Môn Địa lý lớp 12 (HTV)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

LỚP 12 - MÔN ĐỊA - BÀI 01 - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - YouTube

          2           

LỚP 12 - MÔN ĐỊA - BÀI 02 - CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - YouTube

          3           

LỚP 12 - MÔN ĐỊA - BÀI 03 - DỊCH VỤ VIỆT NAM - YouTube

          4           

LỚP 12 MÔN ĐỊA - BÀI 05 - ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - YouTube

          5           

LỚP 12 - MÔN ĐỊA - BÀI 04 TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ TÂY NGUYÊN - YouTube

          6           

LỚP 12 MÔN ĐỊA BÀI 05 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG % ỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - YouTube

          7           

LỚP 12 MÔN ĐỊA BÀI 06 BIỂN ĐẢO VIỆT NAM - YouTube

          8           

(tiếp tục cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.