Kế hoạch Tổ chức tập huấn chuyên đề giáo dục trung học năm học 2021-2022

 


KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn chuyên đề giáo dục trung học năm học 2021-2022

      Căn cứ Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch COVID-19 năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 820/SGDĐT-TCCB ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cử công chức, viên chức dự tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT;

Căn cứ Kế hoạch số 1853/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn, bồi dưỡng dạy học lớp 9
Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực học sinh.

Để tổ chức triển khai việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông (THPT) và điều chỉnh Chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT) hiện hành đối với học sinh lớp 9
theo C
ông văn số 4040/BGDĐT-GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch tổ tập huấn chuyên đề giáo dục trung học năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Điều chỉnh, sắp xếp lại việc xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn để hướng dẫn giáo viên dạy lớp 9 tinh giản nội dung dạy học phù hợp với CTGDPT 2018 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH.

- Tăng cường năng lực về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với giáo viên THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Chuyên đề 1: triển khai rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học lớp 9 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT phù hợp với CTGDPT 2018.  

2. Chuyền đề 2: tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập  học sinh THPT.

- Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả dạy học theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.

- Xây dựng ma trận, bảng đặc tả, đề minh họa bài kiểm tra định kỳ các môn học cấp THPT.

- Thực hành xây dựng đề kiểm tra định kỳ các môn học cấp THPT.

III. MÔN TẬP HUẤN

1. Chuyên đề 1: Toán, Vật lí, Sinh học, Hóa học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, Công nghệ, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.

2. Chuyền đề 2: Toán, Vật lí, Sinh học, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Công nghệ, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Tin học.

IV. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TẬP HUẤN

1. Thành phần tham dự tập huấn

- Chuyên đề 1: mỗi phòng GDĐT cử 02 người/môn học (ưu tiên thành viên Hội đồng bộ môn).

- Chuyên đề 2: tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn cấp THPT (kể cả giáo viên dạy hệ giáo dục thường xuyên, giáo viên trường ngoài công lập).

2. Thời gian, thành phần báo cáo viên và đường link tập huấn:

(Lịch tập huấn cụ thể các môn học – phụ lục kèm theo)

3. Hình thức: tập huấn trực tuyến.

V. KINH PHÍ

Từ nguồn kinh phí hoạt động Hội đồng bộ môn năm 2021 (triển khai hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ GDĐT trong năm học) được giao cho Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên chịu trách nhiệm về nội dung tập huấn; dự trù kinh phí và phối hợp với Văn phòng Sở hướng dẫn phầm mềm tổ chức tập huấn trực tuyến.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính thanh và quyết toán kinh phí các lớp tập huấn.

3. Trưởng phòng GDĐT, hiệu trưởng trường THPT, THCS-THPT (có cấp THCS) chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức tập huấn lại cho tất cả giáo viên không tham gia tập huấn.

Yêu cầu trưởng phòng GDĐT, thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.


PHỤ LỤC 1: Thời gian và đường link truy cập trực tiếp.

1.      Chuyên đề 1:

STT

Thời gian

Môn

Địa điểm/Đường Link

 1.  

Thứ tư 13/10/2021

(1 buổi 08 giờ 00)

Ngữ văn

https://meet.google.com/onj-ximk-aan

 1.  

Thứ tư 13/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

Sinh học

https://meet.google.com/bjj-sdjw-zfv

 1.  

Thứ năm

14/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

GDCD

https://meet.google.com/pyw-nnhw-zsv

 1.  

Thứ năm

14/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

Âm nhạc

 

https://meet.google.com/pcc-zfoe-scd

 

 

 1.  

Thứ sáu

15/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

Vật lý

https://meet.google.com/pty-xktm-otu

 1.  

Thứ sáu

15/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

Công nghệ (CN)

https://meet.google.com/gir-jdwi-wan

 1.  

Thứ sáu

15/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

Mỹ thuật

 

https://meet.google.com/nop-zxkj-pvo

 

 1.  

Thứ hai

18/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

Thể dục

https://meet.google.com/rhr-enbe-rjw

 1.  

