Tổng hợp số tiết - số cột kiểm tra môn Tin học cấp THCS, THPT theo TT26/2020/BGDĐT

 

- Theo thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 08 năm 2020. Tại Điều 8. Số điểm kiểm tra, đánh giá và cách cho điểm
1. Trong mỗi học kì, số ĐĐGtx, ĐĐGgk và ĐĐGck của một học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (bao gồm cả chủ đề tự chọn) như sau:
a) Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:
- Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx;
- Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx;
- Môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx.
b) Kiểm tra, đánh giá định kì:
Trong mỗi học kì, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck;

Ở cấp THCS

Chương trình GDPT 2018 cấp THCS

Ở cấp THPT

Chương trình GDPT 2018 cấp THPT


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.