ thể hóa kế hoạch dạy học môn Khoa học của tổ chuyên môn - xây dựng các Kế hoạch dạy học cụ thể của các bài cho phù hợp với thực tế lớp học.

C, A, B

B, C, A 

A, B, C

A, C, B

Câu 14. Việc lập kế hoạch dạy học môn Khoa học cần quan tâm tới phần năng lực nào?

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh

Nhận thức khoa học tự nhiên

Cả 3 thành phần trên. 

Câu 15. Các năng lực thành phần của năng lực khoa học tự nhiên là gì?

Nhận thức KHTN; Tìm hiểu môi trường xung quanh; Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. 

Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học; Tìm hiểu môi trường xung quanh; Tự học

Nhận thức KHTN; Tìm hiểu môi trường xung quanh; năng lực làm việc nhóm

Nhận thức KHTN; Giao tiếp; Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học

Câu 16. Phát biểu nào sau đây về phát triển các thành phần năng lực khoa học tự nhiên khi thiết kế Kế hoạch dạy học là không phù hợp?

Có thể phát triển khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học thông qua các hoạt động thực hành, ứng dụng

Thành phần năng lực nhận thức khoa học tự nhiên chỉ có thể được phát triển thông qua các hoạt động thực hành, ứng dụng 

Phát triển thành phần năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh chủ yếu thông qua các hoạt động xây dựng kiến thức mới

Thông qua hoạt động thảo luận của học sinh, có thể rèn luyện kĩ năng giao tiếp của các em.

Câu 17. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: giúp học sinh thông qua quan sát, thí nghiệm, tìm và xử lí thông tin để rút ra kiến thức mới?

Thực hành

Khám phá 

Khởi động và nêu vấn đề

Ứng dụng

Câu 18. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: hướng dẫn HS tiếp tục tìm hiểu, vận dụng kiến thức, kĩ năng học từ bài học vào thực tiễn cuộc sống?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu vấn đề

Ứng dụng 

Câu 19. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: giúp học sinh huy động, nhớ lại nội dung các bài học hoặc kinh nghiệm thực tiễn có liên quan để chuẩn bị cho bài học mới?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu vấn đề 

Ứng dụng

Câu 20. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: vận dụng kiến thức, kĩ năng được học trong bài học?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu vấn đề.

Hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng. 

8. Đáp án module 4 môn Công nghệ Tiểu học

1. Mục tiêu môn Công nghệ cấp tiểu học bao gồm các thành tố nào sau đây?

A. Phẩm chất năng lực

B. Sự tích hợp kiến thức, kĩ năng và thái độ

C. Kiến thức, kĩ năng và thái độ

D. Phẩm chất và năng lực

2. Mục tiêu của mỗi một bài môn Công nghệ ở Tiểu học phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây?

A. Chỉ cần có một vài thành tố của năng lực chung và năng lực công nghệ

B. Chỉ cần có hành tố của năng lực công nghệ và phẩm chất

C. Chỉ cần có một vài thành tố của năng lực chung và năng lực công nghệ và phẩm chất

D. Có đủ các thành tố của năng lực chung, năng lực công nghệ và phẩm chất

3. Sự khác nhau của yêu cầu cần đạt của môn Công nghệ ở cấp Tiểu Học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với mức độ cần đạt trong chương trình 2006 là gì?

Cả ba phương án trên 

4. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung phân môn Công nghệ trong môn Tin Học và Công nghệ là gì?

Khác biệt phần lớn so với nội dung môn Thủ Công, Kĩ thuật 

5. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ trong môn Tin Học và Công nghệ ở Tiểu Học là gì?

Chú trọng tới tổ chức hoạt động học cho học sinh.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Công Nghệ ở tiểu học cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây?

Lấy mục tiêu môn học làm cơ sở 

7. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ ở Tiểu Học là gì?

Đảm bảo hoàn thành mục tiêu của môn học 

8. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ bao gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây?

Các nội dung trên và đội ngũ giáo viên 

9. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ ở Tiểu Học là do ai xây dựng?

Giáo viên dạy phân môn Công nghệ 

10. Chọn đáp án đúng nhất

Người duyệt kế hoạch dạy học quan trọng nhất là ai?

Tổ trưởng chuyên môn 

11. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học bài học bao gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây:

Mục tiêu, trọng tâm, chuẩn bị, phương pháp dạy học, tiến trình dạy học 

12. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc quan trọng nhất khi xây dựng Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là gì?

Phải đảm bảo thực hiện mụ tiêu của chủ đề/bài học 

13. Chọn đáp án đúng nhất

Điều quan trọng nhất khi xây dựng kế hoạch bài dạy là gì?

Xây dựng các hoạt động học cho học sinh

14. Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở để xây dựng tiến trình dạy học bài học là gì?

Logic của kiến thức bài học 

15. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt rõ nhất của kế hoạch bài dạy minh họa về quạt điện so với kế hoạch dạy học truyền thống là gì?

Thể hiện dạy học tích cực, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

16. Chọn đáp án đúng nhất

Khi đánh giá Kế hoạch dạy học, cần chú trọng nhất tới việc nào sau đây?

Đánh giá hoạt động học tập và kết quả học tập của học sinh 

17. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân giáo viên có tác dụng gì?

Giúp giáo viên làm việc có kế hoạch được xây dựng chuẩn bị chu đáo

18. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân của giáo viên chủ yếu tập trung vào nội dung nào?

Kế hoạch vừa thực hiện nhiệm vụ vừa học tập nâng cao năng lực của giáo viên

19. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch bài dạy, Phiếu học tập đóng vai trò gì?

Giúp giáo viên tổ chức hoạt động học cho học sinh thuận lợi 

20. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch bài dạy, Phiếu đánh giá đóng vai trò gì?

Định hướng nhiệm vụ học tập cho học sinh

21. Chọn đáp án đúng nhất

Để đổi mới phương pháp dạy học, điều cần thiết là phải làm gì?

Đổi mới kiểm tra, đánh giá tương ứng 

22. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá về sự tiến bộ của học sinh là gì?

Cho điểm nhưng chú trọng tới nhận xét, định hướng, hướng dẫn

23. Chọn đáp án đúng nhất

Với quan điểm dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, trong kiểm tra đánh giá nên chú ý vấn đề nào sau đây:

Chú trọng hơn tới đánh giá quá trình

24. Chọn đáp án đúng nhất

Thầy, cô nên làm gì khi đánh giá năng lực học sinh?

Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn

25. Chọn đáp án đúng nhất

Khi đánh giá trong dạy học thực hành, nên chủ yếu sử dụng các phương pháp nào sau đây?

Sử dụng phương pháp quan sát, bảng điểm, thang đánh giá 

26. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin được ứng dụng vào quá trình dạy học sẽ có tác dụng gì?

Góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học

27. Chọn đáp án đúng nhất

Lợi ích của giáo viên Công nghệ có trình độ về Công nghệ thông tin là gì?

Khai thác được thế mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học. 

9. Đáp án module 4 môn Lịch sử - Địa lý Tiểu học

1. Bản thiết kế chi tiết về lộ trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phố thông của cấp học trong điều kiện cụ thể của nhà trường là gi?

A. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

B. Nội dung giáo dục địa phương.

C. Kế hoạch giáo dục nhà trường.

D. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia.

2. Vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

A. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

B. Giám sát và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường.

C. Đóng góp ý kiến, thực hiện và đánh giá hiệu quả của kế hoạch giáo dục.

D. Trực tiếp xây dựng dự thảo kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3: Hãy chọn phương án không chính xác. Một thành phần trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh là gì?

A. Các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

B. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

C. Kế hoạch tổng hợp của năm học.

D. Bối cảnh xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 4: Lựa chọn nội dung ở cột bên phải phù hợp với các bước ở cột bên trái theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

STTNội dung
1. Bước 1A. Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia và nội dung giáo dục địa phương
2. Bước 2B. Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học hoạt động giáo dục và kế hoạch giáo dục tổng thể của nhà trường
3. Bước 3C. Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
4. Bước 4D. Phân tích bối cảnh (Đánh giá tình hình)
5. Bước 5E. Triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường
6. Bước 6F. Tổng hợp của nhà trường, hoàn thiện văn bản, phê chuẩn kế hoạch giáo dục của nhà trưởng
G. Hoàn thiện văn bản, phê chuẩn kế hoạch giáo dục của nhà trường
H. Chỉ đạo, tổ chức xây dựng KHGD môn học HĐGD

A. 1-A; 2-D; 3-C; 4-B: 5-F; 6-G

B. 1-G; 2-D: 3-C; 4-B; 5-F; 6-E

C. 1-A: 2-C; 3-D: 4-B: 5-F; 6-H

D. 1-A: 2-D: 3-C; 4-B; 5-G; 6-E 

Câu 5: Hãy chọn nội dung không chính xác. Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học là gì?

A. Cơ sở để các tổ trưởng chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường theo dõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch bộ môn.

B. Cơ sở để xây dựng chương trình nhà trường, đảm bảo việc dạy học gắn với các điều kiện cụ thể. 

C. Góp phần đảm bảo sự thống nhất nhất định giữa các bộ môn với nhau trong thực hiện các nhiệm vụ trong năm học.

D. Căn cứ quan trọng để giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học các chủ đề bài học.

Câu 6: Vai trò của giáo viên bộ môn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học môn học là gì?

A. Đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản thảo kế hoạch dạy học môn học do Tổ trưởng chuyên môn xây dựng trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

B. Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch dạy học môn học, trình Tổ trưởng chuyên môn và Ban Giám hiệu nhà trưởng phê duyệt để triển khai thực hiện. 

C. Là người thực hiện một cách triệt để theo đúng kế hoạch dạy học môn học đã được phê duyệt.

D. Là những người đánh giá, thông qua kế hoạch dạy học môn học do Tổ trưởng chuyên môn xây dựng trước khi đưa vào áp dụng trong năm học.

Câu 7: Hãy chọn nội dung không chính xác. Ý kiến nào dưới đây không phải là nguyên tắc trong xây dựng kế hoạch dạy học môn học?

A. Đảm bảo tính khả thi và vừa sức đối với học sinh.

B. Đảm bảo tính logic và tính thống nhất.

C. Đảm bảo tính linh hoạt.

D. Đảm bảo tính cập nhật. 

Câu 8: Các nguyên tắc cần tuân thủ trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí là gì?

A. Đảm bảo mục tiêu môn học, đáp ứng yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng và tính khả thi. 

B. Đảm bảo mục tiêu môn học, đáp ứng yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng môn học.

C. Đảm bảo mục tiêu, mạch nội dung và thời lượng môn học.

D. Đảm bảo mục tiêu môn học; đáp ứng yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng và sự thống nhất giữa các giáo viên cùng khối lớp.

Câu 9: Lựa chọn các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các giai đoạn ở cột bên trái theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học.

STTNội dung
1. Giai đoạn 1A. Xác định các nội dung chính trong kế hoạch dạy học môn học
2. Giai đoạn 2B. Xây dựng khung kế hoạch dạy học cho các mạch nội dung
3. Giai đoạn 3C. Xây dựng khung kế hoạch dạy học cho một chủ đề
D. Xây dựng kế hoạch bài dạy

A. 1-A, 2-C, 3-B

B. 1-D. 2-A. 3-C

C. 1-B, 2-C. 3-D

D. 1-A, 2-C; 3-D 

Câu 10: Hãy lựa chọn nội dung không chính xác:

Một trong những bước của quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh:

A. Phân tích đặc điểm, điều kiện của địa phương 

B. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí tổng thể

C. Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề/bài học

D. Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS

Câu 11: Vì sao phải xây dựng Khung kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí (Tiểu học, trong CTGDPT 2018? (chọn nhiều đáp án)

A. Chương trình môn học không quy định chi tiết nội dung cụ thể và số tiết tương ứng. 

B. Thực hiện định hướng giáo dục STEM, dạy học tích hợp.

C. Thực hiện mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

D. Tính mở của chương trình. 

E. Chương trình mới sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa.

Câu 12: Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc thực hiện kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí?

A. Xác định và phân tích nhu cầu; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học, phương pháp dạy học và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại.

B. Xác định và phân tích nhu cầu; xác định mục tiêu giáo dục; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học, phương pháp và hình thức dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại. 

C. Xác định và phân tích nhu cầu; đề xuất phương pháp và hình thức dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại

D. Xác định và phân tích nhu cầu; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại.

Câu 13: Căn cứ để xác định nội dung dạy học của một chủ đề trong môn Lịch sử và Địa lí (Tiểu học) là gì?

A. Mục tiêu môn học

B. Đối tượng dạy học

C. Điều kiện dạy học

D. Yêu cầu cần đạt 

Câu 14: Sắp xếp các bước theo quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy một chủ đề/bài học định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

(1) Xác định mục tiêu dạy học

(2) Nhận diện mục tiêu tối thiểu và nội dung từ yêu cầu cần đạt

(3) Xác định chuỗi các hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, phương án đánh giá

(4) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(5) Soạn công cụ đánh giá

A. (2). (1), (3), (4), (5)

B. (2). (1), (3), (4) 

C. (1), (2), (3), (4)

D. (1), (2), (3), (4), (5)

Câu 15: (Chọn nhiều đáp án) Những căn cứ nào được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy. 

B. Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học 

C. Kinh nghiệm của giáo viên.

D. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học. 

Câu 16: Hãy chọn nội dung không chính xác: Khi xác định mục tiêu của một bài dạy Lịch sử và Địa lí (Tiểu học) cụ thể, cần trả lời câu hỏi nào dưới đây?

A. Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực chung nào?

B. Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất nào?

C. Cần sử dụng hình thức dạy học nào khi tổ chức các hoạt động học tập của học sinh?

D. Bài học giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực đặc thù nào?

Câu 17: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được thực hiện theo tiến trình nào dưới đây?

A. Khởi động - Luyện tập - Khám phá - Vận dụng.

B. Khởi động - Khám phá - Vận dụng - Luyện tập.

C. Vận dụng - Khởi động - Khám phá - Luyện tập.

D. Khởi động - Khám phá - Luyện tập - Vận dụng. 

Câu 18: Nối các hoạt động dạy học với các cách thức thực hiện các hoạt động tương ứng.

