Môn Tiếng Việt lớp 1 (HTV)

 Tên bài (Click để xem)

BÀI 1 LÀM QUEN ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CỦA EM

BÀI 2 LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI A Ă Â B C D Đ E Ê G

BÀI 03: LÀM QUEN 03 LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI h i k l m n o ô ơ p

BÀI 04: LÀM QUEN 04 LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI q r s t u ư v x y

BÀI 05: NHẬN BIẾT VÀ TẬP VIẾT NÉT CƠ BẢN NÉT NGANG NÉT SỔ NÉT XIÊN PHẢI

 

BÀI 06: NHẬN BIẾT VÀ TẬP VIẾT NÉT CƠ BẢN NÉT CONG HỞ PHẢI NÉT CONG HỞ TRÁI


BÀI 07: Chữ A a


BÀI 08: Chữ B


BÀI 03: CHỮ C c - YouTube


BÀI 04: CHỮ O o - YouTube


BÀI 11: ÔN TẬP


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 13 | BÀI 01: CHỮ Ơ ơ - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 14 | BÀI 02: CHỮ Ô ô - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 15 | BÀI 03: CHỮ V v - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 16 | BÀI 04: CHỮ E e Ê ê - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 17 | BÀI 05: ÔN TẬP - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 18 | BÀI 06: KỂ CHUYỆN - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 19 | BÀI 01: CHỮ D d Đ đ - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 21 | BÀI 03: L l H h - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 22 | BÀI 04: ch kh - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 26 | BÀI 02: CHỮ U u Ư ư - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 27 | BÀI 03: G g gh - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 28 | BÀI 04: ng ngh - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT - BÀI 29: BÀI 05 ÔN TẬP - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT - BÀI 30: BÀI 06 KỂ CHUYỆN - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT - BÀI 31 | BÀI 01: T t th nh - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT - BÀI 32 | BÀI 02: R r tr - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT - BÀI 33 | BÀI 03: ia - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT - BÀI 34 | BÀI 04: ua ưa - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 35 | BÀI 05: ÔN TẬP - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 36 | BÀI 06: KỂ CHUYỆN - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT - BÀI 37 | BÀI 01: P p ph - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT - BÀI 38 | BÀI 02: S s X x - YouTube


LỚP 01 -TIẾNG VIỆT | BÀI 40: BÀI 04 gi - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 42 | BÀI 06 KỂ CHUYỆN - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 43 | BÀI 01: ao eo - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 44 | BÀI 02: au êu - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 45 | BÀI 03: â âu - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 47 | BÀI 05: ÔN TẬP - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT BÀI 48 | BÀI 06: KỂ CHUYỆN - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT | BÀI 49: BÀI 01 ai oi - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT | BÀI 50: BÀI 02 ôi ơi - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT | BÀI 51: BÀI 03 ui ưi - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT | BÀI 52: BÀI 04 ay ây - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT | BÀI 53: BÀI 05 ÔN TẬP - YouTube


LỚP 01 - TIẾNG VIỆT | BÀI 54: BÀI 06 KỂ CHUYỆN - YouTube


 

(tiếp tục cập nhật)


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.