Thứ hai

18/10/2021

(01 buổi, 08 giờ 00)

Hóa học

 

https://meet.google.com/gtt-okso-xbt

 

 1.  

Thứ hai

18/10/2021

(01 buổi, 08 giờ 00)

Địa lý

https://meet.google.com/mtv-ipsy-dvh

 1.  

Thứ ba 19/10/2021

(01buổi, 08 giờ 00)

Toán

https://meet.google.com/tao-czia-fqz

 1.  

Thứ ba 19/10/2021

(1buổi, 08 giờ 00)

Lịch sử

https://meet.google.com/ccx-wfay-eqv

2.      Chuyên đề 2:

STT

Thời gian

Môn

Địa điểm/Đường Link

 1.  

Thứ tư

20/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Sinh học

https://meet.google.com/tnf-ahyq-wak

 1.  

Thứ tư

20/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Ngữ văn

https://meet.google.com/onj-ximk-aan

 1.  

Thứ năm 21/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Tiếng Anh

https://meet.google.com/dsc-tekj-aor

 1.  

Thứ năm 21/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

GDCD

https://meet.google.com/fqo-vgzi-edg

 1.  

Thứ sáu 22/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Vật lí

https://meet.google.com/mvb-dgps-uff

 1.  

Thứ sáu 22/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Công nghệ CN

https://meet.google.com/fjg-qpyr-ahm

 1.  

Thứ hai

25/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Địa lý

https://meet.google.com/fpq-dimy-geb

 1.  

Thứ hai 25/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Hóa học

- Phần mềm công cụ Google meet

- Đường link:

https://meet.google.com/gvk-srrn-ghg

 1.  

Thứ ba 26/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

 

Toán

- Đường link:

https://meet.google.com/yky-vtfi-eia

 1.  

Thứ ba

26/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Lịch sử

- Phần mềm công cụ Google meet

- Đường link:

https://meet.google.com/qyt-dptm-htm

 

 1.  

Thứ tư

27/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Công Nghệ 10

https://meet.google.com/rpe-ivnz-vtp

 1.  

Thứ năm

28/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Tin học

https://meet.google.com/rwz-ohas-ojgPHỤ LỤC 2: Nội dung và thành phần tham dự


                                                1.      Chuyên đề 1:

Thời gian

Môn

Nội dung

Thành phần

Thứ tư 13/10/2021

(1 buổi 08 giờ 00)

Ngữ văn

Tập huấn chuyên đề: Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học lớp 9 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 giáo viên dạy lớp 9 tham dự.

- Thành phần Báo cáo viên:

+ Ông Trần Quang Khải, Chuyên viên chính, Sở GDĐT.

+ Thành viên HĐBM THCS cấp tỉnh theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

Thứ tư 13/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

Sinh học

Tập huấn chuyên đề: Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học lớp 9 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 giáo viên dạy lớp 9 tham dự.

- Thành phần Báo cáo viên:

+ Ông Hồ Văn Được, Chuyên viên Sở GDĐT.

+ Mời ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổ trưởng THCS Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

+ Thành viên HĐBM THCS cấp tỉnh theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

Thứ năm

14/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

GDCD

Tập huấn chuyên đề: Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học lớp 9 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 giáo viên dạy lớp 9 tham dự.

- Thành viên HĐBM THCS cấp tỉnh theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Thành phần Báo cáo viên:

 + Ông Trần Văn An, TTCM THPT Cần Đăng.

 + Bà Lâm Thị Thi, Giáo viên THCS Vĩnh Ngươn, Châu Đốc.

Thứ năm

14/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

Âm nhạc

Tập huấn chuyên đề: Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học lớp 9 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 giáo viên dạy lớp 9 tham dự.

- Thành phần Báo cáo viên: Thành viên HĐBM THCS cấp tỉnh theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

Thứ sáu

15/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

Vật lý

- Tập huấn chuyên đề: Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học lớp 9 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 người dạy môn Vật lí (ưu tiên thành viên phụ trách HĐBM của phòng GDĐT).

- Thành phần báo cáo viên: Thành viên HĐBM môn Vật lí THCS cấp Sở theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021). (chủ trì).