1 Khởi độngD. Giúp học sinh thực hành những điều đã học để nhận thức, giải quyết những tình huống có thực trong đời sống.
2. Khám pháC. Đặt học sinh vào những tình huống để giúp các em cũng có kiến thức, rèn luyện kĩ năng thực hành.
3. Luyện tập

B. Đưa học sinh vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới.

4. Vận dụngA. Tổ chức cho học sinh chia sẻ những điều đã trải nghiệm liên quan đến bài học, để chuẩn bị cho bài học mới; tạo tâm thể học tập cho học sinh.

A. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

B. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A

C. 1-D, 2-C, 3B, 4-A

D. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D 

Câu 19: Một trong những tiêu chí đánh giá kế hoạch bài dạy và tài liệu dạy học là

A. Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 

C. Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

D. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

Câu 20: Hãy chọn nội dung KHÔNG chính xác: Một trong những tiêu chí đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học là:

A. Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

C. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

D. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Câu 21: Một trong những tiêu chí đánh giá nội dung tổ chức hoạt động cho học sinh là:

A. Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

B. Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

C. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

D. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

Câu 22: Một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động của học sinh là:

A. Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

B. Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

C. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

D. Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Câu 23: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin “... cho phép các nhà quản lý tập trung sự chú ý của mình vào các mục tiêu dạy học phát triển năng lực phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường trong kỳ học, năm học”

A. Kế hoạch dạy học.

B. Kế hoạch dạy học và giáo dục 

C. Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm.

D. Kế hoạch cá nhân.

Câu 24: (Chọn nhiều phương án đúng) Kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học có vai trò gì?

A. Giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

B. Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường. 

C. Là văn bản giúp Ban Giám hiệu giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường.

D. Phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lý nhà trường.

Câu 25: Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học cần đảm bảo những nguyên tắc nào?

1. Đảm bảo tính pháp lí.

2. Đảm bảo tính thực tiễn.

3. Đảm bảo tính vừa sức.

4. Đảm bảo tính khoa học.

5. Đảm bảo tính thẩm mỹ.

6. Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 2, 3, 4, 6 

C. 1, 2, 3, 5, 6.

Câu 26: Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học được sắp xếp theo thứ tự nào?

1. Xác định nhiệm vụ nội dung công việc và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ

2. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân

3. Xác định căn cứ pháp lí và thực tiễn

4. Tổ chức thực hiện

5. Kiểm tra, đánh giá và hiệu chỉnh/hoàn thiện kế hoạch cá nhân

A. 3, 2, 1, 4, 5. 

B. 3, 2, 4, 1, 5.

C. 2, 3,1, 5, 4.

D. 1, 2, 3, 4, 5.

Câu 27: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin “......là bản thiết kế các công việc mà GV sẽ thực hiện để phát triển cá nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV”.

A. Kế hoạch bài học.

B. Kế hoạch tự học. 

C. Kế hoạch giáo dục.

D. Kế hoạch dạy học.

10. Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

1. Chương trình môn GDTC cần được cụ thể hoá ở cấp độ nhà trường thông qua văn bản/ tài liệu nào?

A. Hướng dẫn thực hiện CT

B. Kế hoạch bài dạy môn học

C. Kế hoạch dạy học môn học

D. Sách giáo khoa môn học

2. Câu nào sau đây nêu đúng nhất về đặc điểm của KHDH môn GDTC?

A. Chương trình GDTC riêng, khác biệt của mỗi nhà trường, tương thích với với điều kiện của nhà trường như đặc điểm HS, GV, cơ sở vật chất.

B. Cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường kiểm tra, giám sát, quản li phù hợp và hiệu quả việc thực hiện CT quốc gia trong mỗi nhà trường.

C. Cụ thế hoá mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, PP, hình thức tổ chức và đánh giá HS trong CT GDTC quốc gia phù hợp với thực tiễn nhà trường

D. Nâng cao mục tiêu phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt trong CT GDTC quốc gia trong mỗi nhà trường.

Câu 3: Căn cứ đầu tiên cần chú ý khi xây dựng KHDH môn GDTC là gì?

A. Các văn bản chỉ đạo quản lí

B. CT tổng thể, CT môn GDTC 

C. Điều kiện của nhà trường

D. Kĩ thuật, hình thức tổ chức dạy học

Câu 4: KHDH môn GDTC cần được triển khai như thế nào trong thực tiễn giảng dạy?

A. Tuân thủ từng nội dung chi tiết trong KHDH

B. Có thể tùy ý thay đổi mục tiêu theo ý muốn của người GV

C. Sử dụng linh hoạt, có thể điều chỉnh hình thức tổ chức phù hợp với thực tế 

D. Theo sát từng mục trong kế hoạch và chỉ điều chỉnh ở năm học sau

Câu 5: Quy trình xây dựng KHDH môn GDTC cần theo trình tự nào?

(1) Hoàn thiện và phê duyệt KHDH môn học

(2) Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS

(3) Tìm hiểu CT tổng thể, CT môn học, các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng, CT nhà trường

(4) Xây dựng KHBD theo chủ đề/bài học

(5) Xây dựng KHDH môn học

A. 3-1-2-4-5

B. 3-2-5-4-1 

C. 3-5-4-2-1

D. 3-4-5-2-1

Câu 6: Việc xây dựng KHDH môn GDTC trong nhà trường cần sự tham gia, đóng góp chính của những đối tượng nào?

A. Các ban ngành đoàn thể cán bộ và GV nhà trường

B. Cán bộ quản lý nhà trường và GV GDTC

C. Cán bộ quản lý nhà trường, tổ chuyên môn GDTC

D. Cán bộ quản lý nhà trường, tổ chuyên môn GDTC, GV GDTC 

Câu 7: Tại sao khi xây dựng KHDH GDTC lại cần chú ý đến đặc điểm của nhà trường và đối tượng HS?

A. Để xem xét các mặt khác nhau trong chương trình giáo dục địa phương

B. Để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy ở nhà trường 

C. Để liên kết với những khía cạnh khác trong khi thực hiện chương trình

D. Để thể hiện những điểm mạnh của nhà trường trong khi xây dựng KHDH

Câu 8: KHDH môn GDTC có thể bao gồm những nội dung giáo dục nào?

A. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; các ND giáo dục truyền thống địa phương

B. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; các nội dung GV tự lựa chọn.

C. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; các nội dung tự chọn

D. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; các nội dung tự chọn, ND giáo dục truyền thống địa phương 

Câu 9: Quan niệm thế nào nào sau đây chưa đúng khi xây dựng và thực hiện một KHBD?

A. KHBD là sự cụ thể hoá KHDH môn học ở cấp độ từng bài học chủ đề

B. KHBD bao gồm nhiều thành tổ của quá trình dạy học và đưa ra một tiến trình dự kiến để thực hiện hiệu quả.

C. KHBD đã được tổ chuyên môn, BGH phê chuẩn nên cần tuân thủ đúng theo quy định. 

D. KHBD thể hiện được sự tự chủ, linh hoạt GV khi tổ chức trong thực tiễn lớp học.

Câu 10: Trong một KHBD theo chủ đề/bài học, cần có những thành tố cơ bản nào?

A. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học: thời gian da nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm. 

B. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học, thời gian dạy học; nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, rút kinh nghiệm.

