Elearning - Lớp 7


 BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 7

Đầy đủ các môn học sắp xếp từ trên xuống, liên tục cập nhật. 

(click vào tên bài để xem nội dung)

  

Toán

 CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

(chú ý: các bài giống nhau tham khảo từ nhiều nguồn)

Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ

Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ

Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ

Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ

Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ

Bài 4. Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

Bài 4. Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

Bài 4. Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

Bài 4. Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ.

Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ.

Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ.

Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ.

Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ.

Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ.

Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp).

Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp).

Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp).

Bài 7. Tỉ lệ thức

Bài 7. Tỉ lệ thức

Bài 7. Tỉ lệ thức

Bài 7. Tỉ lệ thức

Bài 7. Tỉ lệ thức

Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bài 10. Làm tròn số.

Bài 10. Làm tròn số.

Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

Bài 12. Số thực.

Bài 12. Số thực.

Bài 12. Số thực.

CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận.

Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận.

Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận.

Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận.

Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.

Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.

Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch.

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch.

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch.

Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.

Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.

Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.

Bài 5. Hàm số.

Bài 5. Hàm số.

Bài 5. Hàm số.

Bài 6. Mặt phẳng tọa độ.

Bài 6. Mặt phẳng tọa độ.

Bài 6. Mặt phẳng tọa độ.

Bài 7. Đồ thị hàm số y=ax (a≠0)

Bài 7. Đồ thị hàm số y=ax (a≠0)

Bài 7. Đồ thị hàm số y=ax (a≠0)

1. Hình học

Chương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC – ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

§1. Hai góc đối đỉnh

§1. Hai góc đối đỉnh

§2. Hai đường thẳng vuông góc

§2. Hai đường thẳng vuông góc

§2. Hai đường thẳng vuông góc

§3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

§3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

§3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

§4. Hai đường thẳng song song

§4. Hai đường thẳng song song

§4. Hai đường thẳng song song

§5. Tiên đề Ơclit về hai đường thẳng song song

§5. Tiên đề Ơclit về hai đường thẳng song song

§6. Từ vuông góc đến song song

§6. Từ vuông góc đến song song

§7. Định lí

§7. Định lí

Chương II: TAM GIÁC (Học kỳ I)

§1. Tổng ba góc trong tam giác

§1. Tổng ba góc trong tam giác

§2. Hai tam giác bằng nhau

§2. Hai tam giác bằng nhau

§3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)

§3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)

§4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

§4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

§5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)

§5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)

B/. XÂY DỰNG BÀI GIẢNG (tuần 1)

Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

§1. Hai góc đối đỉnh

§2. Hai đường thẳng vuông góc 


AN GIANG

Nhân, chia số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Hai đường thẳng song song

Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp).

§5. Tiên đề Ơclit về hai đường thẳng song song

§6. Từ vuông góc đến song song.

 


 Vật lý

Tiết 1
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 7

  

 Hóa học

 

 

 Sinh học

Bài 1

Bài 2

Bài 4

Bài 5

Bài 8

Bài 9

  

 Tin học

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

  

 Công nghệ

Bài 1, 2

 

 Anh văn

Hệ 7 năm
UNIT 2_A1-A2-A3

UNIT 2_A4

UNIT 2_B1-B2-B3

UNIT 2_B4

UNIT 2_B6-B7

 

 

 Ngữ văn

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4


 

 Lịch sử

TIẾT 1-BÀI 1- SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XH PK CHÂU ÂU 

  

 ÂM NHẠC

  

 Mỹ thuật

Bài 1.Thường thức Mĩ thuật - Tiết 1 Thể dục

Bài thể dục phát triển chung khối 7 (9 động tác)
Đội hình đội ngũ-chạy bền lớp 7

 

 

3 nhận xét:

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.