Thứ sáu

15/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

Công nghệ (CN)

- Tập huấn chuyên đề: Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học Công nghệ  lớp 9 theo CV 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT phù hợp với CT.GDPT 2018.

Mỗi phòng GDĐT cử 02 người môn Công nghệ (ưu tiên thành viên phụ trách HĐBM của Phòng GDĐT)

- Thành phần báo cáo viên: Thành viên HĐBM môn Công nghệ THCS cấp Sở theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021) (chủ trì).

Thứ sáu

15/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

Mỹ thuật

- Tập huấn chuyên đề: Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học lớp 9 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 giáo viên (01 thành viên HĐBM và 01 giáo viên dạy lớp 9) tham dự.

- Thành phần Báo cáo viên: Thành viên HĐBM THCS cấp tỉnh theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

Thứ hai

18/10/2021

(1 buổi, 08 giờ 00)

Thể dục

Tập huấn chuyên đề: Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học lớp 9 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 giáo viên dạy lớp 9 tham dự.

- Thành phần Báo cáo viên: Thành viên HĐBM THCS cấp tỉnh theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

Thứ hai

18/10/2021

(01 buổi, 08 giờ 00)

Hóa học

Tập huấn chuyên đề: Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học lớp 9 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 giáo viên dạy lớp 9 tham dự.

- Thành phần Báo cáo viên: Thành viên HĐBM THCS cấp tỉnh theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

Thứ hai

18/10/2021

(01 buổi, 08 giờ 00)

Địa lý

Tập huấn chuyên đề: Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học lớp 9 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 giáo viên dạy lớp 9 tham dự.

- Thành phần Báo cáo viên:

+ Ông Võ Thành An, Chuyên viên Sở GDĐT.

+ Thành viên HĐBM THCS cấp tỉnh theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

Thứ ba 19/10/2021

(01buổi, 08 giờ 00)

Toán

Tập huấn chuyên đề: Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học lớp 9 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 giáo viên cốt cán tham dự.

- Thành phần báo cáo viên:

 + Ông Đỗ Trung Lai, Tổ trưởng trường THPT Tân Châu (phụ trách).

 + Ông Huỳnh Duy Khánh Phó trưởng phòng GDTrH-GCTX tham gia báo cáo.

 + TV. HĐBM Toán THCS cấp tỉnh (theo quyết định số 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

Thứ ba 19/10/2021

(1buổi, 08 giờ 00)

Lịch sử

Tập huấn chuyên đề: Rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học lớp 9 theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 giáo viên dạy lớp 9 tham dự.

- Thành phần Báo cáo viên: Thành viên HĐBM THCS cấp tỉnh theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

                                            2.      Chuyên đề 2:

Thời gian

Môn

Nội dung

Thành phần

Thứ tư

 20/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Sinh học

- Tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

- Ông Hồ Văn Được, Chuyên viên Sở GDĐT (phụ trách).

- Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Mỗi trường THPT, TTGDTX, GDNN, TCN cử TTCM/nhóm trưởng môn Sinh học tham dự.

- Báo cáo viên lớp tập huấn:

 + Ông Hồ Văn Được, Chuyên viên Sở GDĐT.

 + Bà Nguyễn Đỗ Thùy Lynh, Tổ trưởng THPT Long Xuyên.

Thứ tư

 20/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Ngữ văn

- Tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

- Tất cả Tổ trưởng bộ môn Ngữ văn trường THPT, TTGDTX, GDNN, TCN, TCKT-KT.

- Thàn phần báo cáo viên:

 + Ông Trần Quang Khải, Chuyên viên chính Sở GDĐT.

 + Ông Võ Đình Hóa, Tổ trưởng THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa.

Thứ năm 21/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Tiếng Anh

- Tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

- Ô. Nguyễn Hồng Phẩm, Chuyên viên, Sở GDĐT (Phụ trách);

- Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh.

- Tất cả Tổ trưởng môn Tiếng Anh của các trường THPT, THCS-THPT trên địa bàn tỉnh.

- Thành phần báo cáo viên:

 + Ông Nguyễn Trọng Thái, Tổ trưởng THPT Tân Châu.