C. Tiêu đề; mục tiêu, phương tiện, thiết bị dạy học; thời gian dạy học; nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, dự kiến lượt lời của GV và HS; nhận xét; đánh giá.

D. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học, thời gian dạy học: nội dung, nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho những giờ dạy sau.

Câu 11: Thành tố nào cần được xác định đầu tiên khi xây dựng ĐHBD theo chủ đề/bài học?

A. Mục tiêu 

B. Nội dung dạy học

C. Phương pháp

D. Trang thiết bị dạy học

Câu 12: Trong quá trình thực hiện một KHBD theo chủ đề/bài học trong thực tiễn lớp học, thành tố nào GV có thể cho phép HS lựa chọn hoặc thay đổi?

A. Mục tiêu bài học

B. Hoạt động học tập 

C. Kết quả kiểm tra, đánh giá

D. Nội dung dạy học

Câu 13: Tiến trình tổ chức một chủ đề bài học trong giờ học GDTC thông thường nên được chia thành những hoạt động nào?

A. Mở đầu, hình thành KT mới, luyện tập, vận dụng 

B. Mở đầu, hình thành KT mới, nâng cao, mở rộng

C. Nhận biết, tìm hiểu nội dung, nâng cao, mở rộng

D. Nhận biết, hiểu, luyện tập, vận dụng, mở rộng

Câu 14: Việc xác định yêu cầu cần đạt đối với HS trong ĐHBD theo chủ đề/bài học môn GDTC cần căn cứ trên thành tố nào?

A. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo GDTC

B. Yêu cầu cần đạt trong chương trình, KHDH môn GDTC 

C. Đặc điểm, sở thích của HS và gia đình HS

D. Đặc điểm, điều kiện của nhà trường

Câu 15: Theo chương trình GDTC 2018, mục tiêu quan trọng nhất của KHBD theo chủ đề/bài học môn GDTC cần hướng đến là gì?

A. Phát triển các năng lực và phẩm chất cho HS 

B. Lĩnh hội được nội dung của bài học và có khả năng luyện tập

C. Đạt được các yêu cầu cần đạt liên quan đến nội dung bắt buộc và tự chọn.

D. Tổ chức được nhiều hoạt động cho HS trải nghiệm 

Câu 16: Trong nội dung dạy học tự chọn cho HS tiểu học, GV cần chú ý nhất ở điểm nào trong các điểm sau đây?

A. Lựa chọn nội dung thi đua, tăng tính cạnh tranh cho các HS

B. Lựa chọn các nội dung là các môn thể thao đối kháng.

C. Lựa chọn nội dung nâng cao hơn một chút so với yêu cầu cần đạt.

D. Lựa chọn nội dung phù hợp với thể trạng, sở thích, lứa tuổi và điều kiện nhà trường 

Câu 17: Tính vừa sức trong việc lựa chọn nội dung dạy học môn GDTC được thể hiện như thế nào?

A. Chứa điều thử thách cho HS

B Gần gũi, gắn bó với HS

C. Dựa trên sở thích, hứng thú của HS

D. Dựa trên khả năng, nền tảng về thể chất của HS 

Câu 18: Để tăng cường khả năng vận dụng Năng lực của HS vào đời sống, GV cần chú ý điểm nào sau đây trong KHBD theo chủ đề/bài học:

A. Nội dung bài học cần phong phú, đa dạng cho HS nhiều trải nghiệm khác nhau trong lĩnh vực thể thao.

B. Hướng dẫn HS những kỹ năng sơ giản về vệ sinh cá nhân, an toàn trong tập luyện

C. Tăng cường các nội dung thực hành gắn với bối cảnh, điều kiện sống thường ngày của HS 

D. Tăng cường các nội dung thực hành luyện tập để khuyến khích HS.

Câu 19: Cách thức nào sau đây GV nên sử dụng để tạo không khí vui vẻ, sôi nổi, trong tập luyện?

A. Cho các hoạt động nâng cao, mới mẻ để tăng cường thêm NL HS

B. Cho HS chơi trò chơi, kết hợp các hoạt động âm nhạc, mỹ thuật, trải nghiệm 

C. Cho HS luyện tập, củng cố những nội dung liên quan đến bài học

D. Tổ chức các hoạt động mang tính thử thách, cho HS thử nhiều hoạt động mới.

Câu 20: Trong tiến trình tổ chức dạy học, GV nên tổ chức hoạt động vận dụng theo cách nào để phát huy khả năng tự học, tự luyện tập của HS?

A. Giao các bài luyện tập cụ thể cho HS luyện tập cùng nhau

B. Tổ chức hoạt động thi đấu thúc đẩy HS luyện tập vận dụng

C. Tự do chơi theo sở thích cá nhân

D. Tự nghiên cứu các nguồn tài liệu, tự tập luyện các nội dung học tập đã được hướng dẫn 

Câu 21: Việc đánh giá HS trong giờ GDTC cần thực hiện như thế nào để khuyến khích được tất cả HS trong lớp?

A. Chỉ công nhận kết quả cuối cùng của HS.

B. Công nhận năng lực thể chất nổi bật và sự hứng thú của HS.

C. Công nhận sự tiến bộ và kết quả HS đạt được của HS. 

D. Công nhận sự tiến bộ vượt bậc của HS

Câu 22: Những PP nào sau đây nên được sử dụng để tăng cường hiệu quả, giảm thiểu thời gian giảng dạy kiến thức mới trong giờ học GDTC?

A. PP luyện tập

B. PP thuyết giảng

C. PP trò chơi

D. PP trực quan 

Câu 23: Để khai thác và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học đáp ứng được yêu cầu CTGDTC mới trong bối cảnh hiện nay, GV cần làm gì?

A. Cần vận dụng công nghệ thông tin truyền thông và những thành tựu của khoa học, kỹ thuật trong dạy học trong tất cả các tiết học

B. Lựa chọn các trang thiết bị dạy học cơ bản và nâng cao ở một số nội dung để tăng cường NL thể chất cho HS

C. Sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định kết hợp với thiết bị tự làm, thiết bị công nghệ thông tin phù hợp. 

D. Tập trung sử dụng đủ và hiệu quả phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT

Câu 24: Điều gì quan trọng nhất khi sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ GDTC?

A. An toàn, phù hợp, tiết kiệm, thẩm mĩ, hiệu quả 

B. An toàn, thẩm mĩ, hiệu quả

C. Thẩm mĩ, tiết kiệm, hiệu quả

D. Tiết kiệm, an toàn, hiệu quả

Câu 25: Hình thức nào sau đây nên được lựa chọn cho Hoạt động mở đầu nhằm tăng hứng thú và tập trung cho HS?

A. Hỏi đáp giao lưu với HS, kiểm tra kiến thức đã học, khởi động, chơi trò chơi 

B. Kiểm tra bài cũ, khởi động, học bài mới

C. Bài tập khởi động, hỏi đáp giao lưu với HS, dạy nội dung trọng tâm

D. Vấn đáp một số HS, dạy nội dung trọng tâm, định hướng vận dụng

Câu 26: Hình thức nào sau đây có thể thúc đẩy sự tự tin, tích cực của những HS hạn chế khả năng vận động khi tham gia các hoạt động?