 + Ông Trần Ngọc Thoại, Tổ trưởng THPT Nguyễn Hữu Cảnh.

Thứ năm 21/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

GDCD

Tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

- Mổi trường THPT cử một Tổ trưởng hoặc  nhóm trưởng chuyên môn.

- Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGD ĐT ngày 11/08/2021).

Thành phần báo cáo viên: Ông Trần Văn An, Tổ trưởng THPT Cần Đăng (TT HĐBM).

Thứ sáu 22/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Vật lí

- Tập huấn giáo viên về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

- Mỗi trường THPT, TTGDTX cử 01 người (tổ/nhóm trưởng môn Vật lí).

- Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGD ĐT ngày 11/08/2021).

- Thành phần báo cáo viên:

 + Ông Võ Bá Thảo, Chuyên viên Sở GDĐT.

 + Mời Ông Lý Thanh Xuân Vũ- Giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.

Thứ sáu 22/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Công nghệ CN

- Tập huấn giáo viên về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

- Mỗi trường THPT, TTGDTX cử 01 người là  tổ/nhóm trưởng hoặc giáo viên môn Công nghệ.

- Thành viên HĐBM THPT cấp Sở chủ trì.

- Thành phần báo cáo viên: Ông Nguyễn Sơn Nam- giáo viên trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

Thứ hai

25/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Địa lý

- Tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

- Ông Võ Thành An, Chuyên viên Sở GDĐT (phụ trách).

- Thành viên HĐBM Địa lý THPT cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Mỗi đơn vị cử 01 giáo viên dạy môn Địa lý tham dự.

- Báo cáo viên lớp tập huấn:

  + Ông Võ Thành An, Chuyên viên Sở GDĐT.

  + Mời ông Phan Thành Quới, PHT THPT Bình Mỹ.

Thứ hai 25/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Hóa học

- Tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

 

- Mỗi trường THPT, CSGD có hệ GDTX cử tổ/nhóm trưởng môn Hóa học tham dự.

- Thành viên HĐBM Hoá học THPT cấp tỉnh theo Quyết định (1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Thành phần Báo cáo viên:

 + Ông Lê Huy Vũ, Tổ trưởng, THPT Chu Văn An.

 + Ông Huỳnh Văn Hóa, Giáo viên THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

Thứ ba 26/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

 

Toán

- Tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

 

- Tất cả Tổ trưởng Toán THPT, TT GDTX, GDNN-GDTX mỗi đơn vị 01 người.

- Thành viên HĐBM Toán THPT (theo quyết định số 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Thành phần báo cáo viên:

 Ông Huỳnh Duy Khánh Phó trưởng phòng GDTrH- GDTX Sở GDĐT.

 + Ông Đỗ Trung Lai, tổ trưởng trường THPT Tân Châu.

Thứ ba

26/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Lịch sử

- Tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

 

- Tổ trưởng (hoặc nhóm trưởng) bộ môn Lịch sử các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX, CSGD có hệ GDTX.

- Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh (theo quyết định số 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Thành phần báo cáo viên:

 + Ông Dương Văn Phương, Tổ trưởng, trường

THPT Vĩnh Xương.

 + Ông Nguyn Văn Th, Phó Hiu trưởng, THPT Châu Thị Tế.

Thứ tư

27/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Công Nghệ 10

- Tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

- Mỗi đơn vị cử 01 giáo viên dạy môn Công nghệ 10 tham dự.

- Thành viên HĐBM Công nghệ 10 cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Báo cáo viên lớp tập huấn:

  + Ông Hồ Văn Được, Chuyên viên Sở GDĐT.

  + Mời Bà Lê Thị Ngọc Kiều, Tổ phó THPT Long Xuyên.

Thứ năm

28/10/2021

08 giờ 00

(01 ngày)

Tin học

- Tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT.

- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chuyên viên phòng GDTrH-GDTX (phụ trách).

- Thành viên  HĐBM THPT cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Mỗi trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX cử 01 GV cốt cán môn Tin học.

- Thành phần báo cáo viên: Ông Chung Long Hồ, Tổ trưởng THPT Nguyễn Quang Diêu.


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.