A. Tổ chức các hoạt động vừa sức cho các em tham gia 

B. Giao quyền cho các em điều khiển hoạt động của nhóm.

C. Cho các em hoạt động nhóm với những HS nổi bật về NL thể chất.

D. Cho các em hoạt động độc lập với các hình thức riêng biệt.

Câu 27: Tiêu chí nào quan trọng nhất để đánh giá một giờ dạy GDTC thành công?

A. HS phát triển các NL, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn GDTC và các hoạt động thể thao 

B. HS hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong bài học

V. HS hiểu được các bài tập GV hướng dẫn

D. HS vượt qua được thử thách liên quan đến hoạt động thể chất và thấy tự tin hơn

11. Đáp án module 4 môn Âm nhạc Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn phương án chỉ thành phần năng lực thể hiện âm nhạc.

Bước đầu biết hát một mình và hát cùng người khác, thể hiện đúng giai điệu và lời ca, diễn tả được sắc thái và tình cảm của bài hát. 

Bước đầu biết đánh giá kĩ năng thể hiện âm nhạc của bản thân và người khác.

Biết lắng nghe và chia sẻ khi cùng hát với bạn.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn phương án chỉ thành phần năng lực hiểu biết và cảm thụ âm nhạc

Biết chơi nhạc cụ một mình và cùng người khác, thể hiện đúng tiết tấu và giai điệu.

Biết làm dụng cụ học tập đơn giản theo hướng dẫn của giáo viên: biết tưởng tượng khi nghe nhạc không lời.

Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng, nhận biết được sự giống hoặc khác nhau của các câu nhạc.

Biết phối hợp trong làm việc nhóm

3. Chọn các đáp án đúng

Hãy chọn phương án chỉ thành phần năng lực Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc. (Chọn nhiều phương án)

Đọc nhạc đúng tên nốt, đọc đúng cao độ và trường độ

Bước đầu biết mô phỏng, tái hiện một số âm thanh quen thuộc trong cuộc sống: biết lặp lại có thay đổi màu tiết tấu và giai điệu đơn giản theo hướng dẫn của giáo viên 

Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, phân biệt được sự khác nhau trong từng thuộc tính âm nhạc

Biết chia sẻ hiểu biết về âm nhạc với người khác biệt biểu diễn các tiết mục âm nhạc với hình thức phù hợp

4. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các ý sau theo đúng trình tự yêu cầu phân tích mối quan hệ giữa Chương trình giáo dục phổ thông với Chương trình môn học Âm nhạc.

A. Về mục tiêu

B. Về nội dung

C. Về quan điểm

D. Về yêu cầu cần đạt

E. Về kiểm tra đánh giá

F. Về phương pháp

D, A, B, G, C, E

C, A, B, D, G, E

E, A, B, G, C, D

C, A, B, D, C, E

5. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy lựa chọn và sắp xếp theo đúng thứ tự (từ 1 đến 4) của các căn cứ xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc.

A. Căn cứ trên các chỉ thị về nhiệm vụ năm học của cấp Lãnh đạo của Bộ, Sở phòng quản lý và chỉ đạo chuyên môn và theo khung thời gian 35 tuần thực học (học kỳ 1: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần), triển khai các nội dung chương trình môn học và yêu cầu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

B. Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc ban hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Căn cứ trên điều kiện về CƠ SỞ vật chất, trang thiết bị, nhạc cụ, phương tiện, thiết bị Công nghệ phục vụ cho việc dạy và học môn Âm nhạc và trình độ của đội ngũ giáo viên âm nhạc ở địa phương.

D. Căn cứ trên nội dung sách giáo khoa môn học.

1 - B, 2 - C, 3 - D, 4 - A

1 - B, 2 - A, 3 - D, 4 - C 

1 - C, 2 - A, 3 - D, 4 - B

1 - A, 2- C, 3 - D, 4 - B

6. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy cho biết đâu là ý đúng trong Khái niệm kế hoạch dạy học môn Âm nhạc?

Là văn bản xác định tiến trình triển khai nội dung của môn học Âm nhạc. 

Kế hoạch dạy học môn học Âm nhạc.

Là văn bản xác định các nguyên tắc xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường về môn Âm nhạc.

Căn cứ xây dựng kế hoạch môn Âm nhạc.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo đúng thứ tự mức độ quan trọng.

A. Dựa theo cấu trúc bài học của bộ sách giáo khoa Âm nhạc, đảm bảo lo,gic của chương trình và gắn với đặc điểm của vùng miền.

B. Bám sát khung thời lượng, nội dung và yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học Âm nhạc 2018 của khối lớp và khung thời gian qui định ở bậc tiểu học.

C. Bám sát qui trình, các phương pháp và kĩ thuật đánh giá phát triển năng lực học sinh

D. Lựa chọn các nội dung xây dựng các chủ đề dạy học, tích hợp kiến thức nội môn và lồng ghép Kiến thức liên môn phù hợp,

E. Khai thác và sử dụng hợp lý phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp, trên Cơ sở bám sát kiến thức cơ bản Cốt lõi và tỉnh "mở" để phù hợp với khả năng học tập của HS ở các địa phương.

D, A, C, E, B

B, A, D, E, C 

C, A, B, E, D

B, A, C, E, D

8. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nội dung sau theo trình tự hợp lý trong cấu trúc Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc.

A. Chủ đề bài học và số tiết

B. Các yêu cầu cần đạt

C. Nội dung

B, C, A

A, C, B 

A, B, C

9. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các bước xây dựng dưới đây cho đúng qui trình Xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc.

A, Tổ chuyên môn nghiên cứu tìm hiểu Sách giáo khoa môn Âm nhạc bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học Âm nhạc 2018 đối chiếu sang sách giáo khoa Âm nhạc để lựa chọn chủ đề, nội dung, ngữ liệu cho bài học.

B. Căn cứ vào khung thời lượng cho học ki, năm học để lựa chọn chủ đề và sắp xếp vào các tuần tháng học kì phù hợp.

C. Lựa chọn chủ đề, mạch nội dung liên kết đáp ứng yêu cầu về phăm chất và năng lực.

D. Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch giáo dục môn học Âm nhạc.

D, A, C, B

B, A, D, C.

A, C, B, D

10. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các tiêu chí đánh giá Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo đúng mức độ ưu tiên.

A. Triển khai đầy đủ, có tính hệ thống các mạch nội dung theo tỉ lệ % qui định tại CTMH Âm nhạc bao gồm mức độ cơ bản và mở rộng.

B. Đảm bảo tuân thủ quan điểm, định hướng, khung CTGDPTIT và chương trình môn Âm nhạc, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục chung của bác học và môn học.

C. Bám sát các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của CTGDPT môn Âm nhạc, CÓ sự linh hoạt, phù hợp với khả năng học tập môn học của HS ở địa phương.

D. Đã căn cứ trên các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Âm nhạc và trình độ của đội ngũ giáo viên ở địa phương.

D, A, C, B

B, A, C, D 

11. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học môn học Âm nhạc trong Tài liệu tập huấn được trình bày gồm mấy bao gồm mấy cột nội dung?

2 cột nội dung

3 cột nội dung 

4 cột nội dung

5 cột nội dung

12. Chọn đáp án đúng nhất

Câu nào trong các phương án dưới đây thể hiện vai trò của Kế hoạch bài dạy trong thực hiện mục tiêu môn học?

Kế hoạch bài dạy theo chủ đề không chỉ là việc đưa ra dung lượng, đơn vị kiến thức mà giáo viên phải chuyển tải trong tiến trình tổ chức dạy học mà còn cho thấy cách thức triển khai bài học đến với học sinh. 

Dạy học theo chủ đề là việc kiến tạo nên các bài học với sự tim tôi về chất liệu, hình ảnh, nội dung bài học, các chủ để... có sự giao thoa, gần gũi, tương đồng...

Kế hoạch dạy học xây dựng trên căn cứ về đặc điểm tâm sinh lý, mức độ nhận thức và khả năng thực hành của học sinh.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phương án dưới đây, hãy chọn điểm quan trọng khi xây dựng kế hoạch bài học môn Âm nhạc để phát triển năng lực cho học sinh tiểu học.

Thể hiện nội dung các hoạt động

Thể hiện mức độ cơ bản và phân hoá trong các phần của cấu trúc 

Thể hiện sự kết hợp giữa mô hình truyền thống và hiện đại

14. Chọn đáp án đúng nhất

Vị trí và quan hệ giữa Kế hoạch bài dạy với Kế hoạch dạy học môn học là mối quan hệ nào trong các phương án sau đây?

Tương hỗ

Tính hệ thống 

Lồng ghép

Đồng đằng

15. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây theo đúng trình tự các nguyên tắc xây dựng kế hoạch bài dạy.

A. Xác định mục tiêu yêu cầu cần đạt và năng lực hưởng tới.

B. Xác định chủ đề dạy học và dự kiến số tiết.

C. Phân chia các nội dung của bài học bao gồm: nội dung chính và nội dung kết hợp (ôn tập).

D. Xác định các hình thức kiểm tra đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh.

E. Xác định các phương pháp kĩ thuật và hinh thức tổ chức dạy học.

B, C, A, D, E

C, B, E, D, A

B, A, C, E, D

E, C, D, B, A

16. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền tên vào các cột trong kế hoạch bài dạy dưới đây theo thứ tự từ trái sang phải.

A. Nội dung chủ đề

B. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

C. Yêu cầu cần đạt

(1)(2)(3)

1 - A, 2 - B, 3 - C

1 - B, 2 - C, 3 - A

1 - A, 2 - C, 3 - B 

17. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy ghi tên các giai đoạn trong qui trình thiết kế chủ đề và nội dung bài học

A. Phân tích chủ đề bài học

B. Xây dựng kế hoạch chủ đề bài học.

 1. Giai đoạn 1
 2. Giai đoạn 2

1 - B, 2 - A

1 - A, 2 - B 

18. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền tên theo thứ tự các thành phần của bài học phát triển phần chất năng lực vào các ô dưới đây.

A. Mở đầu

B. Khám phá/Kiến thức mới

C. Vận dụng, sáng tạo

D. Thực hành, Luyện tập

1 - A, 2 - B, 3 - C, 4 - D

1 - B, 2 - C, 3 - A, 4 - D

1 - A, 2 - C, 3 - B, 4 - D

1 - A, 2 - B, 3 - D, 4 - C 

19. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây theo đúng các bước phân tích hoạt động học của học sinh.

A. Khả năng trình bày những kiến thức hiểu biết trong nội dung của bài học những kiến thức kinh nghiệm đã có và kiến thức hiểu biết mới)

B. Mức độ hứng thú và sẵn sàng tham gia vào hoạt động học.

C. Khả năng quan sát và điều chỉnh hành vi kĩ năng của cá nhân trong phối hợp với tập thể nhóm.

D. Mức độ thể hiện cảm xúc khi thực hành các kĩ năng phù hợp với nội dung và tính chất của âm nhạc.

E. Luôn là người có nhiều ý kiến phát biểu ý tưởng mới thể hiện được vai trò tổ chức điều khiển các hoạt động của nhóm.

F. Mức độ chủ động, tích cực trong tự đánh giá và đánh giá các bạn

G. Mức độ tương tác, hỗ trợ, và chia sẻ các ý tưởng mới của cá nhân trong khi thảo luận nhóm.

B, C, A, D, H, E, G

C, B, E, D, A, G, H

B, A, D, C, G, E, H 

E, C, D, B, A, H, G

20. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây đúng theo các tiêu chí phân tích bài học.

A. Các yêu cầu cần đạt theo chương trình được triển khai cụ thể như thế nào vào việc lựa chọn các mạch nội dung của chủ đề nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực?

B. Mức độ nội dung đã phù hợp với mặt bằng chung? Sự kết nối mức độ cơ bản và phân hóa Có tính " mở" Có khả thi?

C. Sự logic của tên và tiêu đề bài hát và các nội dung kết hợp gắn kết với chủ đề.

D. Cách triển khai nội dung trong các hoạt động đã đa dạng và tích hợp các nội dung để tạo điều kiện cho việc triển khai hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực, dạy học đa phương tiện? kết hợp các phương pháp dạy học đặc thù và phương pháp truyền thống?

E. Việc phân bố tổng số tiết của chủ đề, và lượng kiến thức triển khai trong từng tiết.

F. Các phương pháp và kĩ thuật đánh giá đã phù hợp với nội dung và tiến trình dạy học? các tiêu chí, chỉ bảo mức độ năng lực của học sinh đã tường minh: Học sinh đã tự đánh giá và phụ huynh cũng có tham gia vào quá trình đánh giá hay không?

G, C, D, B, A, E

C, G, D, B, E, A

A, C, B, E, D, G 

D, C, G, B, E, A

12. Đáp án trắc nghiệm Module 4 phần Công nghệ thông tin

1. Công cụ nào sau đây được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trực tuyến?

B. Google Driver

2. Chọn đáp án đúng nhất?

D. Thư mục chứa tệp và thư mục.

3. Các định dạng của tệp hình ảnh là?

C. jpg, gif. png

4. Công cụ nào sau đây dùng để chia sẻ và đăng tải video?

C. Youtube

5. Dây tín hiệu nào sau đây sử dụng để kết nối máy chiếu và máy tính?

B. VGA, HDMI.

6. Danh sách nào sau là các phần mềm cho phép chỉnh sửa ảnh?

D. Paint, Powerpoint, Edraw Max.

7. Để tiến hành in tài liệu, ta sử dụng phím tắt nào sau đây?

A. Ctrl + P

8. Để giúp các thiện chất lượng âm thanh khi thực hiện ghi âm bằng điện thoại, ta không nên?

C. ngắt kết nối điện thoại/internet

9. Để chụp màn hình máy tính, ta có thể dùng công cụ sẵn nào trên hệ điều hành Window?

D. Snipping tool

10. Đâu không phải là định dạng video?

B. mp3

11. Định dạng nào sau đây hỗ trợ lưu hình ảnh với nền trong suốt?

C. PNG

12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Thư mục có thể chứa tập tin

13. Kiểu gõ tiếng việt phổ biến nhất hiện nay là?

A. Telex

14. Lệnh nào tương ứng với phím tắt ctrl + C?

A. Sao chép

15. Ở Việt Nam hiện nay đa số các máy tính các nhân dùng hệ điều hành gì?

C. Windows

16. Phím tắt tương đương với lệnh dán (Paste) là?

D. Ctrl + V

17. Phát biểu nào đúng về phần mềm Paint?

C. Paint được cài sẵn trên hệ điều hành Windows

18. Phần mềm nào sau đây hỗ trợ quay màn hình

D. Powerpoint

19. Phần mềm nào sau đây giúp chỉnh sửa video trên điện thoại?

A. Vivavideo

20. Phần mềm chụp màn hình máy tính nào sau đây có sẵn trong các máy tính dùng hệ điều hành Windows?

D. Snipping Tools

21. Phần mềm nào là phần mềm hỗ trợ trình chiếu, trình bày bài giảng?

D. Powerpoint

22. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tiện ích của nén tập tin?

B. Dễ dàng xem trực tiếp nội dung mà không cần dùng phần mềm

23. Tập có phần mở rộng là .Doc là?

C. Tệp văn bản do hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word tạo ra

24. Tổ hợp phím Ctrl + A dùng để?

C. Chọn toàn bộ văn bản

25. Trong phần mềm Audacity, để lọc tiếng ồn, ta thực hiện hiệu ứng nào sau đây?

C. Echo

26. Trên máy tính sử dụng Windows 10, công cụ sẵn có nào sau đây được dùng để ghi âm?

A. Voice Recorder

27. Trong soạn thảo Word, để định dạng đoạn, ta sử dụng nhóm công cụ

D. Paragraph

28. Trong 4 định dạng: *.AVI, *.FLV, *.MP4, *.WMV, định dạng nào thường có dung lượng nhỏ nhất?

D. WMV

29. VSDC Video Editor là phần mềm cho phép?

B. quay lại màn hình, chỉnh sửa video.

10. Đáp án trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

1. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc nghiên cứu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn giúp cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo cơ sở pháp lý đồng thời phù hợp với chỉ đạo của ngành và địa phương.

2. Chọn đáp án đúng nhất?

Kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông cấp tiểu học do ai ban hành?

Đáp án: Hiệu trưởng trường tiểu học

3. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Các vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao gồm: tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực biệ,. phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp đánh giá hiệu quả của kế hoạch giáo dục từng năm.

4. Lựa chọn đáp án KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Phát huy sự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương

Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường tiểu học

5. Chọn năng lực nào dưới đây KHÔNG được nâng cao khi đội ngũ cán bộ quản lý tham gia vào xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Xây dựng được tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ quản lý theo Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông

6. Nối để sắp xếp cho đúng thứ tự Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

7. Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

Nguyên tắc đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên
trong xây dựng kề hoạch giáo dục của nhà trường thể hiện ở việc tuân thủ tuân thủ chỉ đạo,
hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các bên liên quan trong
và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế đến giai đoạn thực thị.

Đáp án: Đúng

8. Điền hoặc chọn từ thích hợp vảo chỗ trống

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quan niệm phát triên chương trình giáo dục phổ thông là: "Các trường xây dựng kế hoạch giáo dục riêng cho trường mình một cách linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đảm bảo mục tiêu và chất lượng giáo dục.

9. Nối

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4.0

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo nội dung như kế
hoạch thời gian tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bất buộc, môn học tự chọn,
đám bảo tổng số tiết/tuần học được quy định trong chương trình cấp tiêu học; bỏ trí thời gian
thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh.

Đáp án: Sai

11. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể có các thành phần cơ bản sau:

B. Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu giáo dục năm học, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện.

12. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiêu học nhằm đạt tới mục đích: Phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tôt chuyên môn. giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo đục phổ thông cấp tiêu học: khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn, vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhắm phát triên năng lực phẩm chất học sinh.

13. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cần lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục của địa phương vào chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm đề phù hợp với đặc điểm tâm lí, trình độ phát triển nhận thức của học sinh theo từng khối lớp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cẩn đạt của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định, không gây áp lực, quá tải cho học sinh khi thực hiện.

14. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhả trường trong môi quan hệ gắn bó giữa nhả trường. gia đình và cộng đồng xã hội là quán triệt quan điểm phát triển giáo dục là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước vả của toàn dân cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường, thực hiện nghiêm túc các chính sách của Nhà nước đối với giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục trường tiểu học.

15. Chọn đáp án đúng nhất .

Nguyên tắc đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học và cấp học giúp việc
xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiêu học được thiết kế như thế nào?

B. Một cách chủ động và linh hoạt với những điều chỉnh, bổ sung về yêu cầu cần đạt

16. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào ô trồng

Các vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao goomg tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực hiện. phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp đánh giá hiệu quả của kế hoạch giáo dục từng năm.

17. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

Chương trình tổng thể là cơ sở đề biên soạn chương trình môn học, hoạt động giáo dục đảm
báo tính đặc thù về mục tiêu và nội dung giáo dục về cầu trúc và phương pháp xây dựng chương trình môn học

Đáp án: Sai

18. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Trong đoạn đưới đây khi đề cập đến nguyên tắc đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường: có lộ trình, kế hoạch thực hiện chỉ tiết, khả thi khi giáo viên được tham gia thì kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cũng chính là sản phẩm trí tuệ của họ. Việc thực hiện kế hoạch giáo đục nhà trường của họ sẽ mang tính tự nguyện, tự giác . Lý thuyết gắn với thực hành và những tư tưởng của kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiều học được chuyển tải đến học sinh một cách đây đủ nhất.

19. Chọn đáp án đúng nhất

Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch giáo dục thông qua các hình thức nào?

Kiểm tra số đầu bài, qua dự giờ thăm lớp, qua quan sát hàng ngày, qua kiểm tra hỗ sơ chuyên môn của giáo viên

20. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường giúp phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
của trường tiêu học thể hiện ở điểm là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, học
sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng ... tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển, thực thi và
giám sát thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

Đáp án: Đúng

21. Chọn các đáp án đúng

Chọn quan điểm KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) khi đề cập nguyên tắc đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường:

Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp

Các nội dung hoạt động trong kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học luôn nhằm góp phần củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học.

Kế hoạch giáo dục cũng cần phản ánh những đổi mới tích cực về mặt phương pháp tổ chức hoạt động nhằm đề cao và phát huy vai trò chủ thể của học sinh. 

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dung giáo dục đã được quy định,

Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động thống nhất ở các lớp 

22. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành

Đúng

23. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Các mục tiêu kế hoạch giáo dục cần phải được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp; phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kĩ năng, thái độ và định hướng giá trị. Mục tiêu cụ thể chú trọng tới kết quả cuối cùng , cụ thể cần đạt, có thể đo lường được thông qua các chỉ tiêu cụ thể.

24. Chọn đáp án đúng nhất

Việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương do cơ quan nào chịu trách nhiệm?

Trường phổ thông

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

25. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các nội dung bên trái cho phù hợp về ý nghĩa phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dân chủ của giáo viên và học sinh

Phát huy tính chủ động, sáng tạo

- Giáo viên lựa chọn nội dung dạy học phù hợp với trình độ của học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường.
- Học sinh được tiếp thu lượng tri thức vừa sức, gắn với thực tiễn và chủ động tìm hiểu kiến thức thông qua hoạt động thực tế của bản thân dưới sự định hướng của giáo viên.
Phát huy tính dân chủ- Giáo viên tham gia xác định mục tiêu, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường
- Giáo viên tham gia tổ chức thực hiện tuyển sinh, tổ chức hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

26. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Một trong những nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường là đảm bảo tính logic của mạch kiến thức, tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục; đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục phù hợp với quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học.

27. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở được thể hiện ở các điểm sau:

Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt; quy định cụ thể thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, thời lượng giáo dục, quy định chi tiết về yêu cầu cần đạt; không quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt, thời lượng giáo dục; không quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày; 

Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt; không quy định thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

28. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường của giáo viên thể hiện ở các công việc:

Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh nội dung môn học, cách thức thực hiện môn học 

Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh yêu cầu cần đạt, cách thức thực hiện môn học

Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh yêu cầu cần đạt, phương pháp dạy học môn học

Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh nội dung môn học, phương pháp dạy học môn học

29. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng và ban hành kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục cần dựa vào các căn cứ nào?

Căn cứ thời lượng các môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; căn cứ vào điều kiện thực tế thời gian trong năm học

Căn cứ kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định và bạn hành; căn cứ vào điều kiện thực tế thời gian trong năm học 

Căn cứ kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định và ban hành; Căn cứ yêu cầu cần đạt của các môn học qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Căn cứ kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định và ban hành; Căn cứ thời lượng các môn học qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

30. Chọn đáp án đúng nhất

Trong quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, việc đánh giá đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương để làm gì?

Hình thành một báo cáo đánh giá rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động đến việc nội dung giáo dục phù hợp.

Hình thành một báo cáo đánh giá rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động đến hoạt động giáo dục của nhà trường 

Hình thành một báo cáo đánh giá rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động đến việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp.

Hình thành một báo cáo đánh giá rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động đến việc lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp.

31. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn năng lực nào dưới đây KHÔNG được nâng cao đội ngũ giáo viên, nhân viên việc tham gia vào xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu và định hướng cho học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức mới, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề trong thực tế.

Giáo viên nghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, nội dung dạy học, giáo dục, tiếp cận và thực hiện tốt hơn các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực của môn học/hoạt động giáo dục

Xây dựng được tiêu chí quan trọng đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

32. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của giáo viên trong trực tiếp đánh giá hiệu quả của kế hoạch giáo dục của nhà trường từng năm thể hiện ở việc:

Đưa ra các ý kiến về tình hình thực hiện của kế hoạch

Đưa ra các ý kiến về cách thức thực hiện kế hoạch

Đưa ra các ý kiến về thuận lợi, khó khăn và những hoạt động nào không phù hợp với thực tiễn nhà trường 

Đưa ra các ý kiến về thuận lợi, khó khăn và giải pháp

33. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ đến đặc điểm tâm sinh lí và nhận thức của học sinh, bối cảnh chung của các địa phương, điều kiện tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường tiểu học

⇒ Sai

34. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học là Sự vận dụng linh hoạt sáng tạo chương trình phổ thông cấp tiểu học vào thực tiễn nhà trường cho phù hợp. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học tuân thủ mục tiêu giáo dục và yêu cầu chuẩn chương trình giáo dục phổ thông quốc gia và các yêu cầu giáo dục địa phương của các tỉnh, thành phố.

35. Chọn đáp án đúng nhất

Trong xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, giáo viên chủ động đề xuất các điều chỉnh nào?

Yêu cầu cần đạt và thời lượng thực hiện

Nội dung và nguồn học liệu

Yêu cầu cần đạt và nội dung

Nội dung và thời lượng thực hiện 

36. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Chương trình môn học, hoạt động giáo dục là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc

13. Trắc nghiệm cuối khóa Mô đun 4.0

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn năng lực nào dưới đây không được nâng cao đội ngũ giáo viên, nhân viên việc tham gia vào xây dựng kế hoạch của nhà trường

□ Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu và định hướng của học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức mới, vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề trong thực tế

□ Xây dụng được tiêu chí đánh giá quan trọng đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

□ Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh

□ Giáo viên nghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực, nội dung dạy học, giáo dục tiếp cận và thực hiện tốt hơn các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực của môn học hoạt động giáo dục

Câu 2. Lựa chọn các đáp án đúng

Lựa chọn các đáp án không đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

□ Phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dân chủ của giáo viên và học sinh

□ Đảm bảo việc thực hiện đồng bộ thống nhất chương trình giáo dục phổ thông ở các địa phương 

□ Phát huy sự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương

□ Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, nhân viên

□ Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường Tiểu học 

□ Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục

3. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể có các thành phần cơ bản sau

□ Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện 

□ Căn cứ xây dụng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, nội dung các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

□ Căn cứ xây dụng, điều kiện thực hiện, yêu cầu cần đạt, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

4. Chọn các cặp tương ứng bằng cách click vào ô bên trái và sau đó bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Câu hỏiCâu trả lời
Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp họcKế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học bổ sung, sắp xếp, phát triển nội dung giáo dục được quy định tại Chương trình chi phù hợp điều kiện thực tiễn cụ thể nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của chương trình
Đảm bảo tính loogic của mạch kiến thứcTrên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định cách thực hiên phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn trường mình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục
Đảm bảo phù hợp năng lực nhận thức của học sinhViệc tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ đến đặc điểm tâm sinh lí nhà nhận thức của học sinh, bối cảnh cụ thể của từng địa phương, nhà trường
(Đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường)Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần cập nhật với các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước và được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học
Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trườngĐội ngũ giáo viên cần được tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học và phải được tập huấn đầy đủ để có thể thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường, Năng lục và cả tâm lý sẵn sàng của giáo viên quyết định sự thành bại của kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường
Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyênKế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần được xây dựng tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các bên liên quan trong và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế đến giai đoạn thực thi

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành

□ Đ 

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Chọn quan điểm Không đúng (Chọn nhiều đáp án) khi để cập nhật nguyên tắc đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

□ Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc Tiểu học

□ Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động thống nhất các lớp 

□ Kế hoạch giáo dục cũng cần phản ánh những đổi mới tích cực về mặt phương pháp tổ chức hoạt động nhằm đề cao và phát huy vai trò chủ thể của học sinh 

□ Các nội dung hoạt động trong kế hoạch giáo dục nhà trường cấp Tiểu học luôn nhằm góp phần củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học

□ Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dung giáo dục đã được qui định

□ Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tích hợp các nội dung giáo dục mang tính cập nhật xã hội, thời đại đa dạng phong phú

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở được thể hiện ở các điểm sau:

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt, thời lượng giáo dục: không quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày 

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt: quy định cụ thể thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt: không quy định thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, thời lượng giáo dục; quy định chi tiết yêu cầu cần đạt, không quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

Câu 8. Điền hoạch chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc nghiên cứu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn giúp cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dụ nhà trường đảm bảo..........: đồng thời phù hợp với chỉ đạo củ ngành và địa phương

Từ cần điền: cơ sở pháp lý

Câu 9. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Các vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao gồm: tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực hiện, phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp ...... của kế hoạch giáo dục từng năm.

Từ cần điền: đánh giá hiệu quả

Câu 10. Chọn cặp từ tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Nối để sắp xếp cho đúng thứ tự của quy trinh xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
Bước 2Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
Bước 3Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
Bước 4